සාකච්ඡාව:ඕටවා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
වැරැදි සිංහල වචන
ලිපි ශීර්ෂය නිවැරැදිද (ඔව්/නැත) නිවැරැදි ලිපි ශීර්ෂය
ඔව්
වැරැදි සිංහල වචන නිවැරැදි සිංහල වචන
ඔටාවා මිටියාවත ඕටවා මිටියාවත
ඔටාවා නදියේ දකුණු ඉවුරේය ඕටවා නදියේ දකුණු ඉවුරේය
ඔටාවා නදියේ උතුරු වෙරළට ඕටවා නදියේ උතුරු වෙරළට
ඔටාවා යනු කැනඩාවෙහි ඕටවා යනු කැනඩාවෙහි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ඕටවා&oldid=93140" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි