හෙළ හෝඩිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හෙළ බසෙහි සියළු වචන ලිවීමට ඩාහැකි අවම අකුරු මාලාවයි.
පණකුරු ගණන :12
ගතකුරු ගණන : 20

වරනැගීම් පිල්ලම් සමග[සංස්කරණය]

(අං)
කා කැ කෑ කි කී කූ කූ කෙ කේ කො කෝ කං
ගා ගැ ගෑ ගි ගී ගු ගූ ගෙ ගේ ගො ගෝ ගං
ජා ජැ ජෑ ජි ජී ජු ජූ ජෙ ජේ ජො ජෝ ජං
ටැ ටෑ ටි ටී ටු ටූ ටෙ ටේ ටො ටෝ ටං
ඩා ඩැ ඩෑ ඩි ඩී ඩු ඩූ ඩෙ ඩේ ඩො ඩෝ ඩං
ණා ණැ ණෑ ණි ණී ණු ණූ ණෙ ණේ ණො ණෝ ණං
තා තැ තෑ ති තී තු තූ තෙ තේ තො තෝ තං
දා දැ දෑ දි දී දු දූ දෙ දේ දො දෝ දං
නා නැ නෑ නි නී නු නූ නෙ නේ නො නෝ නං
පා පැ පෑ පි පී පු පූ පෙ පේ පො පෝ පං
බා බැ බෑ බි බී බු බූ බෙ බේ බො බෝ බං
මා මැ මෑ මි මී මු මූ මෙ මේ මො මෝ මං
යා යැ යෑ යි යී යු යූ යෙ යේ යො යෝ යං
රා රැ රෑ රි රී රු රූ රෙ රේ රො රෝ රං
ලා ලැ ලෑ ලි ලී ලු ලූ ලෙ ලේ ලො ලෝ ලං
වා වැ වෑ වි වී වු වූ වෙ වේ වො වෝ වං
සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෙ සේ සො සෝ සං
හා හැ හෑ හි හී හු හූ හෙ හේ හො හෝ හං
ළා ළැ ළෑ ළි ළී ළු ළූ ළෙ ළේ ළො ළෝ ළං

මූලික අකුර මාලාව[සංස්කරණය]

පනකුරු[සංස්කරණය]

අ ආ
ඇ ඈ
ඉ ඊ
උ ඌ
එ ඒ
ඔ ඕ

ගතකුරු[සංස්කරණය]

කෑ
ග ජ 
ට ඩ ණ
ත ද න
ප බ ම
ය ර ල ව ට්‍ර්ත්‍යිය්ඩ්ඩ්‍ය්ග්ග්
ස හ ළ


ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හෙළ_හෝඩිය&oldid=485619" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි