සැකිල්ල:Rquote

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

—Source, Citation

Template-info.svg සැකිලි ලේඛය

{{Rquote}} is a variant of the {{Cquote}} quotation template, intended for very short pull quotes of 50 words or less. It results in a floating quote with the article text wrapping around it, like an image.

For longer pull quotes of 50 words or more (in a similar style), use Cquote. For long quotations in the text, the Manual of Style recommends using the HTML <blockquote> element.

Usage[සංස්කරණය]

Align quote box to the right:

{{Rquote|right|Quote text|Origin of quote|Cited source}}

Align quote box to the left:

{{Rquote|left|Quote text|Origin of quote|Cited source}}

You should not put quotation marks around the quote. This template serves as a block quote to separate it from the text instead.

Parameters[සංස්කරණය]

  1. Alignment (left, right).
  2. The Quote Text
  3. Source (who said it?)
  4. Citation (where was it said?)

Example[සංස්කරණය]

Align Right →[සංස්කරණය]

Code[සංස්කරණය]

{{Rquote|right|This is an example pullquote with the first option set to ''right''.|[[Anonymous]]|''Rquote template page''}}{{Lorem Ipsum}}

Result[සංස්කරණය]

This is an example pullquote with the first option set to right.

Anonymous, Rquote template page

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Align Left ←[සංස්කරණය]

Code[සංස්කරණය]

{{Rquote|left|This is an example pullquote with the first option set to ''left''.|[[Anonymous]]|''Rquote template page''}}{{Lorem Ipsum}}

Result[සංස්කරණය]

This is an example pullquote with the first option set to left.

Anonymous, Rquote template page

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

See also[සංස්කරණය]

Similar templates comparison:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Rquote&oldid=16958" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි