සැකිල්ල:Quote

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

SomeoneSource
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Information icon.svg This template employs intricate features of template syntax.
You are encouraged to familiarise yourself with its setup and parser functions before editing the template. If your edit causes unexpected problems, please undo it quickly, as this template may appear on a large number of pages.
Remember that you can conduct experiments, and should test all improvements, in either the general Template sandbox or your user space before changing anything here.

Usage[සංස්කරණය]

{{Quote}} adds a block quote to an article page.

This is easier to type and more wiki-like than the equivalent HTML <blockquote> tags, has additional pre-formatted attribution and source parameters, and contains a workaround for Bugzilla:6200, which means you don't need to type <p> tags manually.

Note: Block quotes do not normally contain quotation marks. See Formatting block quotes.

Syntax[සංස්කරණය]

{{Quote|Phrase}} produces:

Phrase

{{Quote|Phrase|Somebody}} produces:

Phrase

—Somebody

{{Quote|Phrase|Somebody|''Source''}} produces:

Phrase

—Somebody, Source

Example[සංස්කරණය]

Code Result
{{Quote|{{lorem_ipsum}}|Some Latin Guy|''Italic Nonsense''}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

—Some Latin Guy, Italic Nonsense

See also[සංස්කරණය]

Similar templates comparison:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Quote&oldid=317646" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි