සැකිල්ල:Cquote

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Insert the text of the quote here, without quotation marks. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]


{{Cquote}} is a template meant for pull-quotes, which stand apart from the text of a page. It generally should not be used in articles unless there is a good justification for doing so. Pull-quotes work best when used with short quotes, and at the start or end of a section, to help emphasize the content of the section. For shorter pull-quotes of 50 words or less in a similar style, consider using {{Rquote}}.

NOTE: This template should not be used for block quotes in article text. For long quotations in the text, the Manual of Style recommends using the HTML <blockquote> element, such as through the use of the {{Quote}} template.

Usage[සංස්කරණය]

  1. {{cquote|quote text}}
  2. {{cquote|quote text|quotewidth=40px|quoteheight=40px}} or {{cquote|quote text|40px|40px}}
  3. {{cquote|quote text|quote width in pixels|quote height in pixels|Origin of quote|Cited source}}

Only the first parameter is required.

Parameters[සංස්කරණය]

  • Parameter 1: text of the quote; use <br /> between paragraphs.
Required
Note: if the quote text contains one or more "=" (equal signs), then the template must be called as {{cquote|1=quote text}} (see "Equals sign in parameter value")

The next two parameters can be used to scale the graphical quotation marks up and down to suit larger or smaller quotes.

  • Parameter 2: "quotewidth" - desired width of the quote image; defaults to 20px. (anything larger than 48px is not recommended.)
  • Parameter 3: "quoteheight" - desired height of the quote image; defaults to 20px.

The last two parameters can be used to provide attribution for the quote:

  • Parameter 4: Name of the person that wrote or spoke the text being quoted. Can include links.
  • Parameter 5: Source of the quote (publication title, speech, etc.). Can include links.

Examples[සංස්කරණය]

{{cquote|quote text}}

As Amy Tan once said

External success has to do with people who may see me as a model, or an example, or a representative. As much as I may dislike or want to reject that responsibility, this is something that comes with public success. It's important to give others a sense of hope that it is possible and you can come from really different places in the world and find your own place in the world that's unique for yourself.
{{cquote|1=quote text}} (quote text contains an equal sign)
The essential point, established by Lorentz, is that the equations of the electromagnetic field are not altered by a certain transformation (which I will call by the name of Lorentz) of the formසැකිල්ල:Rf:
{{cquote|quote text|40px|40px}}
You have the right to remain silent. If you give up that right, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney and to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be provided to you at no cost. During any questioning, you may decide at any time to exercise these rights, not answer any questions, or make any statements.
{{cquote|quote text|30px|30px|Origin of quote|Cited source}}

For example,

{{cquote|And when they've given you their all / Some stagger and fall, after all it's not easy / Banging your heart against some mad bugger's wall.|30px|30px|[[Pink Floyd]]|''[[The Wall]]''}}

is rendered as

And when they've given you their all / Some stagger and fall, after all it's not easy / Banging your heart against some mad bugger's wall.

Pink Floyd, The Wall

Example with ref tags:

{{cquote|Global warming.|200|50|Leonardo DiCaprio. <ref>[http://www.leonardodicaprio.com] </ref>}}
Global warming.

—Leonardo DiCaprio. [1]

  1. [1]

See also[සංස්කරණය]

Direct variants:

Similar templates comparison:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Cquote&oldid=16896" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි