සැකිල්ල:Infobox ununennium

විකිපීඩියා වෙතින්
Ununennium, 119Uue
Theoretical element
Ununennium
Alternative nameselement 119, eka-francium
Ununennium in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Ununennium Unbinilium
Unquadtrium Unquadquadium Unquadpentium Unquadhexium Unquadseptium Unquadoctium Unquadennium Unpentnilium Unpentunium Unpentbium Unpenttrium Unpentquadium Unpentpentium Unpenthexium Unpentseptium Unpentoctium Unpentennium Unhexnilium Unhexunium Unhexbium Unhextrium Unhexquadium Unhexpentium Unhexhexium Unhexseptium Unhexoctium Unhexennium Unseptnilium Unseptunium Unseptbium
Unbiunium Unbibium Unbitrium Unbiquadium Unbipentium Unbihexium Unbiseptium Unbioctium Unbiennium Untrinilium Untriunium Untribium Untritrium Untriquadium Untripentium Untrihexium Untriseptium Untrioctium Untriennium Unquadnilium Unquadunium Unquadbium
Fr

Uue

(Ust)
oganessonununenniumunbinilium
Atomic number (Z)119
Groupgroup 1: hydrogen and alkali metals
Periodperiod 8 (theoretical, extended table)
Block  s-block
Electron configuration[Og] 8s1 (predicted)[1]
Electrons per shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1 (predicted)
Physical properties
Phase at STPunknown phase (could be solid or liquid)[1]
Melting point273–303 K ​(0–30 °C, ​32–86 °F) (predicted)[1]
Boiling point903 K ​(630 °C, ​1166 °F) (predicted)[2]
Density (near r.t.)3 g/cm3 (predicted)[1]
Heat of fusion2.01–2.05 kJ/mol (extrapolated)[3]
Atomic properties
Oxidation states(+1), (+3), (+5) (predicted)[1][4]
ElectronegativityPauling scale: 0.86 (predicted)[5]
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 240 pm (predicted)[1]
Covalent radius263–281 pm (extrapolated)[3]
Other properties
Crystal structurebody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for ununennium

(extrapolated)[6]
CAS Number54846-86-5
History
NamingIUPAC systematic element name
Isotopes of ununennium
Experiments and theoretical calculations
| references
'PT
iso Xx  [e]
IB-Uue [e]
IBisos [e]
→ H

References

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (eds.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 978-1-4020-3555-5.
  2. Fricke, B.; Waber, J. T. (1971). "Theoretical Predictions of the Chemistry of Superheavy Elements" (PDF). Actinides Reviews. 1: 433–485. සම්ප්‍රවේශය 7 August 2013.
  3. 3.0 3.1 Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry. American Chemical Society. 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021.
  4. Cao, Chang-Su; Hu, Han-Shi; Schwarz, W. H. Eugen; Li, Jun (2022). "Periodic Law of Chemistry Overturns for Superheavy Elements". ChemRxiv (preprint). doi:10.26434/chemrxiv-2022-l798p. සම්ප්‍රවේශය 16 November 2022.
  5. Pershina, V.; Borschevsky, A.; Anton, J. (20 February 2012). "Fully relativistic study of intermetallic dimers of group-1 elements K through element 119 and prediction of their adsorption on noble metal surfaces". Chemical Physics. Elsevier. 395: 87–94. Bibcode:2012CP....395...87P. doi:10.1016/j.chemphys.2011.04.017. This article gives the Mulliken electronegativity as 2.72, which has been converted to the Pauling scale via χP = 1.35χM1/2 − 1.37.
  6. Seaborg, Glenn T. (1969). "Prospects for further considerable extension of the periodic table" (PDF). Journal of Chemical Education. 46 (10): 626–634. Bibcode:1969JChEd..46..626S. doi:10.1021/ed046p626. සම්ප්‍රවේශය 22 February 2018.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_ununennium&oldid=572524" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි