සැකිල්ල:Db-g1

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය
ඉක්මන් මකාදැමීම් සැකිලි
පොදු
{{db-g1}} {{db-g2}} {{db-g3}} {{db-g4}} {{db-g5}} {{db-g6}} {{db-g7}} {{db-g8}} {{db-g10}} {{db-g11}} {{db-g12}}
ලිපි
{{db-a1}} {{db-a2}} {{db-a3}} {{db-a5}} {{db-a7}} {{db-a9}} {{db-a10}}
යළියොමුවීම්
{{db-r2}} {{db-r3}}
ගොනු
F1 {{db-f1}}
{{Duplicate}}
F2 {{db-f2}}
{{Db-fpcfail}}
F3 {{db-f3}}
F4 {{Di-no source}}
{{Di-no license}}
{{Di-no source no license}}
{{Di-dw no source}}
{{Di-dw no license}}
{{Di-dw no source no license}}
F5 {{Di-orphaned fair use}}
F6 {{Di-no fair use rationale}}
{{Di-missing article links}}
F7 {{db-f7}}
{{Di-replaceable fair use}}
{{Di-disputed fair use rationale}}
F8 {{db-f8}}
{{Now commons}}
F9 {{db-f9}}
F10 {{db-f10}}
F11 {{Di-no permission}}
 ! {{Di-fails NFCC}}
ප්‍රවර්ග
{{db-c1}}
පරිශීලක පිටු
{{db-u1}} {{db-u2}} {{db-u3}}
සැකිලි
{{db-t2}} {{db-t3}}
ද්වාර
{{db-p1}} {{db-p2}}
බහුවිධ හේතු
{{db-බහුවිධ}}

This template is used to tag pages for speedy deletion under the speedy deletion criteria, specifically CSD G1. There is a separate template for each criterion – see the table to the right.

This template places the page into the categories: Candidates for speedy deletion, and Candidates for speedy deletion as nonsense pages.


Usage

The template should be placed at the top of the page to be deleted.

Parameters

{{db-g1}}

This is the most basic form of the template.

{{db-g1|bot=ExampleBot}}

Bot accounts will specify the |bot= parameter to notify the reviewing admin that the page was tagged by an automated process.

Author notification

If you nominate a page for deletion under this criterion, please consider placing the following code:

{{subst:nonsensepage}}

On the User talk page of the main contributor(s) to the page, replacing PageName with the name of the page being marked for deletion. This will display the following user warning template:

You may also wish to consider using a Wizard to help you create articles. See the Article Wizard.

Thank you.

A tag has been placed on [[:{{{1}}}]], requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done because the page appears to have no meaningful content or history, and the text is unsalvageably incoherent.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion. To do this, add {{hangon}} on the top of the page (just below the existing speedy deletion or "db" tag) and leave a note on the page's talk page explaining your position. Please do not remove the speedy deletion tag yourself.

If the page you created was a test, please use the sandbox for any other experiments you would like to do. Feel free to leave a message on my talk page if you have any questions about this.

See also


"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Db-g1&oldid=272914" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි