සැකිල්ල:Citation Style documentation

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template is used to build consistent documentation pages for Citation Style 1 templates.

For example: {{Citation Style documentation|author}} will show the author documentation.

Where a particular section of documentation is not appropriate for a certain template, simply add the text manually or create a new subtemplate.

Each module of text is a subtemplate that can be edited using the link.

Section usage[සංස්කරණය]

When creating template documentation, use the following order of sections and content:

 • Lead: a brief overview of the template intent
 • Usage: samples of blank parameters that can be copied and pasted
 • Examples: examples of various usage
 • Parameters: detailed descriptions of each parameter
  • Syntax: overview of the template syntax
  • Deprecated: list of deprecated parameters
  • Description: parameter descriptions separated by function in this general order:
   • Authors
   • Title
   • Date
   • Publisher
   • Edition, series, volume
   • In-source locations
   • URL
   • Anchor
   • Identifiers
   • Quote
   • Editors
   • Lay summary
   • Display options

Lead section[සංස්කරණය]

Use {{csdoc|lead|content}} to create consistent content for the lead:

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

Markup Renders as
{{csdoc|lead|books}} 
This Citation Style 1 template is used to create citations for books.

Lua notice[සංස්කරණය]

අක්ෂර දෝෂය: සැබෑ මොඩියුලක් නොමැත.

Usage section[සංස්කරණය]

Start the usage section with {{csdoc|usage}}:

Copy a blank version to use. All parameter names must be in lowercase. Use the "|" (pipe) character between each parameter. Delete unused parameters to avoid clutter in the edit window. Some samples may include the current date. If the date is not current, then purge the page.

Parameters to copy are enclosed in tables created by sub-templates.

Full horizontal style[සංස්කරණය]

 • Start with {{csdoc|usage full}}
 • Precede the sample markup with : to create an indent
 • Enclose the sample in <code><nowiki>...</nowiki></code>
 • Close the table with {{end}}

සැකිල්ල:Pre2

Full parameter set in horizontal format
{{cite book |last1= |first1= |author1-link= |last2= |first2= |author2-link= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans-title= |url= |archive-url= |archive-date= |format= |access-date= |type= |edition= |series= |volume= |date= |year= |orig-year= |publisher= |location= |language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |page= |pages= |at= |trans-chapter= |chapter= |chapter-url= |quote= |ref= |bibcode= |lay-url= |lay-source= |lay-date= |author-mask= |display-authors= |postscript= |last-author-amp=}}

Most commonly used horizontal style[සංස්කරණය]

 • Start with {{csdoc|usage common}}
 • Precede the sample markup with : to create an indent
 • Enclose the sample in <code><nowiki>...</nowiki></code>
 • Close the table with {{end}}

සැකිල්ල:Pre2

Most commonly used parameters in horizontal format
{{cite book |last= |first= |author-link= |title= |url= |access-date= |year= |publisher= |location= |isbn= |page= |pages=}}

Full vertical style[සංස්කරණය]

The full vertical style is created in three columns: Vertical list, Prerequisites and Brief instructions / notes.

 • Start with:

සැකිල්ල:Pre2

 • Create the vertical list column
 • Separate the next column with:

සැකිල්ල:Pre2

 • Create the prerequisites column; blank lines must include a &nbsp;
 • Separate the next column with:

සැකිල්ල:Pre2

 • Create the instructions column; blank lines must include a &nbsp;
 • End with:

සැකිල්ල:Pre2

Example: සැකිල්ල:Pre2

Full parameter set in vertical format
Vertical list Prerequisites Brief instructions / notes
{{cite book
| last         =
| first         =
| author-link      =
}}
 
 
last
 
 
 
same as last1
same as first1
 
 
 • If a field name is listed in the Prerequisites column, it is a prerequisite for the field to the left.

Sub-templates[සංස්කරණය]

Usage[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit |}

Usage full[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit |}

Usage common[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit |}

Usage vertical[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit |}

Usage vertical mid[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit |}

Usage vertical end[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

Examples section[සංස්කරණය]

Use {{markup2}} to format the examples සැකිල්ල:Crossref.

{{markup2 |t=Basic usage with url (and accessdate) and edition
|m={{cite book |title=Mysterious book}}
|r={{cite book |title=Mysterious book}}
}}

සැකිල්ල:Markup2

Parameters section[සංස්කරණය]

syntax[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

COinS[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

sep_period[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

sep_comma[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

required[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

deprecated[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

author[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

editor[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

title[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

web[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

chapter[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

type[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

journal[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

edition[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

series[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

series_episode[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

event[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

agency[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

volume[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

date[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

publisher[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

newsgroup[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

language[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

pages[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

time[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

id1[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

id2[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

url[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

chapterurl[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

lay[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

quote[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

ref[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

ref2[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

display[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit සැකිල්ල:Citation Style documentation/opt

Subscription or registration required[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

map_series[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

map_pages[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

interview_id[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

interview_author[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

interview_interviewer[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

album_name[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

season[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

network[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

transcript[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

conference[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Citation Style documentation/edit

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Citation_Style_documentation&oldid=365097" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි