සැකිල්ල:Archive top green/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

This template is used to close proposals on a talk page or a noticeboard that were successful.

When used on a talk page this template should only be used by uninvolved editors or administrators in conjunction with the talk page guidelines and relevant advice at refactoring. It should not be used by involved parties to end a discussion over the objections of other editors.

Usage[සංස්කරණය]

{{Archive top green|status=|result=}}

Place the {{Archive top green}} template below the header containing the discussion, then place {{Archive bottom}} at the end of the discussion.

Do not include main section headers: including main headers will disrupt archiving bots.

Parameters[සංස්කරණය]

This template takes two optional parameters, used for creating a floating box for discussion results:

  • status - resolved/withdrawn/moved/none, or any short phrase. A brief header (uppercased) to indicate the status of the discussion.
  • result - the result of the discussion. Generally speaking, this template should only be used if the result is successful.

These parameters are passed through to template:Quote box to create the result box.

Examples[සංස්කරණය]

Plain archival

{{Archive top green}}
{{Lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}

පහත විවාදය අවසන් කොට ඇත. කරුණාකර එය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇති දෑ අදාළ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුලත් කරන්න.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ඉහත විවාදය අවසන් කොට ඇත. කරුණාකර එය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇති දෑ අදාළ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුලත් කරන්න.

Result box

{{Archive top green
|status = Successful
|result = The time has come, my little friend, to talk of other things.  Of shoes and ships and sealing wax, of cabbages and kings.
}}
{{Lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}

පහත විවාදය අවසන් කොට ඇත. කරුණාකර එය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇති දෑ අදාළ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුලත් කරන්න.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ඉහත විවාදය අවසන් කොට ඇත. කරුණාකර එය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇති දෑ අදාළ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුලත් කරන්න.

Result box, no header, bulleted list

{{Archive top green
|result = * The time has come, my little friend, 
*to talk of other things.  
*Of shoes and ships and sealing wax, 
*Of cabbages and kings. }}
{{Lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}

පහත විවාදය අවසන් කොට ඇත. කරුණාකර එය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇති දෑ අදාළ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුලත් කරන්න.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ඉහත විවාදය අවසන් කොට ඇත. කරුණාකර එය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇති දෑ අදාළ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුලත් කරන්න.

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Archive_top_green/doc&oldid=595082" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි