සැකිල්ල:Archive top

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is used to close discussions on a talk page or a noticeboard.

Usage[සංස්කරණය]

Place this template below the header containing the discussion, then place {{Archive bottom}} at the end of the discussion.

Do not include main section headers: including main headers will disrupt archiving bots.

Parameters[සංස්කරණය]

This template takes two optional parameters, used for creating a floating box for discussion results:

  • result - the result of the discussion.
  • status - resolved/withdrawn/moved/none, or any short phrase. A brief header (uppercased) to indicate the status of the discussion.

These parameters are passed through to template:Quote box to create the result box.

Examples[සංස්කරණය]

Plain archival

{{Archive top}}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}

Result box

{{Archive top 
|result = Twas brillig, and the slithy toves / Did gyre and gimble in the wabe: / All mimsy were the borogoves, / And the mome raths outgrabe.
|status = none }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}

Result box, no header, bulleted list

{{Archive top 
|result = * Twas brillig, and the slithy toves
* Did gyre and gimble in the wabe: 
* All mimsy were the borogoves, 
* And the mome raths outgrabe. }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Archive_top&oldid=112323" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි