සැකිල්ල:Collapse

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

The {{collapse|folding text}} template is used for placing collapse boxes around short discussions and bits of discussions. To fold long discussion threads, use {{Collapse top}}... lots of text ...{{Collapse bottom}}.

This template should only be used in accordance with the Wikipedia:refactoring guideline; it should never be used to end a discussion over the objections of other editors, except in cases of unambiguous disruptive editing.

Do not hide content in articles. This violates the WP:Manual of Style#Scrolling lists and collapsible content and WP:Accessibility guidelines.

Usage[සංස්කරණය]

Note: {{Collapse}} needs to be substed in order for the time stamp functionality to work properly.

{{Collapse|1=Discussion text to be put into box.|2=Optional custom heading}}

It is definitely safest to use the named |1= and |2= parameters, because otherwise any "=" character will break the template.

The bg parameter[සංස්කරණය]

The bg parameter is optional. It changes the background color. Use web color values (e.g. #F0F2F5).

Example

{{Collapse|1=Discussion text to be put into box.|bg=#F0F2F5}} creates:

The padding parameter[සංස්කරණය]

The padding parameter adjusts the amount of cell padding (defaults to 8px):

{{Collapse|1=Discussion text to be put into box.|padding=20px}} creates the following (expand the box to see the border padding effect):

Around header text[සංස්කරණය]

When used with a section of text, include the section header in the collapsed portion of text. For example, given:

== Heading ==
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Replace with:

{{subst:Collapse|1=Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.|2=Heading}}

The expand parameter[සංස්කරණය]

Simply add |expand=yes to have the box show up in expanded form with a "hide" link, instead of collapsed form with a "show" link. Other options: |expand= yes, y, expand, expanded, uncollapse, uncollapsed. Note: |expand=no will fold the box (default).

The clear parameter[සංස්කරණය]

In some situations you may not want the default clear: both; css to apply, with puts the collapse box below any left- or right-floated content within the same HTML block. In this case you case, you can use |clear=none, |clear=right, or |clear=left, as needed.

When content includes tables[සංස්කරණය]

This template frequently breaks when used around content that consists of or includes wikitables. Such content can be made collapsible by using the {{collapse top}} and {{collapse bottom}} templates instead of {{collapse}}.

If you want to collapse only the table and not other content, you can do this using wikitable parameters. See the Collapsing tables guide for help.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Collapse

Creates a collapsible box that allows its content to be hidden or revealed on user's command. It is used to reduce clutter.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Contents1

Contents of the box

Contentrequired
Title2 title heading header

Text of title bar. Defaults to "Extended contents".

Default
Extended content
Stringsuggested
Expanded by default?expand

Setting to "yes, y, expand, uncollapse") will cause the box to show its contents by default. Any other value (and omitting this parameter) causes the box to be collapsed by default (its contents hidden).

Default
yes
Stringoptional
Border widthborder

Width of the outermost border. Accepts a number (e.g. 2) followed immediately with a CSS-compatible unit of measurement. (e.g. "px") Example: 2px.

Default
1px
Stringoptional
Title bar's colorbg background

Color of the title bar. Can be set any valid CSS color value but please take care that text would remain black.

Default
#CFC
Stringoptional
Paddingpadding

Width of the padding, the empty space between border and the contents. Accepts a number (e.g. 2) followed immediately with a CSS-compatible unit of measurement. (e.g. "px") Example: 2px.

Default
8px
Unknownoptional
Outer backgroundbg1

Color of the space between the inner and outer border. Can be set to any valid CSS color.

Default
transparent
Stringoptional
Outer border colorb-color

Color of the outer border. Can be any valid CSS color.

Default
silver
Stringoptional
Collapse box width.width

The width of the entire collapsed box.

Default
100%
Stringoptional
Left-align titleleft

If set to any value, the title will be left-aligned

Stringoptional
Font colorfc

Font color for the title. Also sets the color of the [show]/[hide] link. Can be any valid CSS color

Stringoptional

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Collapse&oldid=344965" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි