සැකිල්ල:සංරක්ෂණ තත්ත්වය

විකිපීඩියා වෙතින්
සංරක්ෂණ තත්ත්වය
Bufo periglenes, රන්වන් මැඩියා (the Golden Toad), මැයි 15, 1989 අවසන් වරට වාර්තා විය
වඳ වී ගිය
තර්ජනයට ලක්වූ
අඩු අවදානමක් සහිත

වෙනත්

සබැඳෙන මාතෘකා

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)
රතු ලැයිස්තු පන්ති ඉහත
සහ NatureServe තත්ත්වය(පහත) සංසන්දනය කිරීම.
NatureServe කාණ්ඩයේ කෙටි යෙදුම්