සැකිල්ල:විස්තරාත්මක සටහන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Explanatory footnotes or Efn are footnotes which provide something other than, or more than, a reference to a source that supports the accompanying text. The following explanation is transcluded from Help:Footnotes#Footnotes: predefined groups.

There are several predefined groups that can have a styled reference list such that the footnote labels match between the footnote marker and the footnote in the reference list. These predefined groups and reference lists have templates that make the markup simpler and also allow a standard reference to be inserted, so that an explanatory note can have a reference.

Group name Footnote marker template
or markup
Reference list template Sample labels
none <ref>...</ref> {{reflist}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none {{refn}} for nested references {{reflist}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lower-alpha {{efn}} {{notelist}} a b c d e f g h i j
upper-alpha {{efn-ua}} {{notelist-ua}} A B C D E F G H I J
lower-roman {{efn-lr}} {{notelist-lr}} i ii iii iv v vi vii viii ix x
upper-roman {{efn-ur}} {{notelist-ur}} I II III IV V VI VII VIII IX X
lower-greek[lower-alpha 1] {{efn-lg}} {{notelist-lg}} α β γ δ ε ζ η θ ι κ
 1. Not supported by Internet Explorer 7 and below
 • {{efn}} supports |name= and |group=, which work the same as the parameters in <ref>. Do not enclose values in quotes.
 • {{notelist}} supports the column parameter, |refs= and |group= which work the same as the parameters in {{reflist}}. Do not enclose values in quotes.

In these examples, the footnote labels match between the footnote marker and the reference list:

With lower-alpha labels
Markup Renders as
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|Footnote 3}}

{{notelist}}
 

Lorem ipsum dolor sit amet.[lower-alpha 1] Consectetur adipisicing elit.[lower-alpha 2] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[lower-alpha 3]

 1. Footnote 1
 2. Footnote 2
 3. Footnote 3
With lower-roman labels
Markup Renders as
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn-lr|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn-lr|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn-lr|Footnote 3}}

{{notelist-lr}}
 

Lorem ipsum dolor sit amet.[lower-roman 1] Consectetur adipisicing elit.[lower-roman 2] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[lower-roman 3]

 1. Footnote 1
 2. Footnote 2
 3. Footnote 3
With named references
Markup Renders as
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|name=fn1|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|name=fn1}}

{{notelist}}
 

Lorem ipsum dolor sit amet.[lower-alpha 1] Consectetur adipisicing elit.[lower-alpha 2] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[lower-alpha 1]

 1. 1.0 1.1 Footnote 1
 2. Footnote 2
With named references, the references are defined in the notelist
Markup Renders as
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|name=fn1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|name=fn2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|name=fn1}}

{{notelist|refs=
{{efn|name=fn1|Very long footnote 1}}
{{efn|name=fn2|Very long footnote 2}}
}}
 

Lorem ipsum dolor sit amet.[lower-alpha 1] Consectetur adipisicing elit.[lower-alpha 2] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[lower-alpha 1]

 1. 1.0 1.1 Very long footnote 1
 2. Very long footnote 2

Issues

 • Multiple backlink labels are always styled as lower-alpha. This can be confusing when {{efn}} is used.
 • The entries in the reference list will show the default decimal styling if:
  • The value for |group= in {{reflist}} or <references /> does not exactly match one of the predefined values; use {{efn}} or variant as |group= will not be needed.
  • The value for |group= in {{reflist}} or <references /> is enclosed by quotes; use {{efn}} or variant as |group= will not be needed.
  • {{reflist}} is indented with the : markup.
  • <references /> is used instead of {{reflist}}
 • The entries in the reference list will have no styling if:
  • A reference is included in {{navbox}} or one of the variants and the style is set to bodyclass=hlist; to resolve this, replace the style with listclass=hlist.
 • Including external link markup will result in an error. Use the {{URL}} template instead: {{URL|1=url name|2=optional display text}}.


Example articles[සංස්කරණය]

Template data[සංස්කරණය]

Description:

Inserts an explanatory footnote. Notes can be named and grouped.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Note1 reference text content

Text of the note

Contentsuggested
Ref. namename

Reference name of the note

Stringsuggested
Reference groupgroup

Styled group to which the note belongs

Example
lower-greek, note, upper-alpha
Stringsuggested