සැකිල්ල:රටේ දත්ත චෙක් ජනරජය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

චෙක් ජනරජයෙහි ප්‍රදේශ දහතුන සහ අගනුවර ප්‍රාග් යන එක එකක් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි :

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ප්‍රාග්  ප්‍රාග්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මධ්‍යම බොහීමියානු ප්‍රදේශය  මධ්‍යම බොහීමියානු ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු බොහීමියානු ප්‍රදේශය  දකුණු බොහීමියානු ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ප්ලසෙන් ප්‍රදේශය  ප්ලසෙන් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කර්ලොවි වරි ප්‍රදේශය  කර්ලොවි වරි ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උස්ටි නඩ් ලබෙම් ප්‍රදේශය  උස්ටි නඩ් ලබෙම් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලිබරෙත් ප්‍රදේශය  ලිබරෙත් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හර්ඩෙස් ක්‍රාලොවේ ප්‍රදේශය  හර්ඩෙස් ක්‍රාලොවේ ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත පර්ඩුබිත්ස ප්‍රදේශය  පර්ඩුබිත්ස ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔලොමවුත්ස් ප්‍රදේශය  ඔලොමවුත්ස් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මොරවියන්-සිලෙසියන් ප්‍රදේශය  මොරවියන්-සිලෙසියන් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු මොරවියන් ප්‍රදේශය  දකුණු මොරවියන් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ස්ලීන් ප්‍රදේශය  ස්ලීන් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත විසචිනා ප්‍රදේශය  විසචිනා ප්‍රදේශය