සැකිල්ල:ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

A template to aid switching the font-size used for a text string.

Syntax[සංස්කරණය]

{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|N|text}}
{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|text}}

N specifies a size, such as "95%", "1.2em", etc. If N is omitted, as in the second line above, a default 90% size is applied.

If text happens to contain an equality sign ("="), specify {{resize|N|2=text}} or {{resize|1=text}}.

Examples[සංස්කරණය]

{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|1.2em|This text is 0.2em larger than normal.}} This text is 0.2em larger than normal.
{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|80%|This text is 80% normal size.}} This text is 80% normal size.
{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|This text defaults to 90% normal size.}} This text defaults to 90% normal size.

Tailored shortcuts[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න කෙටිමං

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Font size templates

External Link[සංස්කරණය]