සැකිල්ල:ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
A template to aid switching the font-size used for a text string.

Syntax[සංස්කරණය]

{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|N|text}}
{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|text}}

N specifies a size, such as "95%", "1.2em", etc. If N is omitted, as in the second line above, a default 90% size is applied.

If text happens to contain an equality sign ("="), specify {{resize|N|2=text}} or {{resize|1=text}}.

Examples[සංස්කරණය]

{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|1.2em|This text is 0.2em larger than normal.}} This text is 0.2em larger than normal.
{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|80%|This text is 80% normal size.}} This text is 80% normal size.
{{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|This text defaults to 90% normal size.}} This text defaults to 90% normal size.

Tailored shortcuts[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න කෙටිමං

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Font size templates

External Link[සංස්කරණය]

සැකිලිදත්ත[සංස්කරණය]

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

see the monthly error report for this template.

ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න සඳහා සැකිලි දත්ත

Template to aid switching the font-size used for a text string. Two forms {{resize|<size>|<text>}} and {{resize|<text>}} are possible.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Size/Text1

Specifies a css font size e.g. '80%', '1.2em', 'x-large', 'larger'. In the one parameter version the first parameter is the text and the font size is '90%'.

Stringrequired
Text when size is given2

The text to display in the two parameter version.

Stringoptional