සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අවවාදය: මෙම සැකිල්ල ඍජුවම භාවිත නොකරන්න. කිසියම් ලිපියක් ප්‍රකාශන අයිතියක් සම්බන්ධ උල්ලංඝණය කිරීමක් සිදුකරන්නේ යැයි ඔබ සැකකරනවානම්, අදාල ලිපියෙහි පිටපත් කොට ඇති අදාල පාඨ අදෘශ්‍ය කරමින් මෙම සැකිල්ල {{subst:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම}} ස්ථාපනය කරන්න.

වියහැකි ප්‍රකාශන අයිතිය කඩකිරීම සම්බන්ධ විමර්ෂණය
මෙය මෙම විකිපීඩියා ලිපියෙහි අන්තර්ගත වූ පාඨ සම්බන්ධව පමණක් වන අතර, එය මෙම ලිපියෙහි වූ විෂය කෙරේ දොස් පැවරීම පිණිස පාදක කර ගත නොයුතු බව සළකන්න.
පරිපාලකවරයෙකු විසින් ගැටළුව විසඳන තුරු මෙම පිටුව මත වූ හිස් කරන ලද අන්තර්ගතය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය හෝ සංස්කරණය කිරීමෙන් වළකින්න.

වියහැකි ප්‍රකාශන හිමිකම් කඩකිරීමක් දක්වන ලිපියක් ලෙස ඔබ විසින් මෙම පිටුව නම්කලේ නම්, කරුණාකර කොටුවෙහි දකුණු පහළින් දක්වා ඇති ගොනුකිරීමට අදාල උපදෙස් පිළිපදින්න.

මෙම පිටුවහි හෝ පිටු කොටසෙහි වූ පූර්ව අන්තර්ගතයන් පහත දැක්වෙන මූලාශ්‍රයෙන්(යන්ගෙන්) ඍජුවම හෝ විකරණය කොට පිටපත් කොට තිබීම හේතුවෙන්, කර්තෘ හිමිකම් කඩකිරීමක් දෘශ්‍යමාන කරන බැව් හඳුනාගෙන ඇති නිසා මේ වනවිට මෙම ලිපිය විකිපීඩියා:ප්‍රකාශන හිමිකම් ගැටඵ (ලැයිස්තු ගත කිරීම්) පිටුවෙහි ලැයිස්තු ගත කොට තිබේ:

{{{url}}} (ද්විගුණනය සොයාබැලීමේ වාර්තාව)
 

Unless the copyright status of the text on this page is clarified, the problematic text or the entire page may be deleted one week after the time of its listing.
Temporarily, the original posting is still accessible for viewing in the page history.

Can you help resolve this issue?
About importing text to Wikipedia
  • Posting copyrighted material without the express permission of the copyright holder is unlawful and against Wikipedia policy.
  • If you have express permission, this must be verified either by explicit release at the source or by e-mail or letter to the Wikimedia Foundation. See Wikipedia:Declaration of consent for all enquiries.
  • Policy requires that we block those who repeatedly post copyrighted material without express permission.
ගොනු කිරීමට අදාල උපදෙස්

If you have tagged the article for investigation, please complete the following steps:

  • Add the following to the bottom of Wikipedia:Copyright_problems/2020 අගෝස්තු 3
    * {{subst:article-cv|:සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය}} from {{{url}}}. ~~~~
  • Place this notice on the talk page of the contributor of the copyrighted material:
    {{subst:Nothanks-web|pg=සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය|url={{{url}}}}} ~~~~
  • To blank a section instead of an entire article, add the template to the beginning of the section and </div> at the end of the portion you intend to blank.