සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය Note: Do not use this template directly. If you suspect that a page infringes on a copyright, insert {{ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම}}.

වියහැකි ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

If you have just labeled this page as a possible copyright infringement, please add the following to the bottom of විකිපීඩියා:ප්‍රකාශන හිමිකම් ගැටඵ/ලැයිස්තු ගත කිරීම්
* {{subst:article-cv|:සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය}} from {{{url}}}. ~~~~
Place this notice on the talk page of the contributor of the copyrighted material:
{{subst:Nothanks-web|pg=ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය|url={{{url}}}}} ~~~~


By default, this template blanks all other content on the page. To limit blanking of the text, as for a copyright violation in a single section, place </div> at the end of the suspected copyvio area.

Copyright-problem.svg

The previous content of this page appears to infringe on the copyright of the text from the source(s) below and is now listed on Wikipedia:Copyright problems:

{{{url}}}

Do not edit this page until an administrator or an OTRS agent has resolved this issue.

State that you have done so on this article's discussion page.
Note that simply modifying copyrighted text is not sufficient to avoid copyright infringement—if the original copyright violation cannot be clearly identified and the article reverted to a prior version, it is best to write the article from scratch. For license compliance, the new article cannot incorporate phrases and sentences that were placed in the original article by other contributors unless credit is given as set out at the copyright policy. You may, however, duplicate non-infringing text that you had contributed yourself. An administrator will move the new article into place once the issue is resolved.
Explain this on this article's discussion page, then either display a notice to this effect at the site of original publication or send an e-mail from an address associated with the original publication to permissions-en at wikimedia dot org or a postal letter to the Wikimedia Foundation. These messages must explicitly permit use under CC-BY-SA and the GFDL.
Note: Articles on Wikipedia must be written from a neutral point of view and must be verifiable in published third-party sources; copyright issues aside, your text may not be appropriate for inclusion in Wikipedia.
  • If this text is in the public domain, or is already under a license suitable for Wikipedia:
Explain this on this article's discussion page, with reference to evidence.

Unless the copyright status of the text on this page is clarified, it may be deleted one week after the time of its listing.

  • Posting copyrighted material without the express permission of the copyright holder is a violation of applicable law and of Wikipedia policy.
  • If you have questions about copyright, see Copyright FAQ.
  • Those who repeatedly post copyrighted material will be blocked from further editing.
  • Temporarily, the original posting is still accessible for viewing in the page history.
  • You are welcome to submit original contributions.