සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = පෙබරවාරි |day = 27 |year = 2024 |time = 07:19 |timestamp = 20240227071931}}