සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = ජූනි |day = 10 |year = 2023 |time = 11:32 |timestamp = 20230610113246}}