සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = ජනවාරි |day = 30 |year = 2023 |time = 08:31 |timestamp = 20230130083129}}