සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = ඔක්තෝබර් |day = 2 |year = 2022 |time = 00:36 |timestamp = 20221002003651}}