සැකිල්ල:නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2

විකිපීඩියා වෙතින්
මාධ්‍ය දත්ත සහ නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය
විස්තරය
කර්තෘ හෝ
කර්තෘ හිමිකම් දරන්නා
ප්‍රභවය (WP:NFCC#4) ප්‍රභවය දක්වා නොමැත. කරුණාකර මෙම ගොනු විස්තරය සංස්කරණය කොට ප්‍රභවයක් සපයන්න. (get help with syntax)
භාවිත වන ලිපිය (WP:NFCC#7) No article specified. Please edit this file description and add the name of the article the file is used in. (get help with syntax)
ලිපියෙහි භාවිතා කිරීමේ අරමුණ (WP:NFCC#8)
නිදහස් මාධ්‍ය වෙතින්
ප්‍රතිස්ථාප්‍ය නොහැක්කේ
(WP:NFCC#1)
අවම භාවිතය (WP:NFCC#3)
වාණිජ අවස්ථා
සඳහා සැලකිල්ල
(WP:NFCC#2)
Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:%E0%B6%B1%E0%B7%9C-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A_%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD_%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA_2