සැකිල්ල:නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Non-free use rationale 2 වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
මාධ්‍ය දත්ත සහ නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය
විස්තරය
කර්තෘ හෝ
කර්තෘ හිමිකම් දරන්නා
ප්‍රභවය (WP:NFCC#4) ප්‍රභවය දක්වා නොමැත. කරුණාකර මෙම ගොනු විස්තරය සංස්කරණය කොට ප්‍රභවයක් සපයන්න. (get help with syntax)
භාවිත වන ලිපිය (WP:NFCC#7) No article specified. Please edit this file description and add the name of the article the file is used in. (get help with syntax)
ලිපියෙහි භාවිතා කිරීමේ අරමුණ (WP:NFCC#8)
නිදහස් මාධ්‍ය වෙතින්
ප්‍රතිස්ථාප්‍ය නොහැක්කේ
(WP:NFCC#1)
අවම භාවිතය (WP:NFCC#3)
වාණිජ අවස්ථා
සඳහා සැලකිල්ල
(WP:NFCC#2)
Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:%E0%B6%B1%E0%B7%9C-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A_%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD_%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA_2
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Lua දෝෂය in package.lua at line 80: module 'Module:Transclusion_count/data/න' not found.

Description[සංස්කරණය]

This template is an alternative to {{Non-free use rationale}}. Both are meant to facilitate creating non-free use rationales with the necessary components. Please read Wikipedia:Non-free content for the relevant policies.

This template is used by the experimental Wikipedia:File Upload Wizard. Its parameter fields are slightly different from those of {{Non-free use rationale}} because they are designed to match the data produced by the upload questionnaire. They are also designed to correspond somewhat more closely to the original criteria as defined in WP:NFCC. The wizard will fill in some of the fields with standard values for some types of non-free files, but will prompt the uploader for specific input in those cases where rationale elements are typically not predictable and must be explained individually.

Usage[සංස්කරණය]

If you want to use this template manually, you can find its parameters below. Don't forget to add a separate non-free file copyright tag, such as {{Non-free fair use}}, {{Non-free logo}}, {{Non-free book cover}} etc.

{{Non-free use rationale 2
<!--Obligatory fields-->
| Description  =
| Author     =
| Source     =
| Article    =
| Purpose    =
| Replaceability =
| Minimality   =
| Commercial   =
<!--Optional/expert fields-->
| Date        =
| Publication     =
| Replaceability_text =
| Other information  =
}}
Description
A description of the copyrighted material.
Author
The original author and/or copyright holder of the non-free work.
Source
The immediate source, i.e. where you found this file.
Publication
(optional) The original source, i.e. where and how this non-free work was first published. Important in some cases where parts of the fair use justification may depend on this information, e.g. in the case of some historical photographs.
Date
(optional) The date of publication.
Article
The exact name of the Wikipedia article in which the media is to be used (without the [[  ]] brackets).
Purpose
What function this file will serve in the article. This explanation must make it clear how and why the file will significantly increase the reader's understanding of the topic, in such a way that its absence would be detrimental to the article (cf. WP:NFCC#8). Do not copy generic rationale verbiage from some templated rationales elsewhere. State in clear, plain words what this particular file will be doing in this particular article. Be specific and concrete.
Replaceability
Why there couldn't be a freely licensed replacement that would adequately serve the same purpose (cf. WP:NFCC#1). Please bear in mind that this is not merely about replacements that actually exist and are readily available, but also about the mere possibility that such a replacement could realistically be created.
Replaceability_text
(optional) Note that though this template field has been implemented as optional, Wikipedia policy requires that its consideration is satisfied (see WP:NFCC#1).
If necessary,[1] explain why it wouldn't be possible to adequately treat the encyclopedic content with freely licensed text alone.
Minimality
Add any necessary explanation how there won't be more non-free content used than necessary. Minimality means: Use low-resolution files rather than high-resolution files; don't use a larger portion of a work than necessary or an entire work if only a small portion would be sufficient; don't use more non-free items if a single one would be sufficient.
Commercial
i.e. "Respect for commercial opportunities": explain why our use of the file will not unduly infringe on any commercial interests of its copyright holders, by competing with the work's original market role.
Other information
(optional) any other information that is relevant to the sourcing, copyright information and fair use justification.
 1. If in doubt, specific queries should be raised at Wikipedia talk:Non-free content.

Tracking categories[සංස්කරණය]

This template uses the following tracking categories:

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2

This template is an alternative to {{Non-free use rationale}}. Both are meant to facilitate creating non-free use rationales with the necessary components. Please read Wikipedia:Non-free content for the relevant policies. This template is used by the experimental Wikipedia:File Upload Wizard. Its parameter fields are slightly different from those of {{Non-free use rationale}} because they are designed to match the data produced by the upload questionnaire. They are also designed to correspond somewhat more closely to the original criteria as defined in WP:NFCC. The wizard will fill in some of the fields with standard values for some types of non-free files, but will prompt the uploader for specific input in those cases where rationale elements are typically not predictable and must be explained individually.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
DescriptionDescription description

A description of the copyrighted material.

Stringrequired
AuthorAuthor author

The original author and/or copyright holder of the non-free work.

Stringoptional
SourceSource source

The immediate source, i.e. where you found this file.

Stringrequired
PublicationPublication publication

The original source, i.e. where and how this non-free work was first published. Important in some cases where parts of the fair use justification may depend on this information, e.g. in the case of some historical photographs.

Stringoptional
DateDate date

The date of publication.

Stringoptional
ArticleArticle article

The exact name of the Wikipedia article in which the media is to be used (without the [[ ]] brackets).

Stringrequired
PurposePurpose purpose

What function this file will serve in the article. This explanation must make it clear how and why the file will significantly increase the reader's understanding of the topic, in such a way that its absence would be detrimental to the article (cf. WP:NFCC#8). Do not copy generic rationale verbiage from some templated rationales elsewhere. State in clear, plain words what this particular file will be doing in this particular article. Be specific and concrete.

Stringrequired
Replaceability - Why not free image?Replaceability replaceability

Why there couldn't be a freely licensed replacement that would adequately serve the same purpose (cf. WP:NFCC#1). Please bear in mind that this is not merely about replacements that actually exist and are readily available, but also about the mere possibility that such a replacement could realistically be created.

Stringrequired
Replaceability - Why not just text?Replaceability_text replaceability_text replaceability text

If necessary, explain why it wouldn't be possible to adequately treat the encyclopedic content with freely licensed text alone. Note that though this template field has been implemented as optional, Wikipedia policy requires that its consideration is satisfied (see WP:NFCC#1).

Stringoptional
Minimal useMinimality minimality

Add any necessary explanation how there won't be more non-free content used than necessary. Minimality means: Use low-resolution files rather than high-resolution files; don't use a larger portion of a work than necessary or an entire work if only a small portion would be sufficient; don't use more non-free items if a single one would be sufficient.

Stringrequired
Respect for commercial opportunitiesCommercial commercial

Explain why our use of the file will not unduly infringe on any commercial interests of its copyright holders, by competing with the work's original market role.

Stringrequired
Other infoOther information other information Other_information other_information

Anything else that needs to be added?

Stringoptional