සැකිල්ල:නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්


Description[සංස්කරණය]

This template facilitates creating a non-free or fair use media rationale with the necessary components. Please read Wikipedia:Non-free use rationale guideline before using this template.

Usage[සංස්කරණය]

To use the template, copy the empty template to an image or other media file (see Help:Files) where the content is regarded to be non-free, and fill in applicable fields (described below).

{{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය
| ලිපිය    = 
| විස්තරය   = 
| ප්‍රභවය   = 
| භාවිත වන කොටස=
| මඳ විසර්ජනය =
| හේතුව   =
| ප්‍රතිස්ථාප්‍යතාව =
| වෙනත් විස්තර =
}}
Description
A description of the copyrighted material. Always include the copyright holder here.
Source
Where you acquired the copyrighted material, or how you recreated it.
Article
The exact name of the Wikipedia article in which the media is to be used (unlinked, as the template will link automatically).
Portion
How much copyrighted material is used? The amount used must not make the work as a whole less valuable to the copyright holder.
Low resolution
Is the material in a lower resolution that would be unlikely to impact the copyright owner's ability to resell or otherwise profit from the work? For raster images, this would be strictly the resolution (in pixels) of the picture used; for vector graphics, this would involve the level of detail in the image; for audio, this would be the bit rate and sample resolution used.
Purpose
How does the media contribute significantly to the article(s) in which it is used? The use of the media must not interfere with the media's original purpose.
Replaceability
Explain why sourced text or equivalent free content media (perhaps to be obtained or created) could not adequately convey the article subject.
Other information
If applicable, provide any other information that justifies the current use of this non-free media. This variable is optional, and can be blank or removed.

Example[සංස්කරණය]

{{Non-free use rationale
| Article      = Strong Poison
| Description    = Book cover of ''[[Strong Poison]]''.
| Source      = Derived from a digital capture (photo/scan) of the book cover (creator of this digital version is irrelevant as the copyright in all equivalent images is still held by the same party). Copyright held by the publisher or the artist. Claimed as fair use regardless.
| Portion      = Book cover only, a small portion of the commercial product.
| Low resolution  = Yes
| Purpose      = The image serves as the primary means of visual identification of the subject (the book). It illustrates educational articles about the book from which the cover illustration was taken.
| Replaceability  = There is no free equivalent of this book cover, so the image cannot be replaced by a free image.
| Other information = The use of the cover will not affect the value of the original work or limit the copyright holder's rights or ability to distribute the original. In particular, copies could not be used to make illegal copies of the book.
}}
නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකත්වය – අවවාදයයි: Strong Poison පවතින බවක් නොපෙනෙයි!
ලොකුකරු භාවිතය (ඉංග්‍රීසි) ගැන විමිසිලිමත් වන්න. [[සබැඳි වරහන්]] හෝ අනෙකුත් ආකෘතිකරන නොමැතිව එක් ලිපියක නියමාකාර ශීර්ෂකය පමණක් ඇතුලත් කරන්න. නම් කර ඇති ලිපිය මකා දැමුමට ලක්වී තිබීමද සිදු විය හැක්කකි.
විස්තරය

Book cover of Strong Poison.

ප්‍රභවය

Derived from a digital capture (photo/scan) of the book cover (creator of this digital version is irrelevant as the copyright in all equivalent images is still held by the same party). Copyright held by the publisher or the artist. Claimed as fair use regardless.

ලිපිය

Strong Poison

භාවිත වන කොටස

Book cover only, a small portion of the commercial product.

මන්ද විසර්ජනය?

Yes

භාවිතයේ අරමුණ

The image serves as the primary means of visual identification of the subject (the book). It illustrates educational articles about the book from which the cover illustration was taken.

ප්‍රතිස්ථාප්‍ය?

There is no free equivalent of this book cover, so the image cannot be replaced by a free image.

වෙනත් තොරතුරු

The use of the cover will not affect the value of the original work or limit the copyright holder's rights or ability to distribute the original. In particular, copies could not be used to make illegal copies of the book. The illustrations on the cover are not copyright, because they are photos of very old artwork. The title of the book is not copyright either.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:%E0%B6%B1%E0%B7%9C-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A_%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD_%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA/%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9B%E0%B6%BA

See also[සංස්කරණය]


Template for any images or content that can be uploaded via Wikipedia's fair use policy.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Special_headerSpecial_header

no description

Unknownoptional
ArticleArticle

no description

Unknownoptional
DescriptionDescription

no description

Unknownoptional
SourceSource

no description

Unknownoptional
PortionPortion

no description

Unknownoptional
ResolutionResolution

no description

Unknownoptional
Low_resolutionLow_resolution

no description

Unknownoptional
Low resolutionLow resolution

no description

Unknownoptional
PurposePurpose

no description

Unknownoptional
ReplaceabilityReplaceability

no description

Unknownoptional
Other informationOther information

no description

Unknownoptional