සැකිල්ල:නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය

විකිපීඩියා වෙතින්
නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකත්වය – ලිපි නාමය අවශ්‍යයි
කරුණාකර මෙම සැකිල්ල භාවිතයට පෙර නොනිදහස් තාර්කිකත්‍ව මාර්ගෝපදේශය කියවන්න.
විස්තරය

{{{විස්තරය}}}

ප්‍රභවය

{{{ප්‍රභවය}}}

ලිපිය

[[{{{ලිපිය}}}]]

භාවිත වන කොටස

{{{භාවිත වන කොටස}}}

මන්ද විසර්ජනය?

{{{මඳ විසර්ජනය}}}

භාවිතයේ අරමුණ

{{{හේතුව}}}

ප්‍රතිස්ථාප්‍ය?

{{{ප්‍රතිස්ථාප්‍යතාව}}}

වෙනත් තොරතුරු

{{{වෙනත් විස්තර}}} (වෛකල්පිත)

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:%E0%B6%B1%E0%B7%9C-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A_%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD_%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA