සැකිල්ල:දාතමැති නඩත්තු ප්‍රවර්ගය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[[Category:{{{3}}}]]

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Template:DMC redirects to Template:Dated maintenance category.


Usage[සංස්කරණය]

Syntax[සංස්කරණය]

  • Parameter 1: Date (year month, e.g. 2020 අගෝස්තු. Usually the "date" parameter of the calling template {{{date|}}}.
  • Parameter 2: Preposition (සිට, from, since, in, as of).
  • Parameter 3: Default category name (without Category) - the category if there is no date, but also the stem of the category name when there is a date.
  • Parameter 4: Category all the articles go in, dated or not (if there is one).
  • Parameter 5: Alternative default category, used when parameter 1 is right for forming the dated category, but the undated items need to go somewhere else.

Technical[සංස්කරණය]

The parameter onlyarticles ({{Dated maintenance category}} only) is used for template design, restricting the function of this template to article namespace (as in {{DMCA}} ).

Examples[සංස්කරණය]

Note[සංස්කරණය]

An incorrect date is any date which is not of the form අගෝස්තු 2020, e.g. අගෝස්තු 05, 2020, or june instead of June, or other spelling mistakes.

Etymology[සංස්කරණය]

DMCA stands for "dated maintenance category - articles". Similar templates exist for certain other namespaces or combinations. DMCA is a metatemplate with highly circumscribed use, and not intended to be "editor facing".

Related templates[සංස්කරණය]