සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/51

විකිපීඩියා වෙතින්

මේ ගසේ බොහෝ .. පැණි දොඩම් තිබේ..
ඉදිලා පැහිලා.. බිමට නැමිලා..
බර වෙලා අතු ..
නංගිටයි මටයි... ගෙඩි දෙකක් ඇති...
වැඩිය කඩන ... නරක ළමයි..
හෙම නොවේ අපි...