සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/50

විකිපීඩියා වෙතින්
Australasian Darter

ටිකිරි ටිකිරි ටිකිරි ලියා ..
කළෙත් අරන් ලිඳට ගියා..
ලිඳ වට කර කබරගොයා..
කකුල කාපි දිය බරියා.

ඡායාරූපය: මුහාමද් මහාඩි කරීම්