සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/20

විකිපීඩියා වෙතින්
Australasian Darter

සැබ්රිස්කි පොයින්ට් යනු එහි අලංකාර ශුෂ්ක භූදර්ශන ප්‍රතික්ෂේප විරෝධය සඳහා ඩෙත් වැලෙයි ජාතික වනෝද්‍යානයෙහි එක්තරා ප්‍රදේශයකි. එහි පරික්‍රමණ භූමි විස්තර දුෂ්කරතා නිසා එය නිසරු බිම් ලෙස හදුන්වයි.

සේයාව: Daniel Mayer