සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/17

විකිපීඩියා වෙතින්
Concretions

මෙහි දැක්වෙන්නේ Nikkor 28–200 mm විශාලක කාචයක් වන අතර වම් පස එය මිලි මීටර් 200 ක් දක්වා දිගු කර ඇති ආකාරයත් දකුණු පස මිලිමීටර් 28 ක නාභිය දුරක් ලැබෙන සේ හකුලා ඇති ආකාරයත් දැක්වේ.

Photo: Nikkon