සැකිල්ල:තොරතුරු කොටුව චන්ද්‍රිකා මඟ පෙන්වීමේ පද්ධතිය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

This template is a work in progress; the items can be changed and reordered

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox navigation satellite system
|name=
|image=
|image_caption=
|country=
|type=
|status=
|operator=
|coverage=
|precision=
|satellites_nominal=
|satellites_current=
|first_launch=
|last_launch=
|launch_total=
|regime=
|orbit_height=
|cost=
}}

Parameters[සංස්කරණය]

 • name - the official name of the system in English
 • image - the program logo or insignia, if any
 • image_caption - caption for the logo
 • country - the country of origin
 • type - military/civilian/commercial
 • status - planned/under development/operational/retired
 • operator - the agency tasked with building and operating the system
 • coverage - global/regional
 • precision - the operational accuracy of signals
 • satellites_nominal - intended number of satellites at full capacity
 • satellites_current - current number of healthy satellites in orbit, including spares
 • first_launch - the year of the first satellite launch
 • last_launch - the year of the last launch at the current time
 • launch_total - total number of launches since program start
 • regime - the characteristics of the orbits used: MEO, GSO etc.
 • orbit_height - the orbital height
 • cost - the expected cost of the program, if available

See also[සංස්කරණය]