සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව අභිලක්ෂණ

විකිපීඩියා වෙතින්
භෞතික ගතිලක්ෂණ

නාමාවලිය[සංස්කරණය]

මෙම සැකිල්ල, කිසියම් විශේෂිත බහිෂ්-සෞර ග්‍රහ ලෝකයක් පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කෙරෙන සැකිලි කාණ්ඩයක කොටසකි. {{ග්‍රහලෝකකොටුව ඇරඹුම}} සැමවිටම ලැයිස්තුවේ පළමුවැන්න වන අතර, {{ග්‍රහලෝකකොටුව අවසන}} සැමවිටම ලැයිස්තුවෙහි අවසානයෙහි වෙයි.මෙම සැකිල්ල පහත පරිදි භාවිතා කල හැකිය:

{{ග්‍රහලෝකකොටුව අභිලක්ෂණ
| mass = <!--සත්‍ය ස්කන්ධය බ්‍රහස්පති ස්කන්ධයෙහි ගුණාකාරයක් ලෙසින් (විකල්ප)-->
| mass_earth = <!--සත්‍ය ස්කන්ධය පෘථිවි ස්කන්ධයෙහි ගුණාකාරයක් ලෙසින් (විකල්ප)-->
| minimum_mass = <!--අවම ස්කන්ධය  බ්‍රහස්පති ස්කන්ධයෙහි ගුණාකාරයක් ලෙසින් (විකල්ප)-->
| minimum_mass_earth = <!--අවම ස්කන්ධය පෘථිවි ස්කන්ධයෙහි ගුණාකාරයක් ලෙසින් (විකල්ප)
| radius = <!--අරය බ්‍රහස්පති අරයෙහි ගුණාකාරයක් ලෙසින් (විකල්ප)-->
| radius_earth = <!--අරය පෘථිවි අරයෙහි ගුණාකාරයක් ලෙසින් (විකල්ප)
| radius_megameter = <!--අරය මෙගාමීටර වලින් (විකල්ප)-->
| density = <!--සාමාන්‍ය ඝනත්වය-->
| gravity = <!--පෘෂ්ඨීය ගුරුත්වය m/s² වලින්-->
| gravity_earth = <!--පෘෂ්ඨීය ගුරුත්වය පෘථිවියෙහි පෘෂ්ඨීය ගුරුත්වයෙහි ගුණාකාරයක් ලෙසින්-->
| temperature = <!--උෂ්නත්වය K වලින්-->
}}

පහත දැක්වෙන සැකිලි සමූහය එක්ව භාවිතා වන අතර සාමාන්‍ය වශයෙන් පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇති අනුස්ථිති ප්‍රකාර සථානගත කෙරෙති.

{{ග්‍රහලෝකකොටුව ඇරඹුම}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව රූපය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව තරුව}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව තරුව විස්තරය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව විසංයෝගය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව කක්ෂය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව අභිලක්ෂණ}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව ගවේෂණය}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව වට්ටෝරුව}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව ආශ්‍රිත}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව අවසන}}

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]