සාකච්ඡාව:සම්භාවිතා වාදය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

this is a part of an article & need to move. බිඟුවා 08:45, 4 මැයි 2010 (යූටීසී)

  • සම්භාවිතා වාදය කියන නම වැරදියි නේද? Calculus = කලනය. මම හිතන්නේ මේ ලිපිය කලනය ලිපියටම එකතු කළ යුතුයි කියලා. --සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 17:00, 8 මැයි 2010 (යූටීසී)