සාකච්ඡාව:රොඩේශියන් රිජ්බැක්

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

ගැමා හොදට ලියලා තියනවා සුභපැතුම්! Charith123 (talk) 03:23, 25 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


ඔබට ස්තුති....(Vidath (talk) 03:48, 5 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී))Reply[reply]


මල්ලී ඔබේ උත්සහය අගය කරමි. නමුදු මම දුටු ආකරයට ඔබගේ ලිපියේ සමහර ස්ථාන වල ඔබ අකුරු නිවැරදි ලෙස යොදාගෙන නැත. උදහරනයක් ලෙස සිංහයින්, අප්‍රිකාව වැනි වචන ලියා අත්තෙ වැරදි අකුරු යොදාගෙනය. එය නිවැරදි කරන මෙන් ඉල්ලමි...ජය වේවා!!!(Damith (talk) 04:04, 5 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී))Reply[reply]


ඔබගේ උපදෙසට ස්තුති...මම එය නිවැරදි කරන්නම්...(Vidath (talk) 13:46, 6 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී))Reply[reply]


ඉතාමත් සතුටු දායකයි..දිගටම විකි පරිවර්තනයේ යෙදෙන්න. (Damith (talk) 14:38, 6 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී))Reply[reply]


Nicely done. Keep up the good work. It seems that this article is better in quality compared to many other article in Si.Wiki. Propose to remove the tag "ශුද්ධ පවිත්‍ර" unless there is a good enough reason to have it. සමන් (talk) 08:20, 8 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


Thank you very much for the comment Saman and i considered about your request. But as i know that tag should be there in newly developed wiki pages to maintain the expected quality. And can you please give me the reason why you want to remove that tag? (Vidath (talk) 23:51, 13 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී))Reply[reply]


I really don’t know the criteria of using the tag(enlighten me if anyone knows) . but if a user tags a page as clean up is required , s/he better mention it in Talk page. fair enough rt?. Coz there are lot of places in si.Wiki that this tag ( as a matter of fact many other tags ) are needed. But comparatively this article is in better shape than many others- so I can fairly assume that we can remove this tag from the article if the user who tag this has nothing to say about what to clean up. For me, tagging pages un necessarily makes article looks incomplete , immature and not good for readability either.සමන් (talk) 05:15, 14 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


Saman thanks alot for your comments..They really encourage me to translate more..but i have to reconsider what you are telling me to do..I have to find some facts before i remove that tag..Just give me some time...thanks again..(Vidath (talk) 14:43, 14 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී))Reply[reply]


You are free to do anything with good intention . I could ve removed it , but I wanted to get others openion. Even if I removed the tag, you could ve put it again. So the artical finally will be "self adjusted" in a better way.Good luck...සමන් (talk) 17:25, 14 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


i searched for the importance of "ශුද්ධ පවිත්‍ර" tag and I found that what you are telling is very true. Sorry for the late reply.. that is because this is my first wiki translation which is done under an assignment at our University (University of Colombo School of Computing) for the Localization module. i will remove the "ශුද්ධ පවිත්‍ර" tag. Thanks for your advice. (Vidath (talk) 17:24, 18 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී))Reply[reply]


Appreciate your willingness to do things correct. Good luck with ur assignment. Hope and wish your work in Si.Wiki will not finish there.සමන් (talk) 13:31, 18 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


Info Box එක සංස්කරණය කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙමි. එහි ඇතුලත අඩංගු දේවල්ද සිංහලයට නැගීමට සහය වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.. (Vidath (talk) 15:09, 14 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී))Reply[reply]