සාකච්ඡාව:ජිල් බෝල ගැසීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මාතෘකාව ජිල් බෝල හෙවත් ටීක් බෝල වෙනුවට ජිල් බෝල(ටීක් බෝල) වඩා උචිතයැයි සිතමි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:32, 11 ජූනි 2010 (යූටීසී)

එම යෝජනාවට මගේ විරුද්ධත්වයක් නැත.Singhalawap 06:05, 11 ජූනි 2010 (යූටීසී)
OK. :D -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:20, 11 ජූනි 2010 (යූටීසී)
නම් දෙකින් එක නමක් යොදලා අනෙක යළි යොමු කළොත් නරක ද​? නංගයා මතන්න 12:47, 14 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)