සාකච්ඡාව:ජාතික නිදහස් පෙරමුණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අපක්ෂපාති ගුණය නොමැති නිසා සහ විශ්වාස දායි යොමුවක් නොමැති නිසා මකාදැමීමට හෝ දියුණු කිරීමට යෝජනා කරමි...සමන් (talk) 09:00, 28 ජනවාරි 2019 (යූටීසී) යොමුවක් සහිත හැදින්වීමක් ඇතුලත් කලෙම්. සමන් (talk) 09:10, 28 ජනවාරි 2019 (යූටීසී)