සාකච්ඡාව:උපායමාර්ගික කළමනාකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

I will develop this article little by little, do not hurry to delete. I am bit busy these days.. Rather than trying to delete, just try to add anything valuable to the article --උපුල් (talk) 04:54, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

elz!--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 05:01, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

මෙහි ලිපි ශීර්ෂය හැරෙන්න 90% ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි වචනය. මේක කව්රුහරි පරිවර්තනය කෙරුවොත් මකන්නතුව තියා ගත්තහැකි. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 06:48, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)