විජයායි දිවාස් (ඉන්දියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
විජයායි දිවාස්
Date16 දෙසැම්බර්
Frequencyවාර්ෂික
Related toවිජයග්‍රහණ දිනය (බංග්ලාදේශය)

විජයායි දිවාස් (විජයග්‍රහණ දිනය) යනු, 1971දී පැවැති 1971 ඉන්දු-පකිස්තානු යුද්ධය අතරතුරදී, බංග්ලාදේශ මුක්ති බාහිනී හා සමග සන්ධානගතව සිටි එහි සන්නද්ධ හමුදාව විසින් පකිස්තානය පරදවා ලබාගත් හමුදාමය ජයග්‍රහණය සිහිකිරීමට ඉන්දියාව තුල සෑම දෙසැම්බර් 16 දිනකදීම සිදුකරන සැමරුමකි.