විකිපීඩියා:ශ්‍රී ලංකා විකිපීඩියානුවන්ගේ දැන්වීම් පුවරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිපීඩියා:WikiProject Sri Lanka/Tabs විකිපීඩියා:WikiProject Sri Lanka/Sidebar

Flag of Sri Lanka.svg
Welcome to the Sri Lankan Wikipedians' Notice Board.
Sri Lankan Wikipedians' notice board

Board | Members | Portal | Projects

All wikipedians interested in working on Sri Lanka and Sri Lankan related subjects are invited to use this as a tool for better organizing their activities, making announcements to others with similar interests, and keeping track of work on the area.

The basic layout of this page was cribbed from the Danish notice board.

Active Wikipedians interested in Sri Lanka[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:WikiProject Sri Lanka/Current members

Articles in need of expansion[සංස්කරණය]

Please add here any articles you feel should have more material added.

Biographies[සංස්කරණය]

Cinema[සංස්කරණය]

Drama[සංස්කරණය]

History[සංස්කරණය]

Texts[සංස්කරණය]

Lyrical[සංස්කරණය]

Music[සංස්කරණය]

Monarchs[සංස්කරණය]

All created monarchs of Sri Lanka articles, they can be found on List of Sri Lankan monarchs.

People[සංස්කරණය]

Ethnic issues[සංස්කරණය]

Expatriate communities[සංස්කරණය]

Ethnic groups in Sri Lanka[සංස්කරණය]

Alumni[සංස්කරණය]

Geography[සංස්කරණය]

Politics[සංස්කරණය]

Sport[සංස්කරණය]

Others[සංස්කරණය]

Articles in need of improvement[සංස්කරණය]

Place articles here if there are problems with them - eg. misuse of title, poor grammar and/or style, the same wording in multiple articles, use of copyrighted text, etc.


Deletion sorting[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Regional Wikipedian notice boards