විකිපීඩියා:ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන/අමතර

විකිපීඩියා වෙතින්

සජීවී උදව් ගන්න: irc • web

2. විෂයය
3. සංගණ්‍යය
4. මූලාශ්‍ර
5. අන්තර්ගතය
6. අවසන්

Additional uses

As well as creating articles, this wizard can be used to create pages for other purposes which help Wikipedia. This page is designed for advanced users, not if you want to just create an article; see here if you want to do that.

For example:

  1. a new redirect for an existing article;
  2. a new category;
  3. a new disambiguation page;
  4. a new template;

If you do not know what the above are, then you probably do not need to create one! Please do not use this process just for testing.

ඔබ තැනීමට කැමැති මොනවාද?