විකිපීඩියා:ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන/Redirect

විකිපීඩියා වෙතින්

සජීවී උදව් ගන්න: irc • web

3. සංගණ්‍යය
4. මූලාශ්‍ර
5. අන්තර්ගතය
6. අවසන්

Redirects are used to point one article to another, effectively giving a single article several names. Reasons to use a redirect include:

When you click the button below, you'll be taken to an edit page with instructions on how to complete your request.

What happens next: Once your request is submitted, it will be reviewed by one or more registered editors who will determine if the redirect is appropriate. If it is, the redirect will be created. If not, it will be declined.

If your suggestion is declined: Don't take it personally! Having a proposal declined by no means reflects poorly on you or diminish your value to the project. We hope that you will continue to contribute to Wikipedia.