ලිංගික අපගමන ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ලිංගික අපගමනය (Paraphilias) යනු යම් වස්තුවක් අවස්ථාවක් යම් හෝ අනාකෘතික ප්‍රපංවයක් කෙරේ ඇතිවන ලිංගික ආකර්ෂණයකි.අමරිකානු මනෝ විද්‍යාඥයන් ගේ සංගමයේ ප්‍රකාශයක් වන මනසික රෝග වර්ගීකරණය DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual, Fifth Edition) යටතේ මෙම මානසික රෝග ලැයිස්තගත කර ඇත.[1][2] ඇතැම් ලිංගික අපගමන මානසික රෝග DSM 5 වර්ගීකරණයට අයත් නොවී DSM 302.9, යන කේතයන් යටතේ වර්ගකර ඇත

ලිංගික අපගමන[සංස්කරණය]

Paraphilia Focus of erotic interest
Abasiophilia ආබාධිත පුද්ගලයන් කෙරේ දක්වන ලිංගික ආකර්ෂණය[3]
Acrotomophilia අංගඡේදිත පුද්ගලයන් කෙරේ ඇතිවන ලිංගික ආකර්ෂණය[4][5]
Agalmatophilia ප්‍රතිමාවක් පිළිරුවක් දැකීමෙන් ඇතිවන ලිංගික ආකරෂණය[6]
Algolagnia ශාරීරික වේදනාවක් මගින් විශේෂයෙන් ලිංගික ප්‍රදේශයන්හි ඇතිවන වේදනාවන් මගින් ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීම[7]
Andromimetophilia නපුර්ෂක පුද්ගලයන් කෙරේ ඇතිවන ලිංගික ආකර්ෂණය[3][8]
Anililagnia තරුණයින් තුල තමාට වඩා වයසින් වැඩි ස්ත්‍රීන් කෙරේ ඇතිවන ලිංගික ආකර්ෂණය[9]
Anthropophagolagnia දූශනය කොට මරා මස් කෑමට පිළිබද ඇතිවන අසාමාන්‍ය ලිංගික අපගමන තත්වයක්.[10]
Anthropophagy මිනීමස් කෑමේ ආශාව[10]
Apotemnophilia අංගඡෙදනය කිරීමේ ආශාව සහිත ලිංගික අපගමන තත්වයක්[4][11]
Asphyxiophilia හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය හා බැදුනු ලිංගික අපගමන තත්වයක්[4]
Attraction to disability ශාරීරික ආබාධ සහිතවූවන්ට ඇතිවල ආකර්ශනය.[12]
Autagonistophilia වේදිකාවක් මත හෝ විද්‍යුත් දර්ශන තලයක ප්‍රදර්ශනය දර්ශන ඇසුරින් ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීම[13][14]
Autoandrophilia ගැහැනියක තමන් පිරිමියකු බව සිතින් උපකල්පනය කරමින් ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීම[15][16]
Autogynephilia පිරිමියෙකු තමා ගැහැණියක බව සිතින් උපකල්පනය කරමින් ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීම[17]
Auto-haemofetishism Bleeding oneself (does not involve ingestion of blood). Type of autovampirism.[18]
Autonepiophilia The image of one's self in the form of an infant.[13]
Autopedophilia The image of one's self in the form of a child.[19]
Autoplushophilia The image of one's self in the form of a plush or anthropomorphized animal.[19]
Autovampirism The image of one's self in the form of a vampire.[20] Involves ingesting or seeing one's own blood.[18]
Autozoophilia The image of one's self in the form of an animal or anthropomorphized animal.[19]
Biastophilia Raping a person.[4]
Chremastistophilia Being robbed or held up[13]
Chronophilia Partners of a widely differing chronological age[13]
Coprophilia Feces; also known as scat, scatophilia or fecophilia[2][21]
Dacryphilia Tears or crying[22]
Diaper fetishism Diapers; considerable overlap with paraphilic infantilism[23]
Dendrophilia Trees[4]
Emetophilia Vomit[3]
Eproctophilia Flatulence[24]
Erotic asphyxiation Asphyxia of oneself or others[25]
Erotophonophilia Murder, often of strangers (also known as dacnolagnomania).[10]
Exhibitionism Exposing one's genitals to unsuspecting and nonconsenting others[2]
Feederism Eating, feeding, and weight gain.[26]
Formicophilia Being crawled on by insects[13][27]
Forniphilia Turning a human being into a piece of furniture
Frotteurism Rubbing against a non-consenting person[2]
Gerontophilia Elderly people[28]
Gynandromorphophilia Transsexual or transgender women[3][29]
Gynemimetophilia Transsexual or transgender women[3][29]
Hematolagnia Drinking or looking at blood[30]
Heterophilia Idealization of heterosexuality and/or people who are "straight-acting," especially by non-heterosexual people.[31][32][33]
Homeovestism Wearing clothing emblematic of one's own sex[34][35]
Hoplophilia Firearms, guns [36]
Hybristophilia Criminals, particularly for cruel or outrageous crimes[13][37]
Infantophilia Pedophilia with a focus on children five years old or younger, a recently suggested term that is not in general use[38]
Kleptophilia Stealing; also known as kleptolagnia[3]
Klismaphilia Enemas, either giving or having[3]
Lactophilia Breast milk[39]
Liquidophilia Immersing genitals in liquids[39]
Macrophilia Giants, giantesses.[39]
Maschalagnia Armpits[40]
Mazophilia Highly atypical sexual interest focused on female breasts.
Masochism Suffering; being beaten, bound or otherwise humiliated[2]
Mechanophilia Cars or other machines; also "mechaphilia."[41][42][43]
Melolagnia Music[44]
Menophilia Menstruation[39]
Metrophilia Poetry[44]
Microphilia Tiny beings.[තහවුරු කරන්න]
Morphophilia Particular body shapes or sizes[14]
Mucophilia Mucus[39]
Mysophilia Dirtiness, soiled or decaying things[3]
Narratophilia Obscene words[3]
Nasophilia Noses[39]
Necrophilia Corpses[2][3][45]
Objectophilia Specific inanimate objects[2]
Oculolinctus Licking the eyeballs[46]
Oculophilia Eyes and activities directly relating to and/or involving the eyes. Voyeurism does not meet classification for this term.
Olfactophilia Smells[3][13]
Paraphilic infantilism Dressing or being treated like a baby, also known as autonepiophilia[13] or "adult baby syndrome";[47] considerable overlap with diaper fetishism[23]
Partialism Specific, non-genital body parts[2][3]
Pedophilia Prepubescent children, also spelled paedophilia; often confused with hebephilia, ephebophilia, and pederasty[2][48]
Peodeiktophilia Exposing one's penis[4]
Pedovestism Dressing like a child[49]
Podophilia Feet[50]
Pictophilia Pornography or erotic art, particularly pictures[3][13]
Piquerism Piercing the flesh of another person, most commonly by stabbing or cutting the body with sharp objects[51]
Plushophilia Stuffed toy animals (Plushies).[52]
Pygophilia Buttocks,[53] as in a highly atypical sexual interest focused on the buttocks.
Pyrophilia Fire[54]
Raptophilia Committing rape, possibly consensual rape fantasy[13]
Sadism Inflicting pain on others[2]
Salirophilia Soiling or dirtying others[3]
Sexual fetishism Nonliving objects[2]
Somnophilia Sleeping or unconscious people[3][13]
Sophophilia Learning[55]
Sthenolagnia Muscles and displays of strength[39]
Stigmatophilia Body piercings and tattoos[4][39]
Symphorophilia Witnessing or staging disasters such as car accidents[4]
Telephone scatologia Obscene phone calls, particularly to strangers; also known as telephonicophilia[2][13] and scatophilia[56]
Teratophilia Deformed or monstrous people[57]
Toucherism Touching an unsuspecting, non-consenting person with the hand[58]
Toxophilia Archery[44]
Transvestic fetishism Wearing clothes associated with the opposite sex; also known as transvestism[2]
Transvestophilia A transvestite sexual partner[13]
Trichophilia Hair[39]
Troilism Cuckoldism, watching one's partner have sex with someone else, possibly without the third party's knowledge[14][59]
Urolagnia Urination, particularly in public, on others, and/or being urinated on. Also referred to as "water sports"[2][3][13][14]
Vampirism Blood[60][61]
Vorarephilia The idea of one person or creature eating or being eaten by another; usually swallowed whole, in one piece[62]
Voyeurism Watching others while naked or having sex, generally without their knowledge; also known as scopophilia or scoptophilia[2][14]
Zoophilia Animals[2][3][13]
Wet and messy fetishism Messy situations, including, but not limited to, being pied, gunged or covered in mud
Zoosadism Inflicting pain on or seeing animals in pain[63]

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

 • Courtship disorders
 • Erotic target location errors
 • List of technical terms for nonparaphilic sexual interests
 • Lovemaps
 • Perversion
 • List of phobias

යොමුව[සංස්කරණය]

 1. Empty citation (help) 
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV. Washington, DC: American Psychiatric Association. 2000. ISBN 0-89042-025-4. 
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 Milner, JS; Dopke CA (2008). "Paraphilia Not Otherwise Specified: Psychopathology and theory". මෙම කෘතිය තුල: Laws DR & O'Donohue WT. Sexual Deviance, Second Edition: Theory, Assessment, and Treatment. New York: The Guilford Press. පිටු 384–418. ISBN 1-59385-605-9. 
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Money, J (1984). "Paraphilias: Phenomenology and classification". American Journal of Psychotherapy 38 (2): 164–78. PMID 6234812. 
 5. Money, J; Simcoe KW (1986). "Acrotomophilia, sex, and disability: New concepts and case report". Sexuality and Disability 7 (1/2): 43–50. doi:10.1007/BF01101829. 
 6. Scobie, A; Taylor J (1975). "Perversions ancient and modern: I. Agalmatophilia, the statue syndrome". Journal of the History of the Behavioral Sciences 11 (1): 49–54. doi:10.1002/1520-6696(197501)11:1<49::AID-JHBS2300110112>3.0.CO;2-6. PMID 11609831. 
 7. Kelley, K; Byrne D (1986). Alternative Approaches to the Study of Sexual Behavior. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. පිටු 13–38. ISBN 0-89859-677-7. 
 8. Money, J; Lamacz, M (1984). "Gynemimesis and gynemimetophilia: Individual and cross-cultural manifestations of a gender-coping strategy hitherto unnamed". Comprehensive Psychiatry 25 (4): 392–403. doi:10.1016/0010-440X(84)90074-9. PMID 6467919. 
 9. Theroux, Alexander (2008). Laura Warholic. Fantagraphics Books. පි. 135. ISBN 978-1-56097-798-8. 
 10. 10.0 10.1 10.2 Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. පි. 87. ISBN 978-0-13-170350-6. 
 11. Money, J; Jobaris, Russell; Furth, Gregg (1977). "Apotemnophilia: Two cases of self-demand amputation as a paraphilia". The Journal of Sex Research 13 (2): 115–125. doi:10.1080/00224497709550967. 
 12. Smith, R. C. (2004). "Amputee identity disorder and related paraphilias". Psychiatry 3 (8): 27–30. doi:10.1383/psyt.3.8.27.43394. 
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 Money, John (1988). Lovemaps: Clinical Concepts of Sexual/Erotic Health and Pathology, Paraphilia, and Gender Transposition in Childhood, Adolescence, and Maturity. Buffalo, N.Y: Prometheus Books. ISBN 0-87975-456-7. 
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 Seto, MC; Barbaree HE (2000). "Paraphilias". මෙම කෘතිය තුල: Hersen M; Van Hasselt VB. Aggression and violence: an introductory text. Boston: Allyn & Bacon. පිටු 198–213. ISBN 0-205-26721-1. 
 15. Dickey, R; Stephens J (1995). "Female-to-male transsexualism, heterosexual type: Two cases". Archives of Sexual Behavior 24 (4): 439–445. doi:10.1007/BF01541857. PMID 7661657. 
 16. Lawrence, AA (2009). "Anatomic autoandrophilia in an adult male". Archives of Sexual Behavior 38 (6): 1050–6. doi:10.1007/s10508-008-9446-6. PMID 19093196. 
 17. Blanchard, R (1989). "The concept of autogynephilia and the typology of male gender dysphoria". Journal of Nervous and Mental Disease 177 (10): 616–623. doi:10.1097/00005053-198910000-00004. PMID 2794988. 
 18. 18.0 18.1 Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. පි. 117. ISBN 978-0-13-170350-6. 
 19. 19.0 19.1 19.2 Lawrence, A. A. (2009). "Erotic target location errors: An underappreciated paraphilic dimension". The Journal of Sex Research 46: 194–215. doi:10.1080/00224490902747727. PMID 19308843. 
 20. McCully, R. S. (1964). "Vampirism: Historical perspective and underlying process in relation to a case of auto-vampirism". Journal of Nervous and Mental Disease 139: 440–451. doi:10.1097/00005053-196411000-00004. 
 21. Xavier, CM (1955). "Coprophilia: A clinical study". British Journal of Medical Psychology 28 (2-3): 188–190. doi:10.1111/j.2044-8341.1955.tb00893.x. PMID 14389628. 
 22. Holmes, RM. Sex Crimes: Patterns and Behavior. Thousand Oaks: SAGE Publications. පි. 244. ISBN 0-7619-2417-5. OCLC 48883594. 
 23. 23.0 23.1 Taormino, T (2002-08-13). "Still in Diapers". The Village Voice. සම්ප්‍රවේශය 2007-05-08.  More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help)
 24. Brenda Love, The Encyclopedia of Unusual Sex Practices, Barricade Books, 1994, p. 118, ISBN 1569800111
 25. Blanchard, R; Hucker SJ (1991). "Age, transvestism, bondage, and concurrent paraphilic activities in 117 fatal cases of autoerotic asphyxia". British Journal of Psychiatry 159 (3): 371–7. doi:10.1192/bjp.159.3.371. PMID 1958948. 
 26. Terry, L. L.; Suschinsky, K. D.; Lalumiere, M. L.; Vasey, P. L. (2012). "Feederism: An exaggeration of a normative mate selection preference?". Archives of Sexual Behavior 41: 249–260. doi:10.1007/s10508-012-9925-7. 
 27. Dewaraja, R; Money J (1986). "Transcultural sexology: Formicophilia, a newly named paraphilia in a young Buddhist male". Journal of Sex and Marital Therapy 12 (2): 139–145. doi:10.1080/00926238608415401 (inactive 2015-01-01). PMID 3723604. 
 28. Hirschfeld, M (1920) (Germanයෙන්). Die homosexualität des mannes und des weibes [Homosexuality in men and women] (2nd සංස්.). Berlin: Louis Marcus. 
 29. 29.0 29.1 Blanchard, R; Collins PI (1993). "Men with sexual interest in transvestites, transsexuals, and she-males". Journal of Nervous and Mental Disease 181 (9): 570–575. doi:10.1097/00005053-199309000-00008. PMID 8245926. 
 30. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. පි. 114. ISBN 978-0-13-170350-6. 
 31. doi:10.1080/10481889309539000
 32. Wood, Mitchell J. (2004).
 33. Kantor, Martin (1999).
 34. Zavitzianos G (1972). "Homeovestism: perverse form of behaviour involving wearing clothes of the same sex". The International Journal of Psychoanalysis 53 (4): 471–7. PMID 4664943. http://www.pep-web.org/document.php?id=IJP.053.0471A. 
 35. Zavitzianos G (1977). "The object in fetishism, homeovestism and transvestism". The International Journal of Psychoanalysis 58 (4): 487–95. PMID 598975. http://www.pep-web.org/document.php?id=IJP.058.0487A. 
 36. Levine, Risen & Althof (2011). Handbook of Clinical Sexuality for Mental Health Professionals. පි. 406. https://books.google.com/books?id=7j2UAgAAQBAJ&pg=PA406&lpg=PA406&dq=%22hoplophilia%22+sex+-alcohol+-dragon&source=bl&ots=1UyAQHxztH&sig=5mHYE-MCAWvU5Qy9spHd621Zq68&hl=en&sa=X&ei=ZXv-VIbBG4GrggSL34L4Dw&ved=0CEQQ6AEwBg#v=onepage&q=%22hoplophilia%22%20sex%20-alcohol%20-dragon&f=false. 
 37. Sharma BR (September 2003). "Disorders of sexual preference and medicolegal issues thereof". Am J Forensic Med Pathol 24 (3): 277–82. doi:10.1097/01.paf.0000069503.21112.d2. PMID 12960665. 
 38. "Infantophilia--a new subcategory of pedophilia?: a preliminary study". Bull Am Acad Psychiatry Law 23 (1): 63–71. 1995. PMID 7599373. 
 39. 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 "Relative prevalence of different fetishes". Int. J. Impot. Res. 19 (4): 432–7. 2007. doi:10.1038/sj.ijir.3901547. PMID 17304204. 
 40. Aggrawal, Anil (2009). Forensic and Medico-legal Aspects of Sexual Crimes and Unusual Sexual Practices. Boca Raton: CRC Press. පිටු 369–82. ISBN 1-4200-4308-0. 
 41. The American Century: Art and Culture, 1900-2000.
 42. Self-Portrait of the Artist as a Monkey-Hand, by Paul Galvez. 2000 The MIT Press.
 43. 'Weirdly Beloved: Tales of Strange Bedfellows, Odd Couplings, and Love Gone Bad', Cynthia Ceilán.
 44. 44.0 44.1 44.2 Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. පි. 90. ISBN 978-0-13-170350-6. 
 45. "Sexual attraction to corpses: a psychiatric review of necrophilia". Bull Am Acad Psychiatry Law 17 (2): 153–63. 1989. PMID 2667656. 
 46. Heritage, Stuart (14 June 2013). "Eyeball-licking: the fetish that is making Japanese teenagers sick". The Guardian. සම්ප්‍රවේශය 14 June 2013.  More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help)
 47. Pate, JE; Gabbard, GO (2003).
 48. Krafft-Ebing, R (1998) [1886]. Psychopathia sexualis: A medico-forensic study (1998 translation by Franklin S. Klaf. Arcade Publishing. පි. 408. ISBN 1-55970-426-8. https://books.google.com/books?id=nzr8Tw7xcsUC&pg=PA408. 
 49. Lawrence, AA (2006). "Clinical and theoretical parallels between desire for limb amputation and gender identity disorder". Archives of Sexual Behavior 35 (3): 263–278. doi:10.1007/s10508-006-9026-6. PMID 16799838. 
 50. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. පි. 165. ISBN 978-0-13-170350-6. 
 51. Davis, MS (2002). The concise dictionary of crime and justice. SAGE Publications. පි. 196. ISBN 0-7619-2176-1. 
 52. Kelleher, Kathleen (2001-06-04). "Once Seen as Taboos, Sexual Fetishes Are Gaining Acceptance". Los Angeles Times. සම්ප්‍රවේශය 2010-05-22.  More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help)
 53. Hickey, Eric W. (2006). Sex crimes and paraphilia. Pearson Education. පි. 84. https://books.google.com/books?id=xBUEAQAAIAAJ&q=pygophilia&dq=pygophilia&hl=en&ei=MGmuTcGCPIfksQOAnLGSAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CD0Q6AEwBQ. Retrieved May 14, 2011. 
 54. "Fire fetishism, diagnostic and clinical implications: A review of two cases". Canadian Journal of Psychiatry 32 (6): 459–462. 1987. PMID 2961431. 
 55. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. පි. 86. ISBN 978-0-13-170350-6. 
 56. Hickey, Eric W. (2006). Sex Crimes and Paraphilia. Pearson Education. පි. 88. ISBN 978-0-13-170350-6. 
 57. Aggrawal, Anil (2008). Forensic and Medico-Legal Aspects of Sexual Crimes and Unusual Sexual Practices. CRC Press. ISBN 1-4200-4308-0. https://books.google.com/?id=uNkNhPZQprcC&pg=PA381&dq=Teratophilia&cd=4#v=onepage&q=Teratophilia. 
 58. Freund, K. (1990).
 59. Wernik, U (1990). "The nature of explanation in sexology and the riddle of triolism.". Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment 3 (1): 5–20. doi:10.1007/BF00849719. 
 60. Vanden Bergh, RL; Kelly JF (1964). "Vampirism: A review with new observations". Archives of General Psychiatry 11 (5): 543–547. doi:10.1001/archpsyc.1964.01720290085012 (inactive 2015-01-01). PMID 14208658. http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/summary/11/5/543. 
 61. Prins, H (1985). "Vampirism—A clinical condition". British Journal of Psychiatry 146 (6): 666–668. doi:10.1192/bjp.146.6.666. PMID 4016482. 
 62. Brenda Brathwaite. "Defining sex" (pdf). Sex in Video Games. London: Charles River Media. ISBN 1-58450-459-5. Archived from the original on 2007-09-27. https://web.archive.org/web/20070927180711/http://www.charlesriver.com/resrcs/chapters/1584504595_1stChap.pdf. Retrieved 2013-09-26. 
 63. Williams, CJ; Weinberg MS (2003). "Zoophilia in Men: A study of sexual interest in animals". Archives of Sexual Behavior 32 (6): 523–535. doi:10.1023/A:1026085410617. PMID 14574096. 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලිංගික_අපගමන_ලැයිස්තුව&oldid=405406" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි