රාජකීය විද්‍යාලය, තෙලිජ්ජවිල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
රාජකීය විද්‍යාලය, තෙලිජ්ජවිල මාතර
ස්ථානය
මාතර, ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය රාජ්‍ය පාසලකි

රාජකීය විද්‍යාලය, තෙලිජ්ජවිල මාතර