ප්‍රවර්ගය:පුද්ගල නාම බහුරුත්හරණ පිටු

විකිපීඩියා වෙතින්

This category is for disambiguation pages where multiple people of the same name are listed.

All names in this category are human names, but they may also include fictional characters. For pages listing people with the same surname, but different given names, use {{surname}} instead; see e.g. Lunardi.

Use {{hndis}} to add disambiguation pages to this category. To sort by surname, use:

{{hndis|Public, John Q.}}

{{Hndis-cleanup}} also puts pages into this category.

When the disambiguation page also lists things other than just human names, for example, a department store with a human-like name, then do not use the {{hndis}} template. Instead, use the hn parameter on the {{Disambiguation|hn}} template and a DEFAULTSORT template, as follows:

{{Disambiguation|hn}}

{{DEFAULTSORT:Public, John Q.}}

This test version of the above tries to link each letter directly to the sublist for that letter (result may be browser dependent): පරිශීලක:PrimeHunter/sandbox5

"පුද්ගල නාම බහුරුත්හරණ පිටු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 3 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 3 ද වෙති.