ප්‍රවර්ගය:අධිවැය ව්‍යාකරණ විග්‍රහ ශ්‍රිත කැඳවුම් පමණට වඩා ඇති පිටු

විකිපීඩියා වෙතින්

This category is populated automatically by the MediaWiki software. It lists articles that issue too many expensive parser function calls. As of 14 October 2010, expensive function calls are #ifexist, {{PAGESINCATEGORY}} and {{PAGESIZE}}. These pages should be edited to reduce the number of expensive calls. For a list of MediaWiki-populated tracking categories, see Special:TrackingCategories. Templates and modules which cause pages to fall into this category should use {{expensive}} at the top of their documentation sub-pages.

API calls that return xml formatted lists[සංස්කරණය]

API calls by namespace including recent-first

Namespaces in use as of January 2020:

Other namespaces:

"අධිවැය ව්‍යාකරණ විග්‍රහ ශ්‍රිත කැඳවුම් පමණට වඩා ඇති පිටු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 12 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 12 ද වෙති.