නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ග

ස්වයංක්රීයව මාධ්යවිකි මෘදුකාංග විසින් ජනාකීර්ණ වන කාණ්ඩ සොයා ගැනීමට මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත. නාමඅවකාශය: ඔවුන්ගේ නම් මාධ්‍යවිකි අදාළ පද්ධති පණිවුඩ වෙනස් වෙනස් කළ හැක.

ට්රැකින් ප්රවර්ගය පණිවිඩය නම ප්රවර්ගය ඇතුලත් නිර්ණායක
භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු(ප්‍ර 3, පිටු 1,316, ලිපි 1,543)broken-file-categoryමෙම පිටුව බිඳුණු ගොනු සබැඳිය (ගොනුව නොපවතියි විට ගොනු ඉස්මතු කරලීම සඳහා සබැඳිය) අඩංගු වේ.
සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු(පිටු 467, ලිපි 1)duplicate-args-category{{foo|bar=1|bar=2}} හෝ {{foo|bar|1=baz}} යනුවෙන් මෙම පිටුව සැකිල්ල එවැනි ලෙස තර්ක යොදා අනුපිටපත් ඇමතුම්, අඩංගු වේ.
පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා ඇති පිටු(හිස්)expansion-depth-exceeded-categoryමෙම පිටුව උපරිම පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා යයි.
අධිවැය ව්‍යාකරණ විග්‍රහ ශ්‍රිත කැඳවුම් පමණට වඩා ඇති පිටු(පිටු 4)expensive-parserfunction-categoryමෙම පිටුව ( #ifexist වැනි) බොහෝ මිල අධික විග්රහ ශ්රිතයන් කර ගනී. [: $WgExpensiveParserFunctionLimit https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit ස්වයංක්රීය ගියර් සහිත මෝටර් රථ] බලන්න.
සැඟවුණු ප්‍රවර්ග(ප්‍ර 937)hidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
සූචිගත පිටු(පිටු 11)index-categoryමෙම පිටුව එය මත __ සූචිය __ ඇත (හා බව ධජය ඉඩ කර තිබෙන නාමඅවකාශයෙහි මිල), සහ ඒ නිසා එය සාමාන්යයෙන් නොවන තැන රොබෝවරු සුචිගත කර ඇත.
මංසල ගණන් ඉක්මවා ඇති පිටු(හිස්)node-count-exceeded-categoryමෙම පිටුව උපරිම මංසල ගණන් ඉක්මවා යයි.
සූචිගත නොකළ පිටු(ප්‍ර 20, පිටු 328, ලිපි 881)noindex-categoryඑය මත මැජික් වචනය __ NOINDEX __ ඇති අතර එම ධජය ඉඩ කර තිබෙන නාමඅවකාශයෙහි නිසා මෙම පිටුව රොබෝවරු සුචිගත කර නැත.
Pages with non-numeric formatnum arguments(පිටු 564)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
මෙම පිටුවල, සැකිලි විචල්‍යයන් හරියාකාර දැක්වීම පැහැර හැරීම පිළිබඳ ගැටළු පවතී(හිස්)post-expand-template-argument-categoryමෙම පිටුව සැකිලි තර්කය ( {{{ෆූ}}} වැනි ත්රිත්ව සඟල යමක්,) පුළුල් කරමින් $wgMaxArticleSize වඩා විශාල වේ.
මෙම පිටු තුල, සැකිලි අඩංගු කිරීමේ ප්‍රමාණය, අවසර දී ඇති සීමා ඉක්මවා ගොස් ඇත(පිටු 2)post-expand-template-inclusion-categoryපිටු විශාලත්වය නිසා සමහර සැකිලි පුළුල් නැත, සියලු සැකිලි පුළුල් කරමින් $wgMaxArticleSize වඩා විශාල වේ.
Pages with ignored display titles(ප්‍ර 1, පිටු 38)restricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
Pages which use = as a template(හිස්)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
Pages with template loops(පිටු 41)template-loop-categoryThe page contains a template loop, ie. a template which calls itself recursively.
Pages where the unstrip depth limit is exceeded(හිස්)unstrip-depth-categoryThe page exceeds the unstrip depth limit.
Pages where the unstrip size limit is exceeded(හිස්)unstrip-size-categoryThe page exceeds the unstrip size limit.
Pages using the EasyTimeline extension(පිටු 14)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
Pages with reference errors(පිටු 718)cite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
Pages with syntax highlighting errors(පිටු 4)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(පිටු 27)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(පිටු 92)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages transcluding nonexistent sections(පිටු 21)lst-invalid-section-categoryThe page uses a #lst or #lsth parser function that references a section that doesn't exist on the given page.
Pages using deprecated score attributes(හිස්)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(පිටු 2)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Pages with score rendering errors(හිස්)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(හිස්)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(පිටු 1)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(හිස්)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Files with no machine-readable license(ලිපි 3)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(ලිපි 1,910)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(ලිපි 2,545)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(ලිපි 1,865)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(හිස්)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(පිටු 4)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(පිටු 5)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(පිටු 1)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(හිස්)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
Pages with malformed coordinate tags(පිටු 5)geodata-broken-tags-categoryThe page has a malformed {{#coordinates:}} tag.
නොදන්නා ගෝලීය අගයක් සහිත පිටු(හිස්)geodata-unknown-globe-categoryThe page uses an unknown value of the globe parameter for coordinates.
Pages with invalid region value(හිස්)geodata-unknown-region-categoryThe page uses an invalid value of the region parameter for coordinates.
Pages with unknown type of coordinates(හිස්)geodata-unknown-type-categoryThe page uses an unknown value of the type parameter for coordinates.
අක්ෂර දෝෂ සහිත පිටු(ප්‍ර 37, පිටු 651)scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
Scribunto modules with errors(හිස්)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unreviewed translations(පිටු 31)cx-unreviewed-translation-categoryPages translated with the Content Translation tool that contain a high amount of unreviewed content
Pages with unresolved properties(පිටු 1)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference Wikidata properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a Wikidata item(ප්‍ර 7, පිටු 860)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a Wikidata item.
Pages with graphs(ප්‍ර 1, පිටු 22)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(හිස්)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(පිටු 2)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
Pages with maps(පිටු 129)kartographer-tracking-categoryThe page includes a map
Pages with broken maps(පිටු 2)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
Pages using ISBN magic links(පිටු 491, ලිපි 3)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(පිටු 11)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using PMID magic links(පිටු 9)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:TrackingCategories" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි