නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ග

Jump to navigation Jump to search

ස්වයංක්රීයව මාධ්යවිකි මෘදුකාංග විසින් ජනාකීර්ණ වන කාණ්ඩ සොයා ගැනීමට මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත. නාමඅවකාශය: ඔවුන්ගේ නම් මාධ්‍යවිකි අදාළ පද්ධති පණිවුඩ වෙනස් වෙනස් කළ හැක.

ට්රැකින් ප්රවර්ගය පණිවිඩය නම ප්රවර්ගය ඇතුලත් නිර්ණායක
සූචිගත පිටු(පිටු 7)index-categoryමෙම පිටුව එය මත __ සූචිය __ ඇත (හා බව ධජය ඉඩ කර තිබෙන නාමඅවකාශයෙහි මිල), සහ ඒ නිසා එය සාමාන්යයෙන් නොවන තැන රොබෝවරු සුචිගත කර ඇත.
සූචිගත නොකළ පිටු(ප්‍ර 15, පිටු 237, ලිපි 1)noindex-categoryඑය මත මැජික් වචනය __ NOINDEX __ ඇති අතර එම ධජය ඉඩ කර තිබෙන නාමඅවකාශයෙහි නිසා මෙම පිටුව රොබෝවරු සුචිගත කර නැත.
සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු(පිටු 460, ලිපි 1)duplicate-args-category{{foo|bar=1|bar=2}} හෝ {{foo|bar|1=baz}} යනුවෙන් මෙම පිටුව සැකිල්ල එවැනි ලෙස තර්ක යොදා අනුපිටපත් ඇමතුම්, අඩංගු වේ.
අධිවැය ව්‍යාකරණ විග්‍රහ ශ්‍රිත කැඳවුම් පමණට වඩා ඇති පිටු(හිස්)expensive-parserfunction-categoryමෙම පිටුව ( #ifexist වැනි) බොහෝ මිල අධික විග්රහ ශ්රිතයන් කර ගනී. [: $WgExpensiveParserFunctionLimit https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit ස්වයංක්රීය ගියර් සහිත මෝටර් රථ] බලන්න.
මෙම පිටුවල, සැකිලි විචල්‍යයන් හරියාකාර දැක්වීම පැහැර හැරීම පිළිබඳ ගැටළු පවතී(හිස්)post-expand-template-argument-categoryමෙම පිටුව සැකිලි තර්කය ( {{{ෆූ}}} වැනි ත්රිත්ව සඟල යමක්,) පුළුල් කරමින් $wgMaxArticleSize වඩා විශාල වේ.
මෙම පිටු තුල, සැකිලි අඩංගු කිරීමේ ප්‍රමාණය, අවසර දී ඇති සීමා ඉක්මවා ගොස් ඇත(හිස්)post-expand-template-inclusion-categoryපිටු විශාලත්වය නිසා සමහර සැකිලි පුළුල් නැත, සියලු සැකිලි පුළුල් කරමින් $wgMaxArticleSize වඩා විශාල වේ.
සැඟවුනු ප්‍රවර්ග(ප්‍ර 413)hidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු(ප්‍ර 2, පිටු 832, ලිපි 7)broken-file-categoryමෙම පිටුව බිඳුණු ගොනු සබැඳිය (ගොනුව නොපවතියි විට ගොනු ඉස්මතු කරලීම සඳහා සබැඳිය) අඩංගු වේ.
මංසල ගණන් ඉක්මවා ඇති පිටු(හිස්)node-count-exceeded-categoryමෙම පිටුව උපරිම මංසල ගණන් ඉක්මවා යයි.
පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා ඇති පිටු(ප්‍ර 13, පිටු 72)expansion-depth-exceeded-categoryමෙම පිටුව උපරිම පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා යයි.
Pages with ignored display titles(ප්‍ර 1, පිටු 27)restricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
Pages with template loops(ප්‍ර 1, පිටු 30)template-loop-categoryThe page contains a template loop, ie. a template which calls itself recursively.
Pages using Timeline(පිටු 14)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
Pages with reference errors(පිටු 539)cite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
Pages with syntax highlighting errors(පිටු 3)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(පිටු 15)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(පිටු 31)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(හිස්)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages with score rendering errors(හිස්)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(හිස්)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(පිටු 1)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(හිස්)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Files with no machine-readable license(ලිපි 3,315)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(ලිපි 2,890)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(ලිපි 2,902)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(ලිපි 2,888)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(හිස්)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(පිටු 2)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(පිටු 3)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages with malformed coordinate tags(පිටු 7)geodata-broken-tags-categoryThe page has a malformed {{#coordinates:}} tag.
නොදන්නා ගෝලීය අගයක් සහිත පිටු(හිස්)geodata-unknown-globe-categoryThe page uses an unknown value of the globe parameter for coordinates.
Pages with invalid region value(හිස්)geodata-unknown-region-categoryThe page uses an invalid value of the region parameter for coordinates.
Pages with unknown type of coordinates(හිස්)geodata-unknown-type-categoryThe page uses an unknown value of the type parameter for coordinates.
අක්ෂර දෝෂ සහිත පිටු(ප්‍ර 1, පිටු 615)scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
Scribunto modules with errors(හිස්)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unreviewed translations(පිටු 9)cx-unreviewed-translation-categoryPages translated with the Content Translation tool that contain a high amount of unreviewed content
Pages with unresolved properties(පිටු 1)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference Wikidata properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a Wikidata item(ප්‍ර 3, පිටු 104)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a Wikidata item.
Pages with graphs(පිටු 15)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(හිස්)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(හිස්)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
Pages with maps(පිටු 14)kartographer-tracking-categoryThe page includes a map
Pages with broken maps(පිටු 2)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
Pages using ISBN magic links(පිටු 475)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(පිටු 10)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using PMID magic links(පිටු 6)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:TrackingCategories" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි