පරිශීලක:ReyBrujo/Dumps/20070228

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Dumps

February 28, 2007[සංස්කරණය]

External link dumps[සංස්කරණය]

Articles with more than 5 external links as of February 28, 2007. Only articles in the main space are considered.

External
links
Article ID Article
100 1577 ආයුෙබා්වන්
80 1686 විකිපීඩියා
30 2456 අන්තර්ජාලය
26 2571 චිකුන්ගුන්යා
23 1684 Peace
23 1736 බුදු දහම
22 1732 Hungary
17 2113 නිදහස් මෘදුකාංග
15 1685 Tamil people
14 1516 ශ්‍රී ලංකාව
13 1884 තාරකා විද්‍යාව
11 2472 සහන (නිදහස් හා විවෘත ආපදා කළමනාකරණ මෘදුකාංග පද්දතිය)
10 2725 තස්ලිමා නස්රීන්
10 2112 ලිනක්ස්
10 1688 සිංහල ජාතිය
9 1777 නිර්වාණය
9 1952 රෝමානු කතෝලික සභාව
8 1687 Buddha
8 2223 මීර් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය
7 1663 සිංහල භාෂාව
7 2124 Free/Libre/Open-Source Software
7 2572 උණ
6 1918 වැදි ජනයා
6 2229 සුනිල් සාන්ත
6 2109 යුනිස්ක්‍රයිබ්
5 2269 උබුන්ටු (ලිනක්ස් බෙදා හැරීම)
5 2381 දුටු ගැමුණු රජතුමා
5 1801 සිංහල අක්ෂර
SELECT COUNT(el_from) AS total, el_from, page_title
FROM externallinks, page
WHERE externallinks.el_from = page_id AND page_is_redirect = 0 AND page_namespace = 0
GROUP BY el_from
ORDER BY total DESC;

External link ranking[සංස්කරණය]

Sites linked more than 5 times as of February 28, 2007. Only articles in the main space are considered.

Link count Site
77 http://si.wikipedia.org
18 http://en.wikipedia.org
8 http://www.gnu.org
5 http://meta.wikimedia.org
SELECT COUNT(el_to) AS total, SUBSTRING_INDEX(el_to, '/', 3) AS search
FROM externallinks, page
WHERE page_id = el_from AND page_namespace = 0
GROUP BY search
ORDER BY total DESC;

Additional information[සංස්කරණය]

Some more information about this dump:

  • 225 articles that are in the main space and not redirects
  • 267 articles and redirects in the main space
  • 782 pages in all namespaces
  • 80 redirects in all namespaces
  • 2433 external links in every namespace
  • 590 external links in the main space

Very probable spambot pages[සංස්කරණය]

If index.php is found in a page title, it is very likely the article talk page has been created by a spambot. These pages should be deleted and protected if possible.

Article ID Article
2666 W/index.php
2687 MediaWiki talk:Ipb cant unblock/w/index.php

Possible spambot pages[සංස්කරණය]

Possible pages created by spambots ending with /.

Article ID Article
840 Wikipedia:Broken/
SELECT page_id, page_title, page_namespace
FROM page
WHERE page_title LIKE '%index.php%' OR page_title LIKE '%/wiki/%' OR page_title LIKE '%/w/%' OR page_title LIKE '%/';
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:ReyBrujo/Dumps/20070228&oldid=8133" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි