ද්වාරය:පටුන/දළ විශ්ලේෂණ/ජනයා සහ තමන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Person – Biography • Character orientation • Consciousness • Gender • සෞඛ්‍ය • Human • Human body • Identity • Individual • Intelligence • Moral character • Personal identity • Personality • ශාරීරික යෝග්‍යතාව • Values • Virtues

Self – in philosophy • in psychology • in sociology • Self-actualization • Self-awareness • Self-education • ආත්ම සත්කාරය • Self-concept • Self control • Self disclosure • Self-efficacy • Self-esteem • Self harm • Self help • Self-identity • Self image • Self monitoring • Self-perception • Self-regulated learning • Self talk
Personal life • Adventure • Aging (life cycle) • Career • Citizenship • Education • Employment • Everyday life • Experience • Family • Friendship • Goal • Health maintenance • Home • Homemaking • Human condition • Human ecology • Interpersonal relationship • Intimate relationship • Kinship • Leisure • Life • Lifestyle • Lifeworld • Manual labour • Maslow's hierarchy of needs • Meaning of life • Pets • Physical quality-of-life index • Profession • Purpose • Pursuit of happiness • Quality of life • Quality time • Real life • Sex life • Travel • Work-life balance
People – Adult • Alien (foreigner) • Artist • Businessperson • Child • Clergy • Doctor • Employee • Employer • Engineer • Father • Genius • Geographer • Historian • Human • Indigenous peoples • Inventor • Laborer • Leader • Man • Mathematician • Minor • Monk • Mother • Nun • Official • Parent • Politician • Polymath • Priest • Professional • Scientist • Technologist • Woman • Youth