ද්වාරය:පටුන/ගැට පද විවරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
සංස්කරණය  නැරඹීම  

විකිපීඩියාවේ පටුන: ගැට පද විවරණය

A glossary is a list of specialized or technical words with their meanings. Listed below are many glossaries supporting a wide range of subjects. See also Category:Glossaries. Also try our sister project Wiktionary.

සංස්කරණය  නැරඹීම  

පොදු මූලාශ්‍රය

See: Lists of topics: Reference

සංස්කරණය  නැරඹීම  

සංස්කෘතිය සහ කලාවන්

Culture

Arts
Fiction
Games
Sport

සංස්කරණය  නැරඹීම  

භූගෝල විද්‍යාව සහ ස්ථාන

සංස්කරණය  නැරඹීම  

සෞඛ්‍යය සහ යොග්‍යතාව

සංස්කරණය  නැරඹීම  

ඉතිහාසය සහ සිදුවීම්

සංස්කරණය  නැරඹීම  

ගණිතය සහ තර්ක ශාස්ත්‍රය

සංස්කරණය  නැරඹීම  

ස්වාභාවික සහ භෞතික විද්‍යාව

සංස්කරණය  නැරඹීම  

ජනයා සහ තමන්

 

සංස්කරණය  නැරඹීම  

දර්ශනවාදය සහ චින්තනය

HeideggerPhilosophical theoriesදර්ශනය අනුස්මරණය කිරීම

සංස්කරණය  නැරඹීම  

ආගම් සහ විශ්වාසයන්

සංස්කරණය  නැරඹීම  

සමාජය සහ සමාජ විද්‍යාවන්

CorporateEducationIndian economyLaw enforcementNumismaticsUK mortgageUS MortgageBDSMHomosexuality

Languages and slang

Main list: Lists of English words

Latin and Greek systematic namesQuebec FrenchLanguage teaching terms and ideasRhetorical termsAlternative words for BritishGreek words for loveCase-sensitive English wordsChicano Caló words and expressionsCommon words that have two opposite sensesDacian wordsEnglish words containing Q not followed by UEnglish words with disputed usageFrench words of Arabic originFrequently misused English wordsLatin and Greek words commonly used in systematic namesLegal Latin termsReplaced loan words in TurkishSelf-contradicting words in EnglishLongest English words with one syllableWords derived from toponymsWords having different meanings in British and American EnglishWords of disputed pronunciationWords that may be spelled with a ligatureWords without vowel lettersMost common words in Esperanto

Slang

English dialects

English words of...

African originAfrikaans originArabic originAustralian Aboriginal originCeltic originChinese originCzech originDutch originEtruscan originFinnish originFrench originGerman expressionsGerman loan wordsGerman originGermanic and Latinate equivalentsGreek derivationHawaiian originHebrew originHungarian originIndian origin (Sanskrit, Tamil, Hindi, Urdu, Telugu) • Indonesian originIrish originIrishItalian originJapanese originKorean originLatin derivationMalay originMaori originNative American originNorwegian originOld Norse originPersian originPolish originPortuguese originRomanian originRussian originSami originScots originScottish originScottish Gaelic originSerbo-Croatian originSlovak originSpanish originSwedish originTurkic originUkrainian originWelsh originYiddish origin

Spanish words of...

Other origins

Discrimination

සංස්කරණය  නැරඹීම  

තාක්ෂණය සහ ව්‍යවහාරික විද්‍යාව