ජලාශ්‍රිත ව්‍යුහයන් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මිරිදිය[සංස්කරණය]

ගලන ජලය සහිත[සංස්කරණය]

ගලන ජලය සහිත - ස්වභාවික[සංස්කරණය]

ගලන ජලය සහිත - මිනිසා නිමැවූ[සංස්කරණය]

රැඳුනු ජලය සහිත[සංස්කරණය]

රැඳුනු ජලය සහිත - ස්වභාවික[සංස්කරණය]


රැඳුනු ජලය සහිත - මිනිසා නිමැවූ[සංස්කරණය]

කරදිය/කිවුල්දිය[සංස්කරණය]

ස්වභාවික[සංස්කරණය]

මිනිසා නිමැවූ[සංස්කරණය]


මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]