ගොර්යෝ බෞද්ධ සිතුවම් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලැයිස්තුව ගොර්යෝ රාජවංශ කොරියාවේ (918-1392) බෞද්ධ සිතුවම් පිළිබඳ වේ. මෙම යුගයට අයත් එල්ලන ලුලි සිතුවම් එක්සිය හැටක් පමණ සොයාගෙන ඇත.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

චිත්‍රය දිනය පිහිටීම ආයතනය සටහන් රුව මිනුම් ඛණ්ඩාංක ආශ්‍රේ.
රාජ මාලිග මණ්ඩලය, සේද මත වර්ණාලේපිත
絹本著色王宮曼荼羅図
kenpon chakushoku ōkyū mandara zu
관경서분변상도
1312 ටොයොකාවා දායිඔන්-ජි (大恩寺?) dated to 1312 by the inscription in the bottom right corner; Important Cultural Property[5] 絹本著色王宮曼荼羅図 (Daionji Toyokawa).jpg 133.3 සෙන්ටිමීටර (4 ft 4.5 in) by 51.4 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.2 in) 34°49′14″N 137°18′38″E / 34.820556°N 137.310556°E / 34.820556; 137.310556 (Daionji) [1]
Royal Palace Mandala
王宮曼荼羅図
ōkyū mandara zu
관경서분변상도
late Goryeo Tsuruga Saifuku-ji (西福寺?) 王宮曼荼羅図.jpg 150.5 සෙන්ටිමීටර (4 ft 11.3 in) by 113.2 සෙන්ටිමීටර (3 ft 8.6 in) 35°39′25″N 136°01′56″E / 35.656956°N 136.032114°E / 35.656956; 136.032114 (Saifukuji) [5]
Illustration of the Visualisation Sutra
観経十六観変相図
kangyō jūroku kanhensō zu
1323 Kyoto Chion-in Illustration of the Visualisation Sutra (Chion-in).jpg 224.2 සෙන්ටිමීටර (7 ft 4.3 in) by 139.1 සෙන්ටිමීටර (4 ft 6.8 in) 35°00′22″N 135°47′02″E / 35.006167°N 135.783849°E / 35.006167; 135.783849 (Chion-in) [3]
Illustration of the Meditation Sutra
観経変相図
Kankyō hensō zu
관경서분변상도
C14 Tsuruga Saifuku-ji (西福寺?) Illustration of the Meditation Sutra (Saifukuji Tsuruga).jpg 202.8 සෙන්ටිමීටර (6 ft 7.8 in) by 129.8 සෙන්ටිමීටර (4 ft 3.1 in) 35°39′25″N 136°01′56″E / 35.656956°N 136.032114°E / 35.656956; 136.032114 (Saifukuji) [4]
Illustration of the Sutra on the Descent of Maitreya
弥勒下生経変相図
Miroku geshōkyō hensō zu
미륵하생경변상도
1350 Kōya Shinnō-in (親王院?) 미륵하생경변상도.jpg 178.0 සෙන්ටිමීටර (5 ft 10.1 in) by 90.3 සෙන්ටිමීටර (2 ft 11.6 in) 34°12′50″N 135°34′53″E / 34.213781°N 135.581366°E / 34.213781; 135.581366 (Shinnō-in) [6]
Illustration of the Sutra on the Descent of Maitreya
弥勒下生経変相図
Miroku geshōkyō hensō zu
late Goryeo Kyoto Chion-in Descent of Maitreya Sutra Illustration (Chion-in).jpg 171.8 සෙන්ටිමීටර (5 ft 7.6 in) by 92.1 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0.3 in) 35°00′22″N 135°47′02″E / 35.006167°N 135.783849°E / 35.006167; 135.783849 (Chion-in) [3]
Illustration of the Sutra of Perfect Enlightenment
원각경변상도
C14 Boston Museum of Fine Arts, Boston Perfect Enlightenment Sutra Illumination (Museum of Fine Arts, Boston).jpg 165.5 සෙන්ටිමීටර (5 ft 5.2 in) by 85.5 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.7 in) 42°20′21″N 71°05′39″W / 42.339167°N 71.094167°W / 42.339167; -71.094167 (Museum of Fine Arts, Boston) [2]
Illustration of the Visualisation Sutra, colour on silk
絹本著色観経十六観変相図
kenpon chakushoku kangyō jūroku kanhensō zu
late Goryeo Takahagi Ōtakaji (大高寺?) Prefectural Cultural Property Illustration of the Visualisation Sutra (Otakaji Takahagi).jpg 183.0 සෙන්ටිමීටර (6 ft 0 in) by 121.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 11.6 in) 36°42′55″N 140°42′33″E / 36.715271°N 140.709200°E / 36.715271; 140.709200 (Ōtakaji) [3]
Illustration of the Sutra on the Descent of Maitreya, colour on silk
絹本著色弥勒下生経変相図
kenpon chakushoku Miroku geshōkyō hensō zu
1294 Kyoto Myōman-ji (妙満寺?) Important Cultural Property; inscribed 画文翰待詔李晟、至元三十一年甲午 Descent of Maitreya Sutra (Myomanji Kyoto).jpg 227 සෙන්ටිමීටර (7 ft 5 in) by 129 සෙන්ටිමීටර (4 ft 3 in) 35°04′03″N 135°46′28″E / 35.067484°N 135.774450°E / 35.067484; 135.774450 (Myōman-ji) [4]
Sakyamuni Preaching the Law
釈迦説法図
Shaka seppō zu
late Goryeo Kōya Shinnō-in (親王院?) 178.0 සෙන්ටිමීටර (5 ft 10.1 in) by 90.3 සෙන්ටිමීටර (2 ft 11.6 in) 34°12′50″N 135°34′53″E / 34.213781°N 135.581366°E / 34.213781; 135.581366 (Shinnō-in) [5]
Vairocana late Goryeo Hiroshima Fudō-in (不動院?) also known as Fifteen Thousand Buddhas Vairocana (Fudoin) 2.jpg 162.0 සෙන්ටිමීටර (5 ft 3.8 in) by 88.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 10.7 in) 34°25′37″N 132°28′16″E / 34.426877°N 132.471213°E / 34.426877; 132.471213 (Fudō-in) [3]
Vairocana
毘盧遮那仏変相図
Birushana butsu hensō zu
late Goryeo Hyōgo Prefecture private 196.0 සෙන්ටිමීටර (6 ft 5.2 in) by 133.5 සෙන්ටිමීටර (4 ft 4.6 in) [5]
Vairocana Triad late Goryeo Cologne Museum für Ostasiatische Kunst, Köln Vairocana Triad (Cologne).jpg 123.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 0.4 in) by 82.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 8.3 in) 50°56′06″N 6°55′32″E / 50.935120°N 6.925592°E / 50.935120; 6.925592 (Museum für Ostasiatische Kunst, Köln) [3]
Bhaisajyaguru Preaching the Law Kyoto Chishaku-in (智積院?) 34°59′17″N 135°46′35″E / 34.988069°N 135.776381°E / 34.988069; 135.776381 (Chishaku-in) [6]
Buddha Pentad, colour on silk
絹本著色五仏尊像
kenpon chakushoku go-Butsu-son zō
late Goryeo Takasago Jūrin-ji (十輪寺?) Important Cultural Property; alternatively dated to the sixteenth century[13] 34°44′50″N 134°47′59″E / 34.747306°N 134.799722°E / 34.747306; 134.799722 (Jūrinji)
Descent of Tejaprabha Buddha
치성광여래왕림도
late C14 Boston Museum of Fine Arts, Boston Descent of Tejaprabha Buddha (Museum of Fine Arts, Boston).jpg 124.4 සෙන්ටිමීටර (4 ft 1.0 in) by 54.8 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.6 in) 42°20′21″N 71°05′39″W / 42.339167°N 71.094167°W / 42.339167; -71.094167 (Museum of Fine Arts, Boston) [6]
Amitabha 1286 Kyoto private; former Shimazu collection (島津家旧蔵?) Amitabha (former Shimazu collection).jpg 203.5 සෙන්ටිමීටර (6 ft 8.1 in) by 105.1 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.4 in) [4]
Amitabha
阿弥陀如来像
Amida Nyorai zō
late Goryeo Kan'onji Hagiwara-ji (萩原寺?) Amitabha (Hagiwaraji Kanonji).jpg 110.8 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.6 in) by 50.4 සෙන්ටිමීටර (1 ft 7.8 in) 34°04′16″N 133°41′18″E / 34.071098°N 133.688362°E / 34.071098; 133.688362 (Hagiwara-ji) [7]
Amitabha
如来像 or 阿弥陀如来図
Nyorai zō or Amida Nyorai zu
late Goryeo Kyoto Shōbō-ji (正法寺?) Important Cultural Property Amitabha (Shoboji).jpg 190.0 සෙන්ටිමීටර (6 ft 2.8 in) by 87.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 10.3 in) [3]
Amitabha C14 Kyoto Tōkai-an (東海庵?) 116.4 සෙන්ටිමීටර (3 ft 9.8 in) by 54.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.5 in) 35°01′22″N 135°43′14″E / 35.022748°N 135.720613°E / 35.022748; 135.720613 (Tōkai-an) [4]
Amitabha, colour on silk
絹本著色阿弥陀如来像
kenpon chakushoku Amida Nyorai zu
1306 Tokyo Nezu Museum Important Cultural Property Amitabha (Nezu Museum) 2.jpg 162.5 සෙන්ටිමීටර (5 ft 4.0 in) by 91.7 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0.1 in) 35°39′44″N 139°43′02″E / 35.662213°N 139.717094°E / 35.662213; 139.717094 (Nezu Museum) [8]
Amitabha, colour on silk
絹本著色釈迦如来像
kenpon chakushoku Shaka Nyorai zō
late Goryeo Kyoto Gyokurin-in (玉林院?) Important Cultural Property Amitabha (Gyokurin-in Kyoto).jpg 163.0 සෙන්ටිමීටර (5 ft 4.2 in) by 87.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 10.3 in) 35°02′33″N 135°44′35″E / 35.042418°N 135.743176°E / 35.042418; 135.743176 (Gyokurin-in) [3]
Amitabha
阿弥陀如来像
kenpon chakushoku Amida hachidai bosatsu zō
Higashiōmi Ishiba-ji (石馬寺?) 98.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 2.6 in) by 55.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.9 in) 35°09′41″N 136°09′52″E / 35.161459°N 136.164465°E / 35.161459; 136.164465 (Ishibaji) [5]
Bhaisajyaguru
如来像
Nyorai zō
late Goryeo Nagoya Banshō-ji Bhaisajyaguru (Banshoji Nagoya).jpg 151.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 11.4 in) by 86.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.9 in) 35°09′33″N 136°54′17″E / 35.159167°N 136.904722°E / 35.159167; 136.904722 (Bhaisajyaguru) [5]
Amitabha, colour on silk
絹本著色釈迦如来像
kenpon chakushoku Shaka Nyorai zō
C14 Kyoto Zenrin-ji Important Cultural Property 177.9 සෙන්ටිමීටර (5 ft 10.0 in) by 106.9 සෙන්ටිමීටර (3 ft 6.1 in) 35°00′52″N 135°47′43″E / 35.014525°N 135.795292°E / 35.014525; 135.795292 (Zenrin-ji) [4]
Amitabha late Goryeo Paris Musée Guimet Amitabha (Musee Guimet).jpg 104.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 4.9 in) by 46.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6.1 in) 48°51′54″N 2°17′37″E / 48.865106°N 2.293632°E / 48.865106; 2.293632 (Musée Guimet) [3]
Amitabha C14 Rome Museo Nazionale d'Arte Orientale Amitabha (Museo Nazionale d'Arte Orientale).jpg 105.6 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.6 in) by 47.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6.5 in) 41°53′40″N 12°30′01″E / 41.894523°N 12.500403°E / 41.894523; 12.500403 (Museo Nazionale d'Arte Orientale) [9]
Amitabha, colour on silk
絹本著色阿弥陀如来坐像
kenpon chakushoku Amida Nyorai zazō
late Goryeo Yaita Kagamiyama-dera (鏡山寺?) Prefectural Cultural Property; there are two further Goryeo Buddhist paintings at Kōbō-ji (興法寺?) in Oyama Amitabha (Kagamiyama-dera Yaita).jpg 149.3 සෙන්ටිමීටර (4 ft 10.8 in) by 94.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 1.0 in) 36°50′14″N 139°55′17″E / 36.837197°N 139.921457°E / 36.837197; 139.921457 (Kagamiyama-dera) [10]
Amitabha
아미타여래도
late Goryeo Yongin Uhak Cultural Foundation Treasure No. 1238 Amitabha (Uhak Yongin).jpg 105.6 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.6 in) by 52.3 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.6 in) [3]
Amitabha Triad, colour on silk (Amitabha)
絹本著色阿弥陀三尊像
kenpon chakushoku Amida sanzon zu
1309 Yonezawa Uesugi Jinja (上杉神社?) central scroll of a set of three jointly designated an Important Cultural Property[14][15] Amitabha Triad - Amitabha (Uesugi Jinja).jpg 148 සෙන්ටිමීටර (4 ft 10 in) by 77 සෙන්ටිමීටර (2 ft 6 in) 37°54′33″N 140°06′15″E / 37.909237°N 140.104072°E / 37.909237; 140.104072 (Uesugi Jinja) [11]
Amitabha Triad, colour on silk (Avalokiteśvara)
絹本著色阿弥陀三尊像
kenpon chakushoku Amida sanzon zu
1309 Yonezawa Uesugi Jinja (上杉神社?) right-hand scroll of a set of three jointly designated an Important Cultural Property[14][15] Amitabha Triad - a (Uesugi Jinja).jpg 148 සෙන්ටිමීටර (4 ft 10 in) by 77 සෙන්ටිමීටර (2 ft 6 in) 37°54′33″N 140°06′15″E / 37.909237°N 140.104072°E / 37.909237; 140.104072 (Uesugi Jinja) [12]
Amitabha Triad, colour on silk (Mahasthamaprapta)
絹本著色阿弥陀三尊像
kenpon chakushoku Amida sanzon zu
1309 Yonezawa Uesugi Jinja (上杉神社?) left-hand scroll of a set of three jointly designated an Important Cultural Property[14][15] Amitabha Triad - Mahasthamaprapta (Uesugi Jinja).jpg 148 සෙන්ටිමීටර (4 ft 10 in) by 77 සෙන්ටිමීටර (2 ft 6 in) 37°54′33″N 140°06′15″E / 37.909237°N 140.104072°E / 37.909237; 140.104072 (Uesugi Jinja) [13]
Amitabha Triad with Ananda and Mahākāśyapa
絹本著色釈迦三尊及阿難迦葉像
kenpon chakushoku Shaka sanzon oyobi Anan Kashō zō
1330 Ogose Hōon-ji (法恩寺?) Important Cultural Property Amida Triad with Ananda and Mahakasyapa (Hoonji Ogose).jpg 119.4 සෙන්ටිමීටර (3 ft 11.0 in) by 64.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 1.3 in) 35°57′44″N 139°17′50″E / 35.962133°N 139.297135°E / 35.962133; 139.297135 (Hōonji) [14]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Tokyo Nezu Museum Amitabha Triad (Nezu Museum).jpg 111.2 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.8 in) by 50.9 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.0 in) 35°39′44″N 139°43′02″E / 35.662213°N 139.717094°E / 35.662213; 139.717094 (Nezu Museum) [3]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Tokyo Nezu Museum 129.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 2.8 in) by 62.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 0.4 in) 35°39′44″N 139°43′02″E / 35.662213°N 139.717094°E / 35.662213; 139.717094 (Nezu Museum) [5]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Tokyo Nezu Museum 139.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 6.7 in) by 87.9 සෙන්ටිමීටර (2 ft 10.6 in) 35°39′44″N 139°43′02″E / 35.662213°N 139.717094°E / 35.662213; 139.717094 (Nezu Museum) [5]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Kakogawa Kakurin-ji Important Cultural Property Amitabha Triad (Kakurinji Kakogawa).jpg 130.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 3.2 in) by 73.3 සෙන්ටිමීටර (2 ft 4.9 in) 34°45′08″N 134°49′57″E / 34.752244°N 134.832587°E / 34.752244; 134.832587 (Kakurinji) [15]
Amitabha Triad circa C13 New York City Metropolitan Museum of Art Amitabha Triad (Metropolitan Museum of Art).jpg 114.9 සෙන්ටිමීටර (3 ft 9.2 in) by 59.1 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.3 in) 40°46′45″N 73°57′47″W / 40.779152°N 73.962933°W / 40.779152; -73.962933 (Metropolitan Museum of Art) [16]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Kyoto Chion-in 170.3 සෙන්ටිමීටර (5 ft 7.0 in) by 92.2 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0.3 in) 35°00′22″N 135°47′02″E / 35.006167°N 135.783849°E / 35.006167; 135.783849 (Chion-in) [12]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Kyoto Chion-in 160.6 සෙන්ටිමීටර (5 ft 3.2 in) by 80.6 සෙන්ටිමීටර (2 ft 7.7 in) 35°00′22″N 135°47′02″E / 35.006167°N 135.783849°E / 35.006167; 135.783849 (Chion-in) [5]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Kyoto Chion-in 160.6 සෙන්ටිමීටර (5 ft 3.2 in) by 80.6 සෙන්ටිමීටර (2 ft 7.7 in) 35°00′22″N 135°47′02″E / 35.006167°N 135.783849°E / 35.006167; 135.783849 (Chion-in) [5]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Kyoto Chion-in 160.6 සෙන්ටිමීටර (5 ft 3.2 in) by 80.6 සෙන්ටිමීටර (2 ft 7.7 in) 35°00′22″N 135°47′02″E / 35.006167°N 135.783849°E / 35.006167; 135.783849 (Chion-in) [5]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Sakai Hōdō-ji (法道寺?) Municipal Cultural Property Amitabha Triad (Hodoji Sakai).jpg 166.4 සෙන්ටිමීටර (5 ft 5.5 in) by 88.8 සෙන්ටිමීටර (2 ft 11.0 in) 34°27′50″N 135°31′04″E / 34.463931°N 135.517731°E / 34.463931; 135.517731 (Hōdōji) [17]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
C13/14 Tokyo Tokyo National Museum Amitabha Triad (Tokyo National Museum) 2.jpg 122.9 සෙන්ටිමීටර (4 ft 0.4 in) by 56.6 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.3 in) 35°43′08″N 139°46′35″E / 35.718826°N 139.776467°E / 35.718826; 139.776467 (Tokyo National Museum) [18]
Amitabha Triad
아미타삼존도
C14 Seoul Leeum, Samsung Museum of Art National Treasure No. 218 Amitabha Triad (Leeum, Samsung Museum of Art) 2.jpg 110.7 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.6 in) by 51.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.1 in) 37°32′17″N 126°59′55″E / 37.538112°N 126.998584°E / 37.538112; 126.998584 (Leeum, Samsung Museum of Art) [19]
Amitabha Triad, colour on silk
絹本著色阿弥陀三尊像
kenpon chakushoku Amida sanzon zu
C14 Atami MOA Museum of Art Important Cultural Property Amitabha Triad (MOA Museum of Art).jpg 100.9 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.7 in) by 54.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.3 in) 35°06′32″N 139°04′30″E / 35.108991°N 139.075091°E / 35.108991; 139.075091 (MOA Museum of Art) [4]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Kobe Hakutsuru Fine Art Museum 133.3 සෙන්ටිමීටර (4 ft 4.5 in) by 58.9 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.2 in) 34°43′52″N 135°15′29″E / 34.731024°N 135.258136°E / 34.731024; 135.258136 (Hakutsuru Fine Art Museum) [5]
Amitabha Triad C14 New York City Brooklyn Museum Amitabha Triad (Brooklyn Museum).jpg 130.2 සෙන්ටිමීටර (4 ft 3.3 in) by 81.9 සෙන්ටිමීටර (2 ft 8.2 in) 40°40′17″N 73°57′50″W / 40.671306°N 73.96375°W / 40.671306; -73.96375 (Brooklyn Museum) [20]
Amitabha Triad, colour on silk
絹本著色阿弥陀三尊像
kenpon chakushoku Amida sanzon zu
late Goryeo Maizuru Matsunoo-dera (松尾寺?) Prefectural Cultural Property Amitabha Triad (Matsunoodera Maizuru).jpg 109.5 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.1 in) by 55.7 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.9 in) 35°29′50″N 135°28′10″E / 35.497225°N 135.469408°E / 35.497225; 135.469408 (Matsunoodera) [21]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Kyoto Sen-oku Hakuko Kan 130.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 3.2 in) by 83.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 8.7 in) 35°01′03″N 135°47′34″E / 35.0176°N 135.7929°E / 35.0176; 135.7929 (Sen-oku Hakuko Kan) [12]
Amitabha Triad, colour on silk
絹本著色阿弥陀三尊像
kenpon chakushoku Amida sanzon zō
late Goryeo Kyoto Chion-ji (知恩寺?) Amitabha Triad (Chionji Kyoto).jpg 103.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 4.6 in) by 86.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.9 in) 35°01′49″N 135°46′51″E / 35.030304°N 135.780877°E / 35.030304; 135.780877 (Chionji) [22]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Kyoto private Amitabha Triad (private Kyoto).jpg 99.2 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.1 in) by 51.7 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.4 in) [12]
Amitabha Triad
阿弥陀三尊図
Amida sanzon zu
late Goryeo Izumo Ichibata-ji (一畑寺?) [12]
Amitabha Triad, colour on silk
絹本著色阿弥陀三尊像
kenpon chakushoku Amida sanzon zō
late Goryeo Tsu Senju-ji (専修寺?) Important Cultural Property Amitabha Triad (Senjuji Tsu).jpg 168.5 සෙන්ටිමීටර (5 ft 6.3 in) by 92.4 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0.4 in) 34°45′43″N 136°30′13″E / 34.762028°N 136.503582°E / 34.762028; 136.503582 (Senjuji) [23]
Amitabha Triad, colour on silk
絹本著色阿弥陀三尊像
kenpon chakushoku Amida sanzon zō
late Goryeo Tokyo Ōkura Museum of Art 113.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 8.5 in) by 61.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 0 in) 35°40′01″N 139°44′36″E / 35.666944°N 139.743333°E / 35.666944; 139.743333 (Ōkura Museum of Art) [12]
Shakyamuni and Two Attendants C14 Cleveland Cleveland Museum of Art Shakyamuni and Two Attendants (Cleveland Museum of Art) 2.jpg 217.8 සෙන්ටිමීටර (7 ft 1.7 in) by 112.7 සෙන්ටිමීටර (3 ft 8.4 in) 41°30′32″N 81°36′41″W / 41.508891°N 81.611348°W / 41.508891; -81.611348 (Cleveland Museum of Art) [24]
Amitabha Triad, gold with blue ground on silk
絹本紺地金泥阿弥陀三尊像
kenpon konji kindei Amida sanson zō
1359 Kōfu Hontai-ji (尊躰寺?) Municipal Cultural Property Amitabha Triad (Hontaiji Kofu).jpg 164.9 සෙන්ටිමීටර (5 ft 4.9 in) by 85.6 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.7 in) 35°39′35″N 138°34′48″E / 35.659711°N 138.580041°E / 35.659711; 138.580041 (Hontaiji) [25]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas late Goryeo Seoul National Museum of Korea 21.0 සෙන්ටිමීටර (8.3 in) by 13.0 සෙන්ටිමීටර (5.1 in) 37°31′24″N 126°58′47″E / 37.52334°N 126.9797°E / 37.52334; 126.9797 (National Museum of Korea) [12]
Sakyamuni with Eight Great Bodhisattvas, colour on silk
絹本著色釈迦八大菩薩像
kenpon chakushoku Shaka hachidai bosatsu zō
1320 Yamatokōriyama Matsuo-dera (松尾寺?) Important Cultural Property Sakyamuni with Eight Great Bodhisattvas (Matsuodera).jpg 177.3 සෙන්ටිමීටර (5 ft 9.8 in) by 91.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 11.9 in) 34°38′03″N 135°43′41″E / 34.634064°N 135.728107°E / 34.634064; 135.728107 (Matsuodera) [26]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas, colour on silk
絹本着色阿弥陀八大菩薩像
kenpon chakushoku Amida hachidai bosatsu zō
late Goryeo Saga property of Kōfuku-ji (広福寺?), more properly Kōfukugokokuzen-ji (廣福護国禅寺?) in Takeo; kept at the Saga Prefectural Museum Prefectural Cultural Property Amitabha with Eight Great Bodhisattvas (Kofukugokokuzenji Takeo) 2.jpg 155.4 සෙන්ටිමීටර (5 ft 1.2 in) by 87.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 10.3 in) 33°14′42″N 130°18′02″E / 33.244978°N 130.300598°E / 33.244978; 130.300598 (Saga Prefectural Museum) [27]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
阿弥陀八大菩薩像
Amida hachidai bosatsu zō
C14 Tokyo The University Art Museum, Tokyo University of the Arts (東京藝術大学大学美術館?) Amida with Eight Great Bodhisattvas (University Art Museum, Tokyo University of the Arts) 2.jpg 180.3 සෙන්ටිමීටර (5 ft 11.0 in) by 92.5 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0.4 in) 35°43′09″N 139°46′17″E / 35.719218°N 139.771494°E / 35.719218; 139.771494 (The University Art Museum, Tokyo University of the Arts) [28]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
阿弥陀八大菩薩像
Amida hachidai bosatsu zō
late Goryeo Ashikaga Banna-ji (鑁阿寺?) alternatively identified as Shakyamauni with Eight Great Bodhisattvas (Prefectural Cultural Property) and dated to the Muromachi period[16] 153.0 සෙන්ටිමීටර (5 ft 0.2 in) by 84.3 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.2 in) 36°20′15″N 139°27′08″E / 36.337461°N 139.452295°E / 36.337461; 139.452295 (Bannaji) [5]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
阿弥陀八大菩薩像
Amida hachidai bosatsu zō
late Goryeo Nara Yamato Bunkakan 110.2 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.4 in) by 57.7 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.7 in) 34°41′43″N 135°45′24″E / 34.695278°N 135.756667°E / 34.695278; 135.756667 (Yamato Bunkakan) [12]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
阿弥陀八大菩薩像
2nd half C14 San Francisco Asian Art Museum Amitabha with Eight Great Bodhisattvas (Asian Art Museum, San Francisco).jpg 151.1 සෙන්ටිමීටර (4 ft 11.5 in) by 88.7 සෙන්ටිමීටර (2 ft 10.9 in) 37°46′49″N 122°24′59″W / 37.780213°N 122.416416°W / 37.780213; -122.416416 (Asian Art Museum) [29]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas C14 Washington, D.C. Freer Gallery of Art Amitabha and Eight Great Bodhisattvas (Freer Gallery of Art).jpg 160.3 සෙන්ටිමීටර (5 ft 3.1 in) by 86.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.9 in) 38°53′17″N 77°01′39″W / 38.888135°N 77.02739°W / 38.888135; -77.02739 (Freer Gallery of Art) [30]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
阿弥陀八大菩薩像
Amida hachidai bosatsu zō
C14 Nagoya Tokugawa Art Museum Amitabha with Eight Great Bodhisattvas (Tokugawa Art Museum) 2.jpg 143.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 8.3 in) by 87.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 10.3 in) 35°11′02″N 136°56′00″E / 35.183814°N 136.933261°E / 35.183814; 136.933261 (Tokugawa Art Museum) [31]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
阿弥陀八大菩薩像
Amida hachidai bosatsu zō
late Goryeo Kyoto Jōkyō-ji (浄教寺?) Amitabha with Eight Great Bodhisattvas (Jokyoji Kyoto).jpg 173.1 සෙන්ටිමීටර (5 ft 8.1 in) by 91.1 සෙන්ටිමීටර (2 ft 11.9 in) 35°00′10″N 135°46′02″E / 35.002863°N 135.767219°E / 35.002863; 135.767219 (Jōkyōji) [3]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
阿弥陀八大菩薩像
Amida hachidai bosatsu zō
late Goryeo Kobe private
former Kawasaki collection (川崎家旧蔵?)
107.3 සෙන්ටිමීටර (3 ft 6.2 in) by 58.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.0 in) [12]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
阿弥陀八大菩薩像
Amida hachidai bosatsu zō
late Goryeo Tokyo Nezu Museum Amitabha with Eight Great Bodhisattvas (Nezu Museum).jpg 222.5 සෙන්ටිමීටර (7 ft 3.6 in) by 166.8 සෙන්ටිමීටර (5 ft 5.7 in) 35°39′44″N 139°43′02″E / 35.662213°N 139.717094°E / 35.662213; 139.717094 (Nezu Museum) [5]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
紫絹金銀泥絵 阿弥陀八大菩薩像
shiken kingin doro-e Amida hachidai bosatsu zō
end of the Goryeo period Tsuruga Zenmyō-ji (善妙寺?) Prefectural Cultural Property 155.0 සෙන්ටිමීටර (5 ft 1.0 in) by 146.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 9.5 in) 35°39′13″N 136°04′19″E / 35.653583°N 136.071843°E / 35.653583; 136.071843 (Zenmyōji) [32]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas
阿弥陀八菩薩像
Amida hachi bosatsu zō
mid-/late C14 Nishio property of Keigan-ji (桂岩寺?); kept at the Iwase Bunko Library (西尾市岩瀬文庫?) Municipal Cultural Property Amitabha with Eight Great Bodhisattvas (Keiganji Nishio).jpg 139.4 සෙන්ටිමීටර (4 ft 6.9 in) by 85.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.5 in) 34°52′28″N 137°03′14″E / 34.874388°N 137.053853°E / 34.874388; 137.053853 (Iwase Bunko Library) [33]
Amitabha with Eight Great Bodhisattvas, colour on silk
絹本着色阿弥陀八大菩薩像
kenpon chakushoku Amida hachidai bosatsu zō
Ōtsu Shiga-in (滋賀院?) 35°04′11″N 135°52′03″E / 35.069594°N 135.867583°E / 35.069594; 135.867583 (Shiga-in) [34]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色楊柳観音像
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zō
수월관음도
Karatsu Kagami Jinja (鏡神社?) Important Cultural Property Yoryu Kannon (Kagami Jinja).jpg 419.5 සෙන්ටිමීටර (13 ft 9.2 in) by 254.2 සෙන්ටිමීටර (8 ft 4.1 in) 33°25′56″N 130°00′29″E / 33.432122°N 130.008130°E / 33.432122; 130.008130 (Kagami Jinja) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色楊柳観音像〈徐九方筆/至治三年六月の年記がある〉
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zō
수월관음도
1323 Kyoto Sen-oku Hakuko Kan Important Cultural Property Yoryu Kannon (Senoku Hakokukan Kyoto).jpg 164.8 සෙන්ටිමීටර (5 ft 4.9 in) by 101.7 සෙන්ටිමීටර (3 ft 4.0 in) 35°01′03″N 135°47′34″E / 35.0176°N 135.7929°E / 35.0176; 135.7929 (Sen-oku Hakuko Kan) [35]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Tokyo Sensō-ji Yoryu Kannon (Sensoji).jpg 144.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 8.7 in) by 62.6 සෙන්ටිමීටර (2 ft 0.6 in) 35°42′52″N 139°47′49″E / 35.714427°N 139.796863°E / 35.714427; 139.796863 (Sensōji) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
late Goryeo Nara Yamato Bunkakan 100.4 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.5 in) by 49.6 සෙන්ටිමීටර (1 ft 7.5 in) 34°41′43″N 135°45′24″E / 34.695278°N 135.756667°E / 34.695278; 135.756667 (Yamato Bunkakan) [12]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色楊柳観音像
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zō
수월관음도
Kyoto Daitoku-ji Important Cultural Property Yoryu Kannon (Daitokuji).jpg 227.9 සෙන්ටිමීටර (7 ft 5.7 in) by 135.8 සෙන්ටිමීටර (4 ft 5.5 in) 35°02′38″N 135°44′46″E / 35.043753°N 135.746040°E / 35.043753; 135.746040 (Daitokuji) [36]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色楊柳観音像
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zō
수월관음도
Kyoto Daitoku-ji Important Cultural Property 154.3 සෙන්ටිමීටර (5 ft 0.7 in) by 84.7 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.3 in) 35°02′38″N 135°44′46″E / 35.043753°N 135.746040°E / 35.043753; 135.746040 (Daitokuji) [37]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色楊柳観音像
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zō
수월관음도
Kyoto Daitoku-ji Important Cultural Property 129.6 සෙන්ටිමීටර (4 ft 3.0 in) by 63.8 සෙන්ටිමීටර (2 ft 1.1 in) 35°02′38″N 135°44′46″E / 35.043753°N 135.746040°E / 35.043753; 135.746040 (Daitokuji) [38]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Kyoto Yūrinkan Museum (藤井斉成会有鄰館?) 105.5 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.5 in) by 54.3 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.4 in) 35°00′42″N 135°46′53″E / 35.011694°N 135.781263°E / 35.011694; 135.781263 (Yūrinkan Museum) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Atami MOA Museum of Art 99.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.0 in) by 46.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6.2 in) 35°06′32″N 139°04′30″E / 35.108991°N 139.075091°E / 35.108991; 139.075091 (MOA Museum of Art) [12]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
late Goryeo Sakurai Tanzan Jinja Water-Moon Avalokitesvara (Tanzan Jinja Sakurai).jpg 110.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.3 in) by 57.7 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.7 in) 34°27′57″N 135°51′42″E / 34.465833°N 135.861667°E / 34.465833; 135.861667 (Tanzan Jinja) [3]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色楊柳観音像
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zō
수월관음도
Miyoshi Chōraku-ji (長楽寺?) Important Cultural Property Yoryu Kannon (Chorakuji Miyoshi).jpg 119.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 10.9 in) by 63.5 සෙන්ටිමීටර (2 ft 1.0 in) 34°01′48″N 133°51′44″E / 34.029891°N 133.862336°E / 34.029891; 133.862336 (Chōrakujii) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色楊柳観音像
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zō
수월관음도
Ōtsu Shōjuraigō-ji (聖衆来迎寺?) Important Cultural Property Yoryu Kannon (Shojuraigoji Otsu).jpg 145.5 සෙන්ටිමීටර (4 ft 9.3 in) by 82.7 සෙන්ටිමීටර (2 ft 8.6 in) 35°04′21″N 135°53′09″E / 35.072427°N 135.885816°E / 35.072427; 135.885816 (Shōjuraigōji) [39]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Kōya Hōju-in (宝寿院?) 166.4 සෙන්ටිමීටර (5 ft 5.5 in) by 88.8 සෙන්ටිමීටර (2 ft 11.0 in) 34°12′53″N 135°34′40″E / 34.214588°N 135.577641°E / 34.214588; 135.577641 (Hōju-in) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Taishi Eifuku-ji (叡福寺?) 99.9 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.3 in) by 50.7 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.0 in) 34°31′07″N 135°38′23″E / 34.518625°N 135.639761°E / 34.518625; 135.639761 (Eifukuji) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色楊柳観音像
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zō
수월관음도
2nd half C14 Nishio property of Yōju-ji (養寿寺?); kept at the Iwase Bunko Library (西尾市岩瀬文庫?) Prefectural Cultural Property Water-Moon Avalokitesvara (Yojuji Nishio).jpg 101.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.8 in) by 56.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.0 in) 34°52′28″N 137°03′14″E / 34.874388°N 137.053853°E / 34.874388; 137.053853 (Iwase Bunko Library) [40]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色白衣観音像
kenpon chakushoku Byakue Kannon zō
수월관음도
late Goryeo Kobe Taisan-ji Important Cultural Property Yoryu Kannon (Taisanji Kobe).jpg 109.2 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.0 in) by 56.7 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.3 in) 34°41′47″N 135°04′01″E / 34.6965°N 135.067°E / 34.6965; 135.067 (Taisanji) [3]
Water-Moon Avalokiteśvara
수월관음보살도
水月観音菩薩図
C14 Seoul Leeum, Samsung Museum of Art Treasure No. 926 Avalokitesvara on Potalaka (Leeum, Samsung Museum of Art).jpg 119.2 සෙන්ටිමීටර (3 ft 10.9 in) by 59.8 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.5 in) 37°32′17″N 126°59′55″E / 37.538112°N 126.998584°E / 37.538112; 126.998584 (Leeum, Samsung Museum of Art) [41]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Hitoyoshi Ganjō-ji (願成寺?) 106.6 සෙන්ටිමීටර (3 ft 6.0 in) by 48.6 සෙන්ටිමීටර (1 ft 7.1 in) 32°13′05″N 130°46′21″E / 32.218066°N 130.772538°E / 32.218066; 130.772538 (Ganjōji) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
late Goryeo Nara Nara National Museum Yoryu Kannon (Nara National Museum) 2.jpg 163.0 සෙන්ටිමීටර (5 ft 4.2 in) by 84.7 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.3 in) 34°41′01″N 135°50′12″E / 34.683564°N 135.836678°E / 34.683564; 135.836678 (Nara National Museum) [42]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
late Goryeo Cambridge Harvard Art Museums 158.3 සෙන්ටිමීටර (5 ft 2.3 in) by 82.1 සෙන්ටිමීටර (2 ft 8.3 in) 42°22′27″N 71°06′51″W / 42.374073°N 71.114159°W / 42.374073; -71.114159 (Harvard Art Museums) [12]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
1st half C14 New York City Metropolitan Museum of Art the encounter with Sudhana (lower right) is recounted in the Avatamsaka Sutra Water-Moon Avalokiteshvara (Metropolitan Museum of Art).jpg 114.5 සෙන්ටිමීටර (3 ft 9.1 in) by 55.6 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.9 in) 40°46′45″N 73°57′47″W / 40.779152°N 73.962933°W / 40.779152; -73.962933 (Metropolitan Museum of Art) [43]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
late Goryeo (Hyōgo Prefecture) private 163.9 සෙන්ටිමීටර (5 ft 4.5 in) by 61.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 0 in) [12]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
late Goryeo (Fukuoka Prefecture) 108.5 සෙන්ටිමීටර (3 ft 6.7 in) by 57.1 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.5 in) [12]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
C14 Cologne Museum für Ostasiatische Kunst, Köln Water-Moon Avalokiteshvara (Cologne).jpg 98.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 2.6 in) by 55.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.7 in) 50°56′06″N 6°55′32″E / 50.935120°N 6.925592°E / 50.935120; 6.925592 (Museum für Ostasiatische Kunst, Köln) [44]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
late Goryeo (Okayama Prefecture) private 143.8 සෙන්ටිමීටර (4 ft 8.6 in) by 77.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 6.4 in) [12]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
late Goryeo (Okayama Prefecture) Chōraku-ji (長楽寺?) 152.3 සෙන්ටිමීටර (5 ft 0 in) by 86.5 සෙන්ටිමීටර (2 ft 10.1 in) [12]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色楊柳観音像
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zō
수월관음도
Tottori property of Bujō-ji (豊乗寺?) in Chizu; kept at the Tottori Prefectural Museum Important Cultural Property Yoryu Kannon (Bujoji Chizu).jpg 106.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.7 in) by 54.6 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.5 in) 35°30′30″N 134°14′10″E / 35.508265°N 134.236128°E / 35.508265; 134.236128 (Tottori Prefectural Museum) [45]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Sakurai Hase-dera 99.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.0 in) by 52.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.7 in) 34°32′09″N 135°54′25″E / 34.535860°N 135.906844°E / 34.535860; 135.906844 (Hase-dera) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
late Goryeo Paris Musée Guimet Water-Moon Avalokitesvara (Musee Guimet).jpg 105.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.3 in) by 58.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.8 in) 48°51′54″N 2°17′37″E / 48.865106°N 2.293632°E / 48.865106; 2.293632 (Musée Guimet) [3]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
mid-C14 Washington, D.C. Freer Gallery of Art Water-Moon Avalokitesvara (Freer Gallery of Art).jpg 98.3 සෙන්ටිමීටර (3 ft 2.7 in) by 47.7 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6.8 in) 38°53′17″N 77°01′39″W / 38.888135°N 77.02739°W / 38.888135; -77.02739 (Freer Gallery of Art) [46]
Water-Moon Avalokiteśvara
水月観音像
suigetsu Kannon zō
수월관음도
late Goryeo Tokyo Seikadō Bunko Art Museum 35°37′21″N 139°37′09″E / 35.622402°N 139.619290°E / 35.622402; 139.619290 (Seikadō Bunko Art Museum) [47]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Kamakura Kenchō-ji 141.5 සෙන්ටිමීටර (4 ft 7.7 in) by 77.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 6.4 in) 35°19′54″N 139°33′18″E / 35.331705°N 139.555072°E / 35.331705; 139.555072 (Kenchōji) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Kōya Daitoku-in (大徳院?) 143.8 සෙන්ටිමීටර (4 ft 8.6 in) by 77.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 6.4 in) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara
楊柳観音像
Yōryū Kannon zō
수월관음도
Yoryu Kannon.jpg 99.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.0 in) by 49.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 7.3 in) [5]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
絹本着色楊柳観音坐像
kenpon chakushoku Yōryū Kannon zazō
수월관음도
mid-C14 Shimonoseki property of Kōzan-ji; kept at the Shimonoseki Chōfu Museum (下関市立長府博物館?) Prefectural Cultural Property Yoryu Kannon (Kozanji Shimonoseki).jpg 146.9 සෙන්ටිමීටර (4 ft 9.8 in) by 85.8 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.8 in) 33°59′44″N 130°58′56″E / 33.995474°N 130.982255°E / 33.995474; 130.982255 (Shimonoseki Chōfu Museum) [48]
Water-Moon Avalokiteśvara, colour on silk
水月観音図
수월관음도(水月觀音圖)
late Goryeo Yongin Amore pacific museum of art Treasure No. 1426 수월관음도.jpg
Avalokiteśvara
観音像
Kannon zō
late Goryeo Gifu Prefecture Tōkō-ji (東光時?) 109.2 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.0 in) by 53.7 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.1 in) [5]
White-Robed Avalokiteśvara
白衣観音像
Byakue Kannon zō
Tokyo Agency for Cultural Affairs 99.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.0 in) by 40.3 සෙන්ටිමීටර (1 ft 3.9 in) [5]
White-Robed Avalokiteśvara, colour on silk
絹本著色白衣観音図
kenpon chakushoku Byakue Kannon zu
1377 Nara Nara National Museum white-robed and seated on a grass-covered rock; according to the fifth chapter of the Mahavairocana Sutra, the white is the "whiteness of the pure aspiration of enlightenment"; ink inscription in the upper right corner: 稽首淨聖甘露除焔 | 眞大依怙普施福縁 | 丁巳仲夏 | 壽峯海燁謹題; stylistic considerations date 丁巳 (Yin Fire Snake according to the Sexagenary cycle) to 1377; of Goryeo, Yuan or Ming origin; Important Cultural Property[17][18] Byakue Kannon (Nara National Museum).jpg 99.1 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.0 in) by 40.3 සෙන්ටිමීටර (1 ft 3.9 in) 34°41′01″N 135°50′12″E / 34.683564°N 135.836678°E / 34.683564; 135.836678 (Nara National Museum) [49]
Avalokiteśvara C14 Cleveland Cleveland Museum of Art Avalokitesvara (Cleveland Museum of Art).jpg 155.0 සෙන්ටිමීටර (5 ft 1.0 in) by 51.4 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.2 in) 41°30′32″N 81°36′41″W / 41.508891°N 81.611348°W / 41.508891; -81.611348 (Cleveland Museum of Art) [50]
Avalokitesvara with One Thousand Arms
천수천안관음도
千手観音図
C14 Seoul Leeum, Samsung Museum of Art Avalokitesvara with One Thousand Arms (Leeum, Samsung Museum of Art).jpg 93.8 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0.9 in) by 51.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.2 in) 37°32′17″N 126°59′55″E / 37.538112°N 126.998584°E / 37.538112; 126.998584 (Leeum, Samsung Museum of Art) [51]
Ksitigarbha Seoul National Museum of Korea 21.0 සෙන්ටිමීටර (8.3 in) by 12.0 සෙන්ටිමීටර (4.7 in) [12]
Ksitigarbha
地藏菩薩像
Jizō bosatsu zō
Fukuoka Zendō-ji (善導寺?) Municipal Cultural Property Ksitigarbha (Zendoji Fukuoka).jpg 111.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.7 in) by 43.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 5.1 in) 33°35′58″N 130°24′38″E / 33.599420°N 130.410681°E / 33.599420; 130.410681 (Zendōji) [19]
Ksitigarbha
地藏菩薩像
Jizō bosatsu zō
late Goryeo Tokyo Nezu Museum Ksitigarba (Nezu Museum) 3.jpg 155.4 සෙන්ටිමීටර (5 ft 1.2 in) by 87.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 10.3 in) 35°39′44″N 139°43′02″E / 35.662213°N 139.717094°E / 35.662213; 139.717094 (Nezu Museum) [3]
Ksitigarbha
地藏菩薩像
Jizō bosatsu zō
C14 Nagoya Tokugawa Art Museum Ksitigarbha (Tokugawa Art Museum).jpg 105.1 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.4 in) by 43.9 සෙන්ටිමීටර (1 ft 5.3 in) 35°11′02″N 136°56′00″E / 35.183814°N 136.933261°E / 35.183814; 136.933261 (Tokugawa Art Museum) [52]
Ksitigarbha
地藏菩薩図
Jizō bosatsu zu
C14 Nara Chūgū-ji 102.5 සෙන්ටිමීටර (3 ft 4.4 in) by 40.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 3.7 in) 34°36′54″N 135°44′22″E / 34.614941°N 135.739496°E / 34.614941; 135.739496 (Chūgū-ji) [12]
Ksitigarbha
地藏菩薩図
Jizō bosatsu zu
C14 (Shiga Prefecture) Hōren-ji (法蓮寺?) 93.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0.6 in) by 38.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 3.2 in) [12]
Ksitigarbha, colour on silk
絹本著色地蔵菩薩像
kenpon chakushoku Jizō bosatsu zō
C14 Nishio property of Yōju-ji (養寿寺?); kept at the Iwase Bunko Library (西尾市岩瀬文庫?) Prefectural Cultural Property Ksitigarbha (Yojuji Nishio).jpg 101.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.8 in) by 56.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.0 in) 34°52′28″N 137°03′14″E / 34.874388°N 137.053853°E / 34.874388; 137.053853 (Iwase Bunko Library) [53]
Hooded Ksitigarbha, colour on silk
絹本著色被帽地蔵菩薩像
kenpon chakushoku hibō Jizō bosatsu zō
Kamakura Engaku-ji Important Cultural Property Hooded Ksitigarbha (Engakuji Kamakura).jpg 239.4 සෙන්ටිමීටර (7 ft 10.3 in) by 130.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 3.2 in) 35°20′12″N 139°32′52″E / 35.336781°N 139.547836°E / 35.336781; 139.547836 (Engakuji) [5]
Ksitigarbha
지장도
地藏図
C14 Seoul Leeum, Samsung Museum of Art Treasure No. 784 Ksitigarbha (Leeum Seoul).jpg 104.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 4.9 in) by 55.3 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.8 in) 37°32′17″N 126°59′55″E / 37.538112°N 126.998584°E / 37.538112; 126.998584 (Leeum, Samsung Museum of Art) [54]
Ksitigarbha 1st half C14 New York City Metropolitan Museum of Art Ksitigarbha (Metropolitan Museum of Art).jpg 84.5 සෙන්ටිමීටර (2 ft 9.3 in) by 36.8 සෙන්ටිමීටර (1 ft 2.5 in) 40°46′45″N 73°57′47″W / 40.779152°N 73.962933°W / 40.779152; -73.962933 (Metropolitan Museum of Art) [55]
Ksitigarbha late C13/early C14 Washington, D.C. Arthur M. Sackler Gallery Ksitigarbha (Sackler Gallery).jpg 107.6 සෙන්ටිමීටර (3 ft 6.4 in) by 49.4 සෙන්ටිමීටර (1 ft 7.4 in) 38°53′17″N 77°01′37″W / 38.88806°N 77.026995°W / 38.88806; -77.026995 (Arthur M. Sackler Gallery) [56]
Ksitigarbha
지장보살도
late C14 Boston Museum of Fine Arts, Boston Ksitigarbha (Museum of Fine Arts, Boston).jpg 92 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0 in) by 40 සෙන්ටිමීටර (1 ft 4 in) 42°20′21″N 71°05′39″W / 42.339167°N 71.094167°W / 42.339167; -71.094167 (Museum of Fine Arts, Boston) [57]
Ksitigarbha with the Ten Kings of Hell, colour on silk
絹本著色地蔵十王像
kenpon chakushoku Jizō jūō zu
late Goryeo Kasaoka Nikkō-ji (日光寺?) Important Cultural Property Ksitigarbha with the Ten Kings of Hell (Nikkoji Kasaoka).jpg 117.1 සෙන්ටිමීටර (3 ft 10.1 in) by 59.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.3 in) 34°27′08″N 133°30′41″E / 34.452170°N 133.511310°E / 34.452170; 133.511310 (Nikkōji) [58]
Ksitigarbha with the Ten Kings of Hell
地蔵十王図
Jizō jūō zu
late Goryeo Tokyo Seikadō Bunko Art Museum Ksitigarbha with the Ten Kings of Hell (Seikado Bunko Art Museum).jpg 143.5 සෙන්ටිමීටර (4 ft 8.5 in) by 55.9 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.0 in) 35°37′21″N 139°37′09″E / 35.622402°N 139.619290°E / 35.622402; 139.619290 (Seikadō Bunko Art Museum) [59]
Ksitigarbha with the Ten Kings of Hell
地蔵十王像
Jizō jūō zu
late Goryeo Seoul Horim Museum Treasure No. 1048 Ksitigarbha with the Ten Kings of Hell (Horim Museum).jpg 111.1 සෙන්ටිමීටර (3 ft 7.7 in) by 60.4 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.8 in) 37°28′51″N 126°55′06″E / 37.480869°N 126.918311°E / 37.480869; 126.918311 (Horim Museum) [60]
Ksitigarbha with the Ten Kings of Hell
地蔵十王図
Jizō jūō zu
late Goryeo Berlin Museum für Asiatische Kunst Ksitigarbha with the Ten Kings of Hell (Berlin).jpg 109.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 6.9 in) by 56.8 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.4 in) 52°27′26″N 13°17′35″E / 52.457304°N 13.292964°E / 52.457304; 13.292964 (Museum für Asiatische Kunst) [20]
Ksitigarbha with the Ten Kings of Hell
地蔵十王図
Jizō jūō zu
late Goryeo Sagae Kezō-in (華蔵院?) Municipal Cultural Property Ksitigarbha with Ten Kings of Hell (Kezoin Sagae).jpg 115.2 සෙන්ටිමීටර (3 ft 9.4 in) by 59.1 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.3 in) 38°24′37″N 140°15′07″E / 38.410289°N 140.252055°E / 38.410289; 140.252055 (Kezō-in) [61]
Avalokitesvara and Ksitigarbha
観音地蔵像
Kannon Jizō zō
late Goryeo Tsuruga Saifuku-ji (西福寺?) 99.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 3.0 in) by 52.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.6 in) 35°39′25″N 136°01′56″E / 35.656956°N 136.032114°E / 35.656956; 136.032114 (Saifukuji) [5]
Avalokitesvara Takatori Minamihōkke-ji (南法華寺?) 105.9 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.7 in) by 36.4 සෙන්ටිමීටර (1 ft 2.3 in) 34°25′35″N 135°48′36″E / 34.426422°N 135.809886°E / 34.426422; 135.809886 (Minamihōkkeji) [6]
Ksitigarbha Takatori Minamihōkke-ji (南法華寺?) 105.9 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.7 in) by 36.4 සෙන්ටිමීටර (1 ft 2.3 in) 34°25′35″N 135°48′36″E / 34.426422°N 135.809886°E / 34.426422; 135.809886 (Minamihōkkeji) [6]
Avalokitesvara and Ksitigarbha
観音地蔵像
Kannon Jizō zō
late Goryeo Gujō Ana-in (阿名院?) 90.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 11.5 in) by 45.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 5.7 in) [12]
Amitabha and Ksitigarbha 1st half C14 New York City Metropolitan Museum of Art pigments were applied to both sides of the silk; the only surviving example of this iconography; more typical is an Amitabha Triad featuring also Avalokiteśvara Amitabha and Kshitigarba (Metropolitan Museum of Art).jpg 94.6 සෙන්ටිමීටර (3 ft 1.2 in) by 55.6 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.9 in) 40°46′45″N 73°57′47″W / 40.779152°N 73.962933°W / 40.779152; -73.962933 (Metropolitan Museum of Art) [62]
Ksitigarbha Triad
地藏三尊図
지장보살삼존도
late Goryeo Seoul Horim Museum Treasure No. 1287 Ksitigarbha Triad (private collection in Korea).jpg 98.8 සෙන්ටිමීටර (3 ft 2.9 in) by 50.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 7.8 in) [3]
Ksitigarbha Mandala
絹本著色地蔵曼荼羅図
kenpon chakushoku Jizō mandara zu
late Goryeo/early Joseon Higashikagawa Yoda-ji (与田寺?) six bodhisattvas and two further figures form a circle beneath Ksitigarbha; of Yuan, Goryeo, or early Joseon origin; Important Cultural Property Ksitigarbha Mandala (Yodaji Higashikagawa) 2.jpg 128.0 සෙන්ටිමීටර (4 ft 2.4 in) by 76.5 සෙන්ටිමීටර (2 ft 6.1 in) 34°14′30″N 134°19′18″E / 34.241694°N 134.321694°E / 34.241694; 134.321694 (Yodaji) [21]
Ksitigarbha Mandala
地藏曼荼羅図
Jizō mandara zu
104.3 සෙන්ටිමීටර (3 ft 5.1 in) by 55.6 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.9 in) [5]
Sakyamuni Triad and Sixteen Arhats
석가삼존십육나한도
釈迦三尊十六羅漢図
C14 Seoul Leeum, Samsung Museum of Art Sakyamuni Triad and Sixteen Arhats (Leeum, Samsung Museum of Art).jpg 93.0 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0.6 in) by 46.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6.2 in) 37°32′17″N 126°59′55″E / 37.538112°N 126.998584°E / 37.538112; 126.998584 (Leeum, Samsung Museum of Art) [63]
Marici
摩利支天像
Marishiten zō
late Goryeo Kyoto Shōtaku-in (聖澤院?) Important Cultural Property Marishiten (Shotaku-in Kyoto).jpg 97.4 සෙන්ටිමීටර (3 ft 2.3 in) by 54.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.3 in) 35°01′22″N 135°43′09″E / 35.022783°N 135.719267°E / 35.022783; 135.719267 (Shōtaku-in)
Taishakuten
帝釈天像
Taishakuten zō
late Goryeo Tokyo Seikadō Bunko Art Museum 35°37′21″N 139°37′09″E / 35.622402°N 139.619290°E / 35.622402; 139.619290 (Seikadō Bunko Art Museum) [64]
Devadatta, colour on paper
紙本著色提婆達多像
shihon chakushoku Daibadatta zō
Yokohama Sōji-ji Important Cultural Property Devadatta (Sojiji Yokohama).jpg 150.2 සෙන්ටිමීටර (4 ft 11.1 in) by 91.6 සෙන්ටිමීටර (3 ft 0.1 in) 35°30′25″N 139°40′12″E / 35.506867°N 139.670048°E / 35.506867; 139.670048 (Sōjiji) [65]
Shuyajin, colour on silk
絹本著色主夜神像
kenpon chakushoku Shuyajin zō
end of the Goryeo period Tsuruga Saifuku-ji (西福寺?) Important Cultural Property Shuyajin (Saifukuji Tsuruga).jpg 161.0 සෙන්ටිමීටර (5 ft 3.4 in) by 91.0 සෙන්ටිමීටර (2 ft 11.8 in) 35°39′25″N 136°01′56″E / 35.656956°N 136.032114°E / 35.656956; 136.032114 (Saifukuji) [66]
Nirvana painting, colour on silk
絹本著色仏涅槃図
kenpon chakushoku Butsu nehan zu
Hirado Saikyō-ji (最教寺?) Important Cultural Property Butsu nehan zu (Saikyoji Hirado).jpg 33°21′50″N 129°33′10″E / 33.363761°N 129.552841°E / 33.363761; 129.552841 (Saikyōji)
500 Arhats
五百羅漢図
gohyaku Rakan zu
Kyoto Chion-in 35°00′22″N 135°47′02″E / 35.006167°N 135.783849°E / 35.006167; 135.783849 (Chion-in) [6]
Arhat 15
羅漢図
Rakan zu
C13 Seoul National Museum of Korea Arhat (National Museum of Korea).jpg 53.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.1 in) by 39.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 3.6 in) 37°31′24″N 126°58′47″E / 37.52334°N 126.9797°E / 37.52334; 126.9797 (National Museum of Korea) [3]
Arhat 23
五百羅漢図
gohyaku Rakan zu
1235 Tokyo Tokyo National Museum Goryeo Arhat (Tokyo National Museum).jpg 60.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.7 in) by 41.6 සෙන්ටිමීටර (1 ft 4.4 in) 35°43′08″N 139°46′35″E / 35.718826°N 139.776467°E / 35.718826; 139.776467 (Tokyo National Museum) [67]
Arhat
五百羅漢図
gohyaku Rakan zu
1235 Tokyo Idemitsu Museum of Arts 59.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.2 in) by 41.3 සෙන්ටිමීටර (1 ft 4.3 in) 35°40′36″N 139°45′39″E / 35.676559°N 139.760916°E / 35.676559; 139.760916 (Idemitsu Museum of Arts) [3]
Arhat 92
羅漢図
Rakan zu
1235 Seoul National Museum of Korea Arhat 92 (National Museum of Korea).jpg 64.7 සෙන්ටිමීටර (2 ft 1.5 in) by 42.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 4.6 in) 37°31′24″N 126°58′47″E / 37.52334°N 126.9797°E / 37.52334; 126.9797 (National Museum of Korea) [3]
Arhat 125
羅漢図
Rakan zu
1235 Seoul National Museum of Korea Arhat 125 (National Museum of Korea).jpg 57.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.4 in) by 50.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 7.8 in) 37°31′24″N 126°58′47″E / 37.52334°N 126.9797°E / 37.52334; 126.9797 (National Museum of Korea) [3]
Arhat 145
羅漢図
Rakan zu
1236 Seoul National Museum of Korea Arhat 145 (National Museum of Korea).jpg 59.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.3 in) by 42.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 4.5 in) 37°31′24″N 126°58′47″E / 37.52334°N 126.9797°E / 37.52334; 126.9797 (National Museum of Korea) [3]
Arhat 170
羅漢図
Rakan zu
1236 Seoul National Museum of Korea Arhat 170 (National Museum of Korea).jpg 53.9 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.2 in) by 37.7 සෙන්ටිමීටර (1 ft 2.8 in) 37°31′24″N 126°58′47″E / 37.52334°N 126.9797°E / 37.52334; 126.9797 (National Museum of Korea) [3]
Arhat 329
羅漢図
Rakan zu
1235 Korea Ilamgwan Arhat 329 (National Museum of Korea).jpg 59.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.2 in) by 42.0 සෙන්ටිමීටර (1 ft 4.5 in) 37°31′24″N 126°58′47″E / 37.52334°N 126.9797°E / 37.52334; 126.9797 (National Museum of Korea) [3]
Arhat 357
羅漢図
Rakan zu
1235 Seoul National Museum of Korea Arhat 357 (National Museum of Korea).jpg 52.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 8.7 in) by 36.8 සෙන්ටිමීටර (1 ft 2.5 in) 37°31′24″N 126°58′47″E / 37.52334°N 126.9797°E / 37.52334; 126.9797 (National Museum of Korea) [3]
Arhat 427
羅漢図
Rakan zu
1236 Seoul National Museum of Korea Arhat 427 (National Museum of Korea).jpg 58.2 සෙන්ටිමීටර (1 ft 10.9 in) by 40.4 සෙන්ටිමීටර (1 ft 3.9 in) 37°31′24″N 126°58′47″E / 37.52334°N 126.9797°E / 37.52334; 126.9797 (National Museum of Korea) [3]
500 Arhats
五百羅漢図
gohyaku Rakan zu
1235 55.1 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.7 in) by 38.1 සෙන්ටිමීටර (1 ft 3.0 in) [5]
Arhat 1235 Cleveland Cleveland Museum of Art one of circa ten known fragments of a hand scroll depicting 500 Arhats, remounted as a hanging scroll Arhat (Cleveland Museum of Art).jpg 54.29 සෙන්ටිමීටර (1 ft 9.37 in) by 40.64 සෙන්ටිමීටර (1 ft 4.00 in) 41°30′32″N 81°36′41″W / 41.508891°N 81.611348°W / 41.508891; -81.611348 (Cleveland Museum of Art) [68]
Maitreya Triad Hōkyō-ji (寳鏡寺?) [6]
Visualization of the Hwaom Pure Land C13 five main buddhas are at the bottom, fifty-two bodhisattvas descend on clouds; ink, colour, and gold on silk; sold at Christie's in 2003 Visualization of the Hwaom Pure Land.png 131.1 සෙන්ටිමීටර (4 ft 3.6 in) by 58.5 සෙන්ටිමීටර (1 ft 11.0 in) [69]
Chin'gwang Wang, First of the Ten Kings of Hell C14 Cambridge Harvard Art Museums the inscription in the upper right corner reads 第一秦廣王 (No. 1 Chin'gwang Wang) Ten Kings of Hell (Harvard Art Museums).jpg 61.5 සෙන්ටිමීටර (2 ft 0.2 in) by 45 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6 in) 42°22′27″N 71°06′51″W / 42.374073°N 71.114159°W / 42.374073; -71.114159 (Harvard Art Museums) [70]
Wu-kuan Wang, Fourth of the Ten Kings of Hell C14 New York City private sold at Christie's in 1992 Ten Kings of Hell No.4.jpg 61.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 0.1 in) by 45 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6 in) [71]
Yen-lo Wang, Fifth of the Ten Kings of Hell C14 New York City private sold at Christie's in 1992 Ten Kings of Hell No.5.jpg 61.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 0.1 in) by 45 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6 in) [72]
P'ing-cheng Wang, Eighth of the Ten Kings of Hell C14 New York City private sold at Christie's in 1992 Ten Kings of Hell No.8.jpg 61.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 0.1 in) by 45 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6 in) [73]
Wu-tao Chuan-lin Wang, Tenth of the Ten Kings of Hell C14 New York City private sold at Christie's in 1992 Ten Kings of Hell No.10.jpg 61.2 සෙන්ටිමීටර (2 ft 0.1 in) by 45 සෙන්ටිමීටර (1 ft 6 in) [74]

ආශ්‍රේයයන්[සංස්කරණය]

 1. Yukio Lippit (2008). "Goryeo Buddhist Painting in an Interregional Context". Ars Orientalis. Freer Gallery of Art and University of Michigan. 25: 192–232. JSTOR 25481912.
 2. Chung Ah-young (10 October 2010). "National museum to feature Goryeo Buddhist paintings". The Korea Times. Retrieved 24 October 2013.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 Masterpieces of Goryeo Buddhist Painting (in Korean and English). National Museum of Korea. 2010. ISBN 978-89-960957-8-1.CS1 maint: unrecognized language (link)
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Junhyoung Michael Shin (2004). "Iconographic Surrogates: Contemplating Amitābha Images in the Late Koryō Dynasty (Fourteenth Century)". Archives of Asian Art. University of Hawaii Press. 55: 1–15. JSTOR 20111324.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 Yamato Bunkakan, ed. (1978). 特別展高麗仏画: わが国に請来された隣国の金色の仏たち [Special Exhibition: Korean Buddhist Paintings of Koryo Dynasty (918-1392)] (in Japanese). Yamato Bunkakan.CS1 maint: unrecognized language (link)
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Chung Woothak (2010). "Identity of Goryeo Buddhist Painting" (PDF). The International Journal of Korean Art and Archaeology. National Museum of Korea. 4: 12–29.
 7. Kim Junghee (2010). "The Patrons of Goryeo Buddhist Painting" (PDF). The International Journal of Korean Art and Archaeology. National Museum of Korea. 4: 30–61.
 8. Park Eunkyung (2010). "On the Periphery of Goryeo Buddhist Painting: Preliminary Study of the Silk Weave, Width of the Silk and Enshrinement of Works" (PDF). The International Journal of Korean Art and Archaeology. National Museum of Korea. 4: 62–91.
 9. Kumja Paik Kim, ed. (2003). Goryeo Dynasty: Korea's Age of Enlightenment, 918-1392. Asian Art Museum. p. 319.
 10. Kikutake Junichi; Yoshida Hiroshi (1981). 高麗仏画 [Goryeo Buddhist Painting] (in Japanese). Asahi Shimbunsha.CS1 maint: unrecognized language (link)
 11. Fujimoto Yuji (2012). 高麗仏画の振幅 : 養寿寺・泉屋博古館・浅草寺所蔵「水月観音(楊柳観音)像」を中心に [Variation on Buddhist paintings of the Goryeo Dynasty: focussing on the Water-Moon Bodhisattvas at Senso-ji temple, Youju-ji temple and Sen-oku Hakoku Kan Museum] (PDF). Jinbun (in Japanese). Gakushuin University. 11: 189–216.CS1 maint: unrecognized language (link)
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 高麗時代阿弥陀画像の研究 [Research into Images of Amida from the Goryeo Dynasty] (in Japanese). 1990.CS1 maint: unrecognized language (link)
 13. 高砂市内の文化財を訪ねて [Cultural Properties in Takasago] (PDF) (in Japanese). Takasago City. Retrieved 2 November 2013.CS1 maint: unrecognized language (link)
 14. 14.0 14.1 14.2 絹本著色阿弥陀三尊像 [Amida Triad, colour on silk] (in Japanese). Agency for Cultural Affairs. Retrieved 26 October 2013.CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. 15.0 15.1 15.2 Ariga Yoshitaka (1973). 阿弥陀三尊像 (上杉神社蔵) [Amida Triad at Uesugi Jinja]. Ars Buddhica (in Japanese). Mainichi Shimbunsha. 91: 42–45.CS1 maint: unrecognized language (link)
 16. 絹本著色釈迦八大菩薩像 [Shakyamuni with Eight Great Bodhisattvas, colour on silk] (in Japanese). Tochigi Prefecture. Retrieved 2 November 2013.CS1 maint: unrecognized language (link)
 17. "Byakue Kannon". Japanese Architecture and Art Net Users System. Retrieved 2 November 2013.
 18. 白衣観音像 [Byakue Kannon] (in Japanese). Nara National Museum. Retrieved 2 November 2013.CS1 maint: unrecognized language (link)
 19. Kumagai Nobuo (1969). 善導寺蔵地蔵菩薩画像 [Painting of Ksitigarbha at Zendō-ji]. Bijutsu Kenkyū (in Japanese). Tokyo Research Institute for Cultural Properties. 265: 36–37.CS1 maint: unrecognized language (link)
 20. Pak Youngsook (1977). "Ksitigarbha as Supreme Lord of the Underworld: a Korean Buddhist Painting in the Museum für Ostasiatische Kunst in Berlin". Oriental Art Magazine. XXIII (1): 96–104.
 21. Takeda Kazuaki (1989). 香川・与田寺の地蔵曼荼羅図について [Concerning the Ksitigarbha Mandala at Yoda-ji, Kagawa]. 密教文化 (in Japanese). 164: 37–57.CS1 maint: unrecognized language (link)