කරවැල් ගණය

විකිපීඩියා වෙතින්
කරවැල් ගණය
Bungarus fasciatus (the largest species of krait)
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Animalia
වංශය: Chordata
උපවංශය: Vertebrata
වර්ගය: Reptilia
ගෝත්‍රය: Squamata
උපගෝත්‍රය: Serpentes
කුලය: Elapidae
ගණය: ''Bungarus''
Daudin, 1803
පර්යාය නාම(ය)

Pseudoboa Oppel, 1811
Aspidoclonion Wagler, 1828
Megærophis Gray, 1849
Xenurelaps Günther, 1864

විශේෂ[සංස්කරණය]

විශේෂයේ සත්ත්‍ව වේදීමයනාමය නාමකරණ අධිකාරිය Subsp.* සිංහල නාමය Geographic range
B. andamanensis Biswas & Sanyal, 1978 0 දකුණු අන්දමන් කරවැලා අන්දමන් දිවයින්
B. bungaroides (Cantor, 1839) 0 Northeastern hill krait Myanmar, India (Assam, Cachar, Sikkim), Nepal, Vietnam
B. caeruleusT (Schneider, 1801) 0 තෙල් කරවැලා Afghanistan, Pakistan, India (Bengal, Maharashtra, Karnataka), Sri Lanka, Bangladesh, Nepal
B. candidus (Linnaeus, 1758) 0 Malayan krait, blue krait Cambodia, Indonesia (Java, Sumatra, Bali, Sulawesi), Malaysia (Malaya), Singapore, Thailand, Vietnam
B. ceylonicus Günther, 1864 1 හබරලා / මුදු කරවැලා / දුනු කරවැලා Sri Lanka
B. fasciatus (Schneider, 1801) 0 Banded krait Bangladesh, Brunei, Myanmar, Cambodia, south China (incl. Hong Kong, Hainan), north-east India,Eturnagaram[Warangal[Telangana]India], Bhutan, Nepal, Indonesia (Sumatra, Java, Borneo), Laos, Macau; Malaysia (Malaya and East Malaysia), Singapore, Thailand, Vietnam and Philippines
B. flaviceps (Reinhardt, 1843) 1 Red-headed krait South Thailand, South Myanmar, Cambodia, Vietnam, Malaysian Peninsula, Pulau Tioman, Indonesia (Bangka, Sumatra, Java, Billiton, Borneo)
B. lividus Cantor, 1839 0 Lesser black krait India, Bangladesh, Nepal
B. magnimaculatus Wall and Evans, 1901 0 Burmese krait Myanmar
B. multicinctus Blyth, 1861 1 Many-banded krait Taiwan, south China (Hong Kong, Hainan), Myanmar, Laos, northern Vietnam, Thailand and northern Philippines
B. Niger Wall, 1908 0 Greater black krait India (Assam, Sikkim), Nepal, Bangladesh, Bhutan
B. sindanus Boulenger, 1897 2 Sind krait Southeast Pakistan, India
B. slowinskii[1] Kuch et al., 2005 0 Red River krait Northern Vietnam

*) Not including the nominate subspecies (typical form).
T) Type species

  1. Kuch, U., D: Kizirian, Q.T. Nguyen, R. Lawson, M.A. Donnelly, & D. Mebs (2005). A new species of krait (Squamata: Elapidae) from the Red River System of Northern Vietnam. Copeia 2005(4): 818-833
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කරවැල්_ගණය&oldid=321045" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි