ආසන්නතම මන්දාකිණි ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම දුර ප්‍රමාණය අනුව ආරෝහණ අනුපිළිවෙලින් සකස්කරන ලද සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය කේන්ද්‍ර කොටගත් මෙගාපාර්සෙක් 3.59 (ආලෝක වර්ෂ මිලියන 11.7 ක්) අරයක් තුල ඇති දැනට සොයාගෙන ඇති මන්දාකිණි ලැයිස්තුවකි.

මෙම ලැයිස්තුවේ අරමුණ වන්නේ වත්මන් දැනුම පිළිබිඹු කිරීමයි:

 • මෙම 3.59 Mpc අරය තුළ ඇති සියලුම මන්දාකිණි තවමත් සොයා ගෙනනැත. ආසන්නතම වාමන මන්දාකිණි තවමත් සොයාගනිමින් පවතී, ක්ෂීරපථය මධ්‍යම තලයට පිටුපස පිහිටි මන්දාකිණි අවබෝධ කිරීම අතිශයින් දුෂ්කර වේ. ඕනෑම මන්දාකිණියකට එයට පිටුපසින් පිහිටා තවත් මන්දාකිණියක් වසං කිරීම කළ හැකි වේ.[1]

ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

#   මන්දාකිණිය වර්ගය පෘථිවියේ සිට දුර විශාලත්වය සමූහ
සාමාජිකත්වය
සටහන් විෂ්කම්භය (ආ.ව.)
Mly Mpc M m
  1 Milky Way IR Spitzer.jpg ක්ෂීරපථය SBbc 0.027[2] 0.008[2] −20.8 [1] අදාළ නොවේ ලෝකල් ගෲප් පෘථිවිය පිහිටා ඇති මන්දාකිණියයි 100,000-180,000 ආ.ව.
  2 කැනිස් මේජර් වාමන Irr (මතභේදයට තුඩුදී ඇති පරිදි මන්දාකිණියේ තත්ත්වය) 0.025[3] 0.008 −14.5 23.3 ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි (ත්වරණය ලබාගන්නේ ක්ෂීරපථය මගිනි) අදාළ නොවේ
  3 S sgrdw1.jpg සැජිටේරියස් වාමන ඉලිප්සීය (SagDEG) dSph/E7 0.081 0.024[4] −12.67[4] 4.5[5] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි (අර්ධව ත්වරණය ලබාගන්නේ ක්ෂීරපථය මගිනි) 10,000 ආ.ව.
  4 යුර්සා මේජර් II වාමන dSph 0.098 0.030 −4.2 14.3 ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි (ත්වරණය ලබාගන්නේ ක්ෂීරපථය මගිනි) ~1,800 ආ.ව.
  5 LH 95.jpg ලාර්ජ් මැගලැනික් ක්ලවුඩ් (එල්එම්සී) Irr/SB(s)m 0.163 0.050[4] −17.93[4] 0.9[5] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි 14,000 ආ.ව.
  6 බූටස් I d Sph 0.197[5] 0.060 −5.8[6] 13.1 ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
  7 NGC 346 in Small magellanic cloud.jpg ස්මෝල් මැගලැනික් ක්ලවුඩ් (එස්එම්සී, එන්ජීසී 292) SB(s)m pec 0.206 0.063[4] −16.35[4] 2.7[5] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි 7,000 ආ.ව.
  8 යුර්සා මයිනර් වාමන dE4 0.206 0.063[4] −7.13[4] 11.9[5] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි
  9 PGC 60095 Draco Dwarf Hubble WikiSky.jpg ඩ්‍රැකෝ වාමන (ඩීඩීඕ 208) dE0 pec 0.258 0.079[4] −8.74[4] 10.9[5] ලෝකල් ගෲප් අඳුරු පදාර්ථ විශාල ප්‍රමාණයක් සමග ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි ~2,700 x 1,900 ආ.ව.
 10 NGC 2419 Hubble WikiSky.jpg එන්ජීසී 2419 Glob Clus 0.275 0.084 −9.5/−11 ? 9.06 දීප්තිමත්ම දුරස්ථ මෙගාවොට් ගෝලිකා පොකුරු 520 ආ.ව.
 11 සෙක්ස්ටන්ස් වාමන dSph 0.281 0.086[4] −7.98[4] 12[5] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි 8,400 ආ.ව.
 12 Sculptor Dwarf Galaxy ESO.jpg ස්කුල්ප්ටර් වාමන (ඊ351-ජී30) dE3 0.287 0.088[4] −9.77[4] 10.1[5] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 13 යුර්සා මේජර් I වාමන (UMa I dSph) dSph 0.330 0.10[7] −6.75[7] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි ආ.ව. දහසක් පමණ
 14 Carina Dwarf Galaxy.jpg කරීනා වාමන (ඊ206-ජී220) dE3 0.330 0.10[4] −8.97[7] 11.3[5] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි 1,600 ආ.ව.
 15 Fornax Dwarf.jpg ෆෝනැක්ස් වාමන (ඊ356-ජී04) dSPh/E2 0.46 0.14[1] −11.5[4] 9.28[1] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 16 ලියෝ II වාමන මන්දාකිණිය (ලියෝ බී, ඩීඩීඕ 93) dE0 pec 0.701[8] 0.215 −9.23[4] 12.45[1] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි 4,100 ආ.ව. (උදම්)
 17 Ugc5470.jpg ලියෝ I වාමන මන්දාකිණිය (ඩීඩීඕ 74, යූජීසී 5470) dE3 0.820[8] 0.25 −10.97[4] 11.18[1] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 18 ලියෝ ටී වාමන මන්දාකිණිය G[5] 1.370 0.42[9] 16[5] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි 2,300 ආ.ව.
 19 Phoenix Dwarf Hubble WikiSky.jpg ෆීනික්ස් වාමන මන්දාකිණිය (පී 6830) IAm 1.44 0.44 −10.22[4] 13.07[1] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 20 NGC6822.jpg බර්නාඩ්ගේ මන්දාකිණිය (එන්ජීසී 6822) IB(s)m IV-V 1.630[8] 0.50 −15.22[4] 9.32[1] ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි 7,000 ආ.ව.
 21 එම්ජීසී1[10] Glob Clus 2 0.615 −9.2 ලෝකල් ගෲප් එම්31 ට ~200 kpc දුරින් ඇති හුදකලා පොකුරුකි අදාළ නොවේ
 22 Ngc185.jpg එන්ජීසී 185 dE3 pec 2.010 [11] 0.62 −14.76[4] 9.99[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 23 ඇන්ඩ්‍රොමීඩා II dE0 2.130 [11] 0.65 −9.33[4] 15.10[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 24 IC10 BVHa.jpg අයිසී 10 (යූජීසී 192) dIrr IV/BCD[5] 2.2 0.67 −15.57[4] 12.2[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 25 NGC147.jpg එන්ජීසී 147 (ඩීඩීඕ 3) dE5 pec 2.200[11] 0.68 −14.9[4] 10.36[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 26 Leo A Hubble WikiSky.jpg ලියෝ ඒ (ලියෝ III, ඩීඩීඕ 69) IBm V 2.250[8] 0.80[12] −11.68[12] 12.92 ලෝකල් ගෲප් ක්ෂීරපථයේ චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 27 IC1613-3.jpg අයි.සී. 1613 (යූජීසී 668) IAB(s)m V 2.350[8] 0.72 −14.51[4] 9.92[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 28 Andromeda I Hubble WikiSky.jpg ඇන්ඩ්‍රොමීඩා I dE3 pec 2.430[11] 0.75 −10.87[4] 13.9[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 29 ඇන්ඩ්‍රොමීඩා III dE2 2.440[11] 0.75 −9.30[4] 15.20[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 30 සීටස් වාමන මන්දාකිණිය dSph/E4 2.460[11] 0.75 −10.18[4] 14.4[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි[4] අදාළ නොවේ
 31 Utraviolet Light Source in an Old Galaxy (9464531619).jpg එම32 (එන්ජීසී 221) E2 2.480;[8] 0.76 −15.96[4] 8.73[1] ලෝකල් ගෲප් Close ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි 6,500 ආ.ව.
 32 Cassiopeia Dwarf (PGC 2807155) Hubble WikiSky.jpg කසියෝපියා වාමන මන්දාකිණිය (Cas dSph, ඇන්ඩ්‍රොමීඩා VII) dSph 2.490[11] 0.76 −11.67[4] 13.65[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි[4] අදාළ නොවේ
 33 ඇන්ඩ්‍රොමීඩා IX dE 2.500[11] 0.77 −7.5[4] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි[4] අදාළ නොවේ
 34 LGS 3 ubv.jpg එල්ජීඑස් 3 dIrr/dSph 2.510[11] 0.77 −7.96[4] 16.18[1] ලෝකල් ගෲප් ට්‍රයිඇන්ගුලම්හි චන්ද්‍රිකාවකි[තහවුරු කරන්න] අදාළ නොවේ
 35 ඇන්ඩ්‍රොමීඩා V dSph 2.52[11] 0.77 −8.41[4] 16.67[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි[4] අදාළ නොවේ
 36 Pegasus Dwarf Sph (And VI) dSph 2.55[11] 0.78 −10.80[4] 14.05[1] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි[4] අදාළ නොවේ
 37 Andromeda VIII dSph[13] 2.7 0.828 −15.6 9.1 ලෝකල් ගෲප් Tidally distorted dwarf close to Andromeda discovered 2003[13] අදාළ නොවේ
 — Andromeda Galaxy (with h-alpha).jpg Andromeda Galaxy (M31) SA(s)b 2.56[11] 0.79 −21.58[4] 4.17[1] ලෝකල් ගෲප් Largest Galaxy in the ලෝකල් ගෲප්, with at least 19 satellite galaxies 220,000 ආ.ව.
 38 M33.jpg Triangulum Galaxy (M33) SAc 2.64 [11] 0.81 −18.87[4] 6.19[1] ලෝකල් ගෲප් Most distant (difficult) naked eye object 60,000 ආ.ව.
 39 Messier 110.jpg M110 (NGC 205) E6p 2.69 [11] 0.83 −16.15[4] 8.72[1] ලෝකල් ගෲප් Close ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 40 Andromeda XXI[14] 2.8 0.86 −9.9 ලෝකල් ගෲප් Satellite of Andromeda 13,000 ආ.ව.
 41 Andromeda XXII[14] <dSph 3.22 0.987 6.5 ලෝකල් ගෲප් Satellite of Andromeda
 42 Tucana Dwarf Hubble WikiSky.jpg Tucana Dwarf dE5 2.87 0.88[4] −9.16 15.7[1] ලෝකල් ගෲප්[4] Isolated group member — a 'primordial' galaxy[15] අදාළ නොවේ
 43 Andromeda X dSph[5] 2.90 0.889 −8.1[16] 16.1[5] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි discovered 2006 අදාළ නොවේ
 44 Pegasus Dwarf Irregular (DDO 216) dIrr/DSph[5] 3.00 [11] 0.92 −11.47[4] 13.21[5] ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි අදාළ නොවේ
 45 Andromeda XIX[17] 3.04 0.933 −9.3 ලෝකල් ගෲප් ඇන්ඩ්‍රොමීඩාහි චන්ද්‍රිකාවකි, spread over 1.7 kpc 22,200 ආ.ව.
 46 Wlm galaxy.jpg Wolf-Lundmark-Melotte (WLM, DDO 221) Ib(s)m[5] 3.16 0.97[12] −14.06[12] 11.03[5] ලෝකල් ගෲප් Isolated member at the edge of the ලෝකල් ගෲප් අදාළ නොවේ
 47 SagDIG.jpg Sagittarius Dwarf Irregular Galaxy (SagDIG) IB(s)m V[5] 3.39 1.04[4] −11.49 15.5 ලෝකල් ගෲප්[1] Isolated group member අදාළ නොවේ
 48 Aquariusdwarf.gif Aquarius Dwarf Galaxy (DDO 210) Im V 3.49 [11] 1.07 / 0.94[12] −11.09[12] 14.0[5] ලෝකල් ගෲප් Isolated group member අදාළ නොවේ
 49 UGC 4879.jpg UGC 4879 (VV124)[18] 3.59 1.1 −11.5[12] ලෝකල් ගෲප් අදාළ නොවේ
 50 Antlia Dwarf PGC 29194 Hubble WikiSky.jpg Antlia Dwarf dE3.5[5] 4.08 1.25[12] −9.63[12] 16.19[1] ලෝකල් ගෲප් May have interacted with NGC 3109[19] 3,000 ආ.ව.
 51 Sextans dwarf.jpg Sextans A (UGCA 205, DDO 75) IBm[5] 4.31[20] 1.32 −13.95[4] 11.86[5] ලෝකල් ගෲප්[1] Isolated group member අදාළ නොවේ
 52 NGC 3109 2MASS.jpg NGC 3109 SB(s)m 4.24 1.30[19] −15.68[1] 10.39[1] ලෝකල් ගෲප් අදාළ නොවේ
 53 Andromeda XVIII.jpg Andromeda XVIII[17] 4.42 1.355 −9.7 ලෝකල් ගෲප් අදාළ නොවේ
 54 Sextans B Hubble WikiSky.jpg Sextans B (UGC 5373) IM IV-V[5] 4.44 1.44[12] −14.08[12] 11.85[5] ලෝකල් ගෲප්[1] අදාළ නොවේ
 55 KKh 060 Ir 4.89 1.5[1] 18B[5] අදාළ නොවේ
 56 KUG 1210+301B (KK98 127) S.. 4.89 1.5[1] 15.7[5] between LG and M94 Pair? අදාළ නොවේ
 57 HIZSS 003 5.5 1.69[12] −12.60[12] 18B[5] Far below the SG plane Hidden by the Milky Way අදාළ නොවේ
 58 KKR 25 Ir 6.07 1.86[1] −9.94[12] 17.0[5] අදාළ නොවේ
 59 ESO 410-G005 E3[5] 6.33 1.94[12] −11.60[12] 14.85[5] NGC 55 & 300 අදාළ නොවේ
 60 ESO 294-010 dS0/Im[5] 6.26[21] 1.96[12] −10.95[12] 15.6[5] NGC 55 & 300 අදාළ නොවේ
 61 IC 5152 IA(s)m[5] 6.42 1.97[12] −15.56[12] 11.06[5] NGC 55 & 300 ? Remotely on the side of NGC 55 අදාළ නොවේ
 62 GR 8.jpg GR 8 (DDO 155) ImV[5] 6.95 2.13[12] −12.14[12] 14.65[5] Inner edge of M94 Group "footprint galaxy" අදාළ නොවේ
 63 KKR 03 (KK98 230) dwarf Irr 6.98 2.14[12] −9.8 17.90[5] Inner edge of M94 Group අදාළ නොවේ
 64 Composite Image of NGC 300.jpg NGC 300 SA(s)d[5] 7.01 2.15[21] −17.92[1] 8.95[5] Inner edge of Sculptor group forms pair with NGC 55 ?150,000? ආ.ව.
 65 GALEX-NGC55.jpg NGC 55 SB(s)m: sp[5] 7.08 2.17[12] −18.47[12] 8.84[1] Inner edge of Sculptor group Forms pair with NGC 300 ?730,000? ආ.ව.
 66 UGCA 438 (ESO 407-018) IB(s)m pec:[5] 7.24 2.22[12] −12.92[12] 13.86[1] NGC 55 & 300
 67 UGC 09128 (DDO 187) ImIV-V 7.3 2.24[12] −12.47[12] 14.38[5] Inner edge of M94 Group
 68 IC 3104 IB(s)m 7.40 2.27[1] −14.85[12] 13.63[5] On the way to Circinus galaxy
 69 IC 4662 (ESO 102- G 014) IBm 7.96 2.44[12] −15.56[12] 11.74[5] On the way to Circinus galaxy
 70 KKh 98 Irr 7.99 2.45[1] −10.78[1] 16.7[5] IC 342/Maffei Group
 71 UGC 8508 (I Zw 060) IAm 8.35 [22] 2.69[12] −13.09[12] 14.40[5] M94 Group
 72 KKh 086 Ir 8.51 2.60[12] −10.30[12] 16.8[5] Isolated (M94/Cent A)
 73 DDO 99 (UGC 06817) Im 8.61 2.64[1]–3.9[5] −13.52[12] 13.4[5] M94 Group
 74 UGC 07577 (DDO 125) Im 8.94 2.74[12] −14.32[12] 12.84[5] M94 Group
 75 UGC 9240 galaxy HST.jpg UGC 9240 (DDO 190) IAm 9.10 2.80[12] −14.19[12] 13.25[5] M94 Group
 76 Dwingeloo 1 (WISE).png Dwingeloo 1 SB(s)cd 9.13 2.8[1] −18.78 19.8[5] IC 342/Maffei Group
 77 Maf2atlas.jpg Maffei 2 SAB(rs)bc 9.13 2.8[1] −20.15[4] 14.77[5] IC 342/Maffei Group
 78 UGCA 276 (DDO 113) Im 9.32 2.86[1] 15.40[5] M94 Group
 79 Fireworks of Star Formation Light Up a Galaxy - GPN-2000-000877.jpg NGC 4214 (UGC 07278) IAB(s)m 9.58 2.94[1] 10.24[5] M94 Group Starburst galaxy
 80 UGCA 86 SAB(s)m[23] 9.65 2.96[24] 13.5[5] IC 342/Maffei Group[23]
 81 NGC 4163 9.65 2.96[24] 14.5[5] M94 Group
 82 Dwingeloo 2 Im? 9.78 3.0[1] −14.55[1] 20.5[5] IC 342/Maffei Group
 83 KKH 11 (ZOAG G135.74-04.53) dE/N 9.78 3.0[1] −13.35[4] 16.2[5] IC 342/Maffei Group
 84 KKH 12 Ir 9.78 3.0[1] −13.03 17.8[5] IC 342/Maffei Group
 85 MB 3 dSph 9.78 3.0[1] −13.65[4] 19.8[5] IC 342/Maffei Group
 86 MB 1 (KK98 21) SAB(s)d? 9.78 3.0[1] −14.81[4] 20.5[5] IC 342/Maffei Group
 87 Maf1atlas.jpg Maffei 1 S0- pec 9.78 3.0[1] −18.97[4] 11.4[5] IC 342/Maffei Group
 88 UGCA 92 Im?[5] 9.82 3.01[24] 13[5] IC 342/Maffei Group[23]
 89 UGC 8651 (DDO 181) Im 9.82 3.01[1] 14.7[5] M94 Group
 90 ESO 274-01[25] 10.1 3.09 11.7 Centaurus A Group
 91 UGCA 292 (DDO 125) ImIV-V 10.11 3.1[1] 16.0[5] M94 Group
 92 NGC 3741 ImIII/BCD 10.21 [22] 3.13 14.3[5] M94 Group
 93 KK98 35 Irr 10.31 3.16[1] −14.30 17.2[5] IC 342/Maffei Group
 94 HIPASS J1247-77 Im 10.31 3.16[26] 17.B[5] Aligned with IC 3104
 95 NGC 2366HST.jpg NGC 2366 IB(s)m 10.40 [22] 3.19 11.43[5] M81 group
 96 UGCA 133 (DDO 44) Im 10.40 [22] 3.19 15.54[5] M81 group
 97 ESO 321-014[25] 10.40 [25] 3.19 15.16 Centaurus A Group
 98 UGC 8833 (HST).jpg UGC 8833 Im 10.41 3.19[1] 16.5[5] M94 Group
 99 UGC 4483 BlueCG 10.47 [22] 3.21 15.2[5] M81 group
100 NGC404.jpg NGC 404 SA(s)0-:[5] 10.56 3.24[12] −16.61[12] 11.21[5] 'Mirach's Ghost'
101 Ugca105.jpg UGCA 105 Im? 10.63 [22] 3.26 −16.81 13.9[5] IC 342/Maffei Group
102 IC342 RGB2.jpg IC 342 SAB(rs)cd[5] 10.70 3.28[1] −20.69[1] 9.37[1] IC 342/Maffei Group "the hidden galaxy"
103 Cas 1 (KK98 19) dwarf Irr 10.76 3.3[1] −16.70 16.38[5] IC 342/Maffei Group
104 NGC 2403HST.jpg NGC 2403 SAB(s)cd HII 10.76 3.30[4] −19.29 8.93[5] M81 group
105 Camelopardalis B Irr 10.80 [22] 3.31 −11.85 16.1[5] IC 342/Maffei Group
106 UGCA 015 (DDO 6) IB(s)m 10.90 3.34[4] −12.50[4] 15.19[5] Sculptor group
107 NGC 1569.jpg NGC 1569 (UGC 03056) IBm;Sbrst[5] 10.96 3.36[27] −18.17[1] 11.86[5] IC 342/Maffei Group[23]
108 KKH 37 (Mai 16) S/Irr 11.06 3.39[26] 16.4[5] IC 342/Maffei Group
109 Irregular galaxy Holmberg II (captured by the Hubble Space Telescope).tif Holmberg II (DDO 50, UGC 4305) Im 11.06 [22] 3.39 11.1[5] M81 group
110 NGC 5102 2MASS.jpg NGC 5102 SA0- HII 11.09 3.40[1] −18.08.56 10.35[5] Centaurus A Group
111 NGC 5237 11.09 3.40;[25] Centaurus A Group
112 ESO325-11 11.09 3.40;[25] Centaurus A Group
113 ESO 540-030.jpg ESO 540-030 (KDG 2) IABm 11.10 3.40[4] −11.39 16.45[5] Sculptor group
114 FM2000 1 dSph? 11.15 [22] 3.42 17.5[5] M81 group
115 ESO 540-032 IAB(s)m pec: 11.15 3.42[4] −11.32[4] 16.55[5] Sculptor group
116 NGC 1560 SA(s)d HII 11.25 3.45[1] −16.87[4] 12.16[5] IC 342/Maffei Group
117 ESO 383-087 (ISG 39) SB(s)dm 11.3 3.45[25] −15.16[1] 11.03[5] Centaurus A Group
118 NGC 5206 11.3 3.47;[25] Centaurus A Group
119 KK 179 (ESO 269-37) 11.4 3.48[25] Centaurus A Group
120 KK98 77 dwarf Sph 11.35 [22] 3.48 16.2[5] M81 group
121 DDO 71 Im 11.42 [22] 3.50 18[5] M81 group
122 M82 Chandra HST Spitzer.jpg M82 I0;Sbrst HII 11.51 3.53[4] −19.63[4] 9.30 [5] M81 group
123 ESO 269-66 (KK98 190) dE,N 11.55 3.54[1] −13.56 14.11[5] Centaurus A Group
124 M81 Dwarf A (KDG 52) I? 11.58 [22] 3.55 −11.49[4] 16.5[5] M81 group
125 NGC2976 3.6 5.8 8.0 microns spitzer.png NGC 2976 SAc pec HII 11.61 [22] 3.56 −17.1[4] 10.82[5] M81 group
126 UGC 4459.jpg UGC 4459 (DDO 53) Im 11.61 [22] 3.56 −13.37[4] 14.48 [5] M81 group
127 Phot-18b-99-hires.jpg NGC 4945 SB(s)cd:sp[5] 11.70 [28] 3.59 −20.51[1] 9.3[5] Centaurus A Group
#   මන්දාකිණිය වර්ගය පෘථිවියේ සිට දුර විශාලත්වය සමූහ
සාමාජිකත්වය
සටහන්
Mly Mpc M m

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 I. D. Karachentsev et al.(2004) A Catalog of Neighboring Galaxies Refinements in distance measurements could change the order presented in this list.
 2. 2.0 2.1 මන්දාකිණි මධ්‍යස්ථානයේ සිට සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට දුර. පෘථිවිය පිහිටා ඇති මන්දාකිණිය නිසා සිට පෘථිවියට ඇති දුර "ශුන්‍ය" වේ.
 3. From official press release announcing discovery (University of Strasbourg) accessdate = June 2008
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 I. D. Karachentsev (2005). "The Local Group and Other Neighboring Galaxy Groups". Astronomical Journal. 129 (1): 178–188. arXiv:astro-ph/0410065. Bibcode:2005AJ....129..178K. doi:10.1086/426368.
 5. 5.000 5.001 5.002 5.003 5.004 5.005 5.006 5.007 5.008 5.009 5.010 5.011 5.012 5.013 5.014 5.015 5.016 5.017 5.018 5.019 5.020 5.021 5.022 5.023 5.024 5.025 5.026 5.027 5.028 5.029 5.030 5.031 5.032 5.033 5.034 5.035 5.036 5.037 5.038 5.039 5.040 5.041 5.042 5.043 5.044 5.045 5.046 5.047 5.048 5.049 5.050 5.051 5.052 5.053 5.054 5.055 5.056 5.057 5.058 5.059 5.060 5.061 5.062 5.063 5.064 5.065 5.066 5.067 5.068 5.069 5.070 5.071 5.072 5.073 5.074 5.075 5.076 5.077 5.078 5.079 5.080 5.081 5.082 5.083 5.084 5.085 5.086 5.087 5.088 5.089 5.090 5.091 5.092 5.093 5.094 5.095 5.096 5.097 5.098 5.099 5.100 5.101 "NASA/IPAC Extragalactic Database". Retrieved 2008. Check date values in: |accessdate= (help)
 6. Belokurov, 2006 A Faint New Milky Way Satellite in Bootes
 7. 7.0 7.1 7.2 Willman, Dalcanton, Martinez-Delgado, et al. (2005) "A New Milky Way Dwarf Galaxy in Ursa Major", submitted to Astrophysical Journal Letters, on arXiv.org: astro-ph/0503552
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 van den Bergh, S. (2000)Updated Information on the Local Group
 9. Irwin; Belokurov; Evans; Ryan-Weber; de Jong; Koposov; Zucker; Hodgkin; et al. (2007). "Discovery of an Unusual Dwarf Galaxy in the Outskirts of the Milky Way". The Astrophysical Journal. 656: L13–L16. arXiv:astro-ph/0701154. Bibcode:2007ApJ...656L..13I. doi:10.1086/512183.
 10. Mackey; Ferguson; Irwin; Martin; Huxor; Tanvir; Chapman; Ibata et al. (2009). "Deep Gemini/GMOS imaging of an extremely isolated globular cluster in the Local Group". arΧiv:0909.1456 [astro-ph.GA]. 
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 McConnachie, A. W. et al. 2005 Distances and Metallicities for 17 Local Group Galaxies
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 Karachentsev; Kashibadze; Makarov; Tully (2009). "The Hubble flow around the Local Group". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 393 (4): 1265. arXiv:0811.4610. Bibcode:2009MNRAS.393.1265K. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.14300.x.
 13. 13.0 13.1 Morrison et al. 2003 Andromeda VIII, a New Tidally Distorted satellite of M31 — for details see [1]
 14. 14.0 14.1 Martin; McConnachie; Mike Irwin; Widrow; Ferguson; Ibata; John Dubinski; Arif Babul et al. (2009). "PAndAS' cubs: Discovery of two new dwarf galaxies in the surroundings of the Andromeda and Triangulum galaxies". arΧiv:0909.0399 [astro-ph.CO]. 
 15. See
 16. Zucker et al. 2007 Andromeda X, a New Dwarf Speroidal satellite of M31:Photometry — for details see [2]
 17. 17.0 17.1 A Trio of New Local Group Galaxies with Extreme Properties, Alan W. McConnachie et al. 2008, ApJ 688 1009-1020, http://arxiv.org/abs/0806.3988
 18. Kopylov; Tikhonov; Sergey Fabrika; Igor Drozdovsky; et al. (2008). "VV124 (UGC4879): A new transitional dwarf galaxy in the periphery of the Local Group". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 387: L45–L49. arXiv:0803.1107. Bibcode:2008MNRAS.387L..45K. doi:10.1111/j.1745-3933.2008.00482.x.
 19. 19.0 19.1 Soszynski "et al."(2006) The Araucaria Project: Distance to the Local Group Galaxy NGC 3109 from Near-Infrared Photometry of Cepheids see [3]
 20. Dolphin, Andrew E. et al. 2003 Deep Hubble Space Telescope Imaging of Sextans A. II. Cepheids and Distance
 21. 21.0 21.1 Karachentsev, I. D. et al. (2003) Distances to Nearby Galaxies in Sculptor
 22. 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 22.13 Karachentsev, I. D. et al.(2002)The M 81 group of galaxies: New distances, kinematics and structure
 23. 23.0 23.1 23.2 23.3 see article at
 24. 24.0 24.1 24.2 http://www.iop.org/EJ/article/1538-3881/131/3/1361/205003.tb1.html
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 http://www.iop.org/EJ/abstract/1538-3881/133/2/504
 26. 26.0 26.1 http://www.iop.org/EJ/abstract/1538-3881/131/3/1361/
 27. A New Hubble Space Telescope Distance to NGC 1569: Starburst Properties and IC 342 Group Membership* Aaron J. Grocholski et al. 2008 ApJ 686 L79-L82 doi:10.1086/592949 , http://arxiv.org/abs/0808.0153
 28. I. D. Karachentsev et al.(2002) New distances to galaxies in the Centaurus A group